Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad

Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari

Paalala: Pagsapit ng Mayo 31, 2022, hindi na saklaw ng patakarang ito ang mga sitwasyong may kaugnayan sa pandemyang COVID-19. Para sa mga reserbasyong ginawa bago mag-Mayo 31, 2022, masasaklaw pa rin ang ilang sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19. May ibang patakaran na nalalapat sa mga reserbasyon sa Luxe at sa mga lokal na reserbasyon sa South Korea.

Petsa ng pagkakaroon ng bisa: Enero 20, 2021

Buod

Ipinapaliwanag ng Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari na ito kung paano pinapangasiwaan ang mga pagkansela kapag nagkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari na hindi mo kontrolado pagkatapos mag-book, na dahilan kung bakit hindi nararapat o labag sa batas na tumuloy sa iyong reserbasyon. Nalalapat ang Patakarang ito sa mga reserbasyon para sa mga matutuluyan at Karanasan.

Kapag pinapahintulutan ng Patakarang ito ang pagkansela, kinokontrol nito at nangingibabaw ito sa patakaran sa pagkansela ng reserbasyon. Magagawa ng mga bisitang apektado ng pangyayaring saklaw ng Patakarang ito na kanselahin ang kanilang reserbasyon at makatanggap ng refund, credit sa biyahe, at/o iba pang konsiderasyon, depende sa sitwasyon. Magagawa ng mga host na apektado ng pangyayaring saklaw ng Patakarang ito na magkansela nang walang negatibong epekto, pero maaaring ma-block ang mga petsa ng kinanselang reserbasyon sa kanilang mga kalendaryo, depende sa sitwasyon.

Ang mga saklaw na pangyayari

Ginagamit ng Patakarang ito ang salitang “Pangyayari” para tukuyin ang mga sumusunod na sitwasyong nagaganap pagkatapos mag-book, na hindi inaasahan sa panahon ng pag-book, at pumipigil o legal na nagbabawal sa pagtuloy sa reserbasyon.

Mga pagbabago sa mga rekisito sa pagbibiyahe ng gobyerno. Mga hindi inaasahang pagbabago sa mga rekisito sa visa o pasaporte na ipinataw ng ahensya ng gobyerno at pumipigil sa pagbibiyahe patungo sa destinasyon. Hindi kasama rito ang mga nawala o nag-expire na dokumento sa pagbibiyahe o iba pang personal na sitwasyong nauugnay sa awtorisasyong bumiyahe ng bisita.

Mga inihayag na emergency at epidemya. Mga lokal o pambansang emergency, epidemya, pandemya, at pampublikong pangkalusugang emergency na inihayag ng gobyerