Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad
Bisita

Nalalapat ba ang Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari sa aking reserbasyon sa panahon ng pandemyang COVID-19?

Paalala: Pagsapit ng Mayo 31, 2022, hindi na saklaw ng Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari ang mga sitwasyong may kaugnayan sa pandemyang COVID-19. Para sa mga reserbasyong ginawa bago mag-Mayo 31, 2022, masasaklaw pa rin ang ilang sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19. May ibang patakaran na nalalapat sa mga reserbasyon sa Luxe at sa mga lokal na reserbasyon sa South Korea.

Detalyadong ipinapaliwanag sa artikulong ito kung paano nalalapat ang Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari sa mga pagkansela dahil sa COVID-19.

Narito ang buod para matulungan kang matukoy kung kwalipikado ang iyong reserbasyon.

Kung nag-book ka noong Marso 14, 2020 o bago pa ito, kwalipikado ang iyong reserbasyon kung natutugunan ang lahat ng sumusunod

  • Sa loob ng susunod na 45 araw mula ngayon ang petsa ng pag-check in
  • at hindi mo pa ito kinakansela
  • at hindi ka pa nagche-check in
  • at hindi ka makatuloy sa iyong reserbasyon dahil sa pandemya

Kung totoo ang lahat ng iyon, puwede mo itong kanselahin at bibigyan ka ng mga opsyon para sa pagkansela at pag-refund sa panahon ng pagpoproseso. Para magkansela ayon sa patakaran, kakailanganin mong magbigay ng dokumento o patunayan na hindi ka makakatuloy sa reserbasyon dahil sa COVID-19.

Kung nag-book ka pagkalipas ng Marso 14, 2020 at bago ang Mayo 31, 2022, kwalipikado ang iyong reserbasyon kung natutugunan ang lahat ng sumusunod

  • Sa loob ng susunod na 14 na araw ang petsa ng pag-check in mo
  • at hindi mo pa ito kinakansela
  • at hindi ka pa nagche-check in
  • at may COVID-19 ka o ang isa pang bisita na kasama mo sa biyahe

Kung natutugunan ang lahat ng iyon, puwede kang magkansela sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming team ng suporta sa komunidad. Hihilingin namin na beripikahin mo ito sa pamamagitan ng mga dokumento (gaya ng resulta ng pagsusuri para sa COVID-19), kapag pinapahintulutan ng batas. Pansamantala ring iba-block ang iyong account para hindi ito magamit sa pagsasagawa ng mga bagong reserbasyon, at kakanselahin ang anumang reserbasyong nakatakda sa loob ng susunod na 14 na araw.

Kung hindi ka kwalipikado at magkakansela ka, tutukuyin ang iyong refund ayon sa patakaran sa pagkansela ng iyong host, at ipapaalam namin ang halaga ng iyong refund bago mo kumpirmahin ang pagkansela. Sa ganitong sitwasyon, ibibigay ang mga payout para sa host at mga refund para sa bisita ayon sa patakaran sa pagkansela ng host na sinang-ayunan mo noong nag-book ka.

Paalala: Kapag nakansela ang reserbasyon, ibibigay ng Airbnb ang anumang payout na para sa host at ang anumang refund na para sa bisita ayon sa patakaran sa pagkansela ng host. Dahil dito, hindi na muling ikokonsidera ang mga reserbasyong nakansela bago inanunsyo o pinalugitan ang saklaw sa mga hindi inaasahang pangyayari.

Kung nag-book ka noong Mayo 31, 2022 o pagkalipas nito, hindi kwalipikado ang iyong reserbasyon* pero mayroon ka ng mga sumusunod na karagdagang opsyon

Kung puwedeng mabago ang iyong mga plano, mainam na makipagtulungan ka sa iyong host para ilipat ang reserbasyon sa ibang petsa.

Puwede ka ring makipag-ugnayan sa iyong host para humiling ng karagdagang refund. Kung papayag siya, puwede niyang gamitin ang Resolution Center para ligtas na magpadala ng pera sa iyo.

Kung kinansela mo na ang reserbasyon o nag-check in ka na, puwede kang makipag-ugnayan sa aming team ng suporta sa komunidad para humingi ng tulong.

May ibang patakaran na nalalapat sa mga reserbasyon sa Luxe at sa mga lokal na reserbasyon sa South Korea.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up