Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Mga sagot para sa mga biyahero tungkol sa COVID-19

  Alamin kung paano ka namin sinusuportahan gamit ang mga pleksibleng opsyon sa pagbibiyahe, mas malilinis na tuluyan, at marami pang iba.
  Ni Airbnb noong Mar 10, 2020
  8 minutong pagbabasa
  Na-update noong Hun 25, 2021

  Alam namin na marami pa ring pag-aalinlangan kaugnay ng COVID-19 at kung maaapektuhan ba nito o hindi ang iyong mga plano sa pagbabakasyon habang nanunumbalik ang pagbibiyahe sa mga darating na buwan. Para masuportahan ang mga biyahero, sinusubaybayan namin ang iyong mga tanong at sinasagot ang ilan sa mga ito rito. Patuloy naming ia-update ang page na ito habang nagbabago ang sitwasyon at habang mas maraming sagot ang nagiging available.

  Kailangan kong kanselahin ang aking biyahe. Ano ang mga opsyon ko?
  Ang mga host ang nagtatakda ng mga patakaran sa pagkansela at puwedeng magbago ang mga ito. Mahahanap mo ang mga detalye tungkol sa patakaran sa pagkansela ng bawat lugar na matutuluyan sa pangunahing page ng bawat listing o sa seksyong Mga Biyahe ng website o app ng Airbnb para sa iyong mga kasalukuyang reserbasyon.

  Hindi bibigyan ng refund ang mga bisitang nag-book ng bagong reserbasyon pagkalipas ng Marso 14, 2020 ayon sa patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari kapag nagkansela sila dahil sa COVID-19, maliban na lang kung mayroon silang sakit na COVID-19. Alamin pa ang tungkol sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari.

   Gusto kong mag-book ng biyahe, pero hindi ako sigurado sa sitwasyon ng COVID-19 o kung paano patuloy na magbabago ang mga pandaigdigang paghihigpit sa pagbibiyahe. Ano ang dapat kong gawin?
   Nauunawaan namin na maaaring nag-aalinlangan ka ngayon tungkol sa pagbu-book ng biyahe sa hinaharap. Lubos naming hinihikayat ang lahat ng bisita na maingat na pag-isipan ang patakaran sa pagkansela sa anumang reserbasyon na ginawa nila at piliin ang mga listing na nagbibigay ng pleksibilidad. Nagdagdag kami ng filter para mas madali kang makahanap ng mga tuluyan na may mga pleksibleng patakaran sa pagkansela. Ginawa rin namin ang sangguniang ito para tulungan ang mga biyahero na alamin pa ang tungkol sa mga opsyon sa insurance sa pagbibiyahe ng third party. Hindi bibigyan ng refund ang mga bisitang nag-book ng bagong reserbasyon pagkalipas ng Marso 14, 2020 ayon sa patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari kapag nagkansela sila dahil sa COVID-19, maliban na lang kung mayroon silang sakit na COVID-19.

   Paano ako makakahanap ng mga tuluyan na may mga pleksibleng patakaran sa pagkansela?
   Nagdagdag kami ng filter para mas madali kang makakapaghanap ng mga tuluyan na may mga pleksibleng pakataran sa pagkansela. Alamin pa ang tungkol sa filter. Tandaan na ang mga host ang nagtatakda ng mga patakaran sa pagkansela at puwedeng magbago ang mga ito. Mahahanap mo ang mga detalye tungkol sa patakaran sa pagkansela ng bawat lugar na matutuluyan sa pangunahing page ng bawat listing.

   Saan ako makakahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga lokal na paghihigpit at babala sa pagbibiyahe?
   Maraming komunidad ang nag-isyu ng mga lokal na babala sa pagbibiyahe o pansamantalang paghihigpit sa pagpapatuloy (kasama ang mga panandaliang matutuluyan). Inirerekomenda naming suriin ang mga lokal napaghihigpit at babala sa pagbibiyahe para malaman kung maaaring maapektuhan ang iyong pamamalagi.

   Hindi ako makakakuha ng refund batay sa patakaran sa pagkansela ng aking host. Bakit?
   Isang komunidad ang Airbnb ng mga bisita at host na nagsasama-sama sa pamamagitan ng platform. Ang mga host ang nagtatakda sa kung magkano ang sisingilin, mga partikular na alituntunin tungkol sa tuluyan, at sa kanilang patakaran sa pagkansela. Mahahanap mo ang mga detalye tungkol sa patakaran sa pagkansela ng bawat lugar na matutuluyan sa pangunahing page ng bawat listing o sa seksyongMga Biyahe ng website o app ng Airbnb para sa iyong mga kasalukuyang reserbasyon. Sa maraming sitwasyon, nakadepende ang mga host sa kanilang mga kita sa Airbnb para sa mga gastusin sa araw-araw, kaya mahirap para sa kanila na gumawa ng mga pagbubukod sa kanilang mga patakaran.

   Biglang nagkansela ang host. Ano ang sunod na mangyayari?
   Alam naming nakakadismaya ang mga pagkansela, kahit na makatwiran ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Tandaan na maraming host na nagkakansela ng reserbasyon ang maaaring apektado ng COVID-19 o ginagawa nila ito para makatulong na protektahan ang kapakanan ng buong komunidad.

   Kung magkakansela ang iyong host, maaaring maging kwalipikado ka para sa buong refund. TIngnan ang seksyongMga Biyahe ng website o app ng Airbnb para sa mga detalye tungkol sa iyong refund.

   Kung kailangan mo pa ring bumiyahe, umaasa kaming pipilin mong muling mag-book sa Airbnb.

   Anong uri ng mga protokol sa kalusugan, seguridad at paglilinis ang ipinapatupad para sa mga bisita at host sa panahon ng pamamalagi?
   Pangunahing priyoridad ang kaligtasan ng aming komunidad, kaya gumawa kami ng mga mandatoryong kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID 19 para sa mga host at bisita ng mga listing sa Airbnb, na batay sa patnubay mula sa mga eksperto tulad ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan at Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit ng U.S. Nangangako ang mga host sa iba't ibang panig ng mundo na susundin ang aming na-update na mga kasanayan para sa kaligtasan at paglilinis kaugnay ng COVID-19 para mabigyan ka ng kapanatagan ng isip. Alamin pa rito.

   Kamakailan lamang, hindi na namin inaatas ang pagsunod sa mga pangkalahatang pandaigdigang rekisito para sa pagsusuot ng mask at pagdistansya sa kapwa. Sa halip, hinihiling na namin sa mga host at bisita ngayon na sundin ang mga lokal na batas at tagubilin, dahil may mga listing ang Airbnb sa iba't ibang panig ng mundo at iba-iba ang kalagayan ng pagpigil sa paglaganap ng COVID-19 ng iba't ibang komunidad. Inirerekomenda namin na suriin ang mga pangkalahatang tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan kaugnay ng COVID-19, subaybayan ang naaangkop namga paghihigpit at babala sa pagbibiyahe ng gobyerno, at sundin ang lahat ng pambansa at lokal na batas at tagubilin kapag bumibiyahe ka.

   Gusto kong mag-book ng Karanasan sa Airbnb na nilalahukan nang personal. Ano ang kailangan kong malaman?
   Inaalok na naming muli ang mga karanasang nilalahukan nang personal sa mga lugar kung saan ito pinahihintulutan, at ipinapatupad ang mga tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan na nag-aatas sa mga host at bisita na magsuot ng mga pamproteksyong takip sa mukha at isagawa ang pagdistansya sa kapwa kapag inaatas ng mga lokal na batas o tagubilin. Habang nagbabago ang mga paghihigpit ng gobyerno, maaaring kailanganin naming ihinto ang mga karanasan sa isang lugar pagkatapos na muling ialok ito at aabisuhan ka kung mangyari iyon. Sakaling nag-book ka ng karanasang nilalahukan nang personal sa lugar kung saan inihinto ang karanasan, makakatanggap ka ng $25 USD na kupon para makasali sa isang karanasan sa hinaharap. Alamin ang mga detalye tungkol sa muling pagbubukas

   Kung mas gusto mong gawin ang karanasang nilalahukan nang personal na grupo mo lang ang kasama, pag-isipang gumawa ng pribadong booking. Kung hindi pa muling inaalok ang karanasang nilalahukan nang personal sa iyong komunidad, tingnan ang aming mga karanasan online. Gusto mo man matuto ng bagong kasanayan, makasama ang mga kaibigan sa isang masayang aktibidad, o subukan ang aktibidad sa team-building kasama ng iyong mga katrabaho, magagawa mo na ito ngayon nang ligtas sa sarili mong tuluyan. Mula sa pag-aaral ng mga lihim ng mahika hanggang sa pagluluto kasama ang isang pamilyang Moroccan hanggang sa meditasyon kasama ng monghe ng Budhismo, napakarami nang karanasan online ang puwedeng i-explore.

   Kailangan bang sundin ng mga bisita ang mga kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 ng Airbnb?
   Habang patuloy ang pandemya, mahalagang gawin nating lahat ang ating bahagi para tumulong na mapigilan ang paglaganap ng COVID-19. Kaya naman naglunsad kami ng mga mandatoryong kasanayan para sa kaligtasan na dapat sundin ng lahat ng nasa komunidad ng Airbnb, na batay sa patnubay ng mga eksperto sa kalusugan tulad ng Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit ng U.S. Bilang bahagi ng mga kasanayan para sa kaligtasan, dapat sumang-ayon ang mga bisita at host na magsuot ng mask o pantakip sa mukha kapag nakikisalamuha nang personal at isagawa ang pagdistansya sa kapwa —kapag inaatas ng mga lokal na batas o tagubilin.

   Nag-book ako ng lugar na matutuluyan sa Airbnb para sa isang event na nakansela. Puwede ko bang kanselahin ang aking reserbasyon?
   Alam namin na maraming biyahero namin ang nag-book ng mga lugar na matutuluyan sa Airbnb para sa mga event. Kung nakansela ang event na pinaplano mong puntahan at hindi saklaw ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayariang iyong reserbasyon, suriin ang patakaran sa pagkansela sa iyong reserbasyon. Huwag rin mag-atubiling makipag-ugnayan sa iyong host nang direkta.

   Ano ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari?
   Nagbibigay ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari ng Airbnb sa mga bisita at host ng opsyon na magkansela nang walang bayarin kapag naapektuhan sila ng mga bagay tulad ng malalang pinsala o sakit, natural na kalamidad, mga paghihigpit sa pagbibiyahe, at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Hindi bibigyan ng refund ang mga bisitang nag-book ng bagong reserbasyon pagkalipas ng Marso 14, 2020 ayon sa patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari kapag nagkansela sila dahil sa COVID-19, maliban na lang kung mayroon silang sakit na COVID-19. Para i-explore ang mga available na opsyon sa pagkansela para sa iyong reserbasyon, bisitahin ang seksyong Mga Biyahe ng website o app ng Airbnb.

   Nag-book ako ng property sa Airbnb Luxe. Saklaw ba ako ng patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari?
   Hindi nalalapat ang aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari sa mga reserbasyon sa Airbnb Luxe, na nasasailalim sa hiwalay napatakaran sa pag-refund sa bisita ng Luxe.

   May karagdagang sanggunian ba na makakatulong sa aking manatiling updated kapag bumibiyahe ako?
   Para sa napapanahong impormasyon tungkol sa mga paghihigpit at tagubilin sa pagbibiyahe, tingnan ang sangguniang ito.

   Para makatulong na mapigilan ang paglaganap ng COVID-19, puwede mong i-download ang mga Exposure Notification app sa iyong telepono. Aabisuhan ka ng mga third-party app na ito, na binuo ng mga pampublikong awtoridad sa kalusugan sa iba't ibang panig ng mundo na batay sa teknolohiyang mula sa Google at Apple, kapag may malapitan kang nakasalamuha na isang tao na nagpositibo sa COVID-19. Alamin pa ang tungkol saMga Exposure Notification, ang mga kagawian sa privacy nito, at kung paano makatanggap ng mga alerto.

   May mga tanong pa ako. Kanino ako dapat makipag-ugnayan?
   Dahil sa malawak na epekto ng COVID-19 sa pandaigdigang pagbibiyahe, nakakatanggap pa rin ang aming team ng suporta sa komunidad ng napakaraming tawag at mensahe. Kung nangangailangan ang iyong sitwasyon ng agarang tulong mula sa miyembro ng team ng suporta sa komunidad, puwede kang makipag-ugnayan sa amin anumang oras sa pamamagitan ng app.

   Makakahanap ka rin ng mga sagot sa marami mong katanungan sa ilang self-service tool na binuo para mas madali mong maresolba ang mga isyu nang mag-isa. Bisitahin angsangguniang ito para sa napapanahong mga paghihigpit sa pagbibiyahe o pumunta saHelp Center para sa higit pang sanggunian at impormasyon.

   Alam namin kung gaano nakakagambala ang COVID-19 sa mga biyahero, at handa kaming tumulong. Salamat sa pakikipagtulungan sa amin para protektahan ang kaligtasan at kapakanan ng ating komunidad.

   Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

   Airbnb
   Mar 10, 2020
   Nakatulong ba ito?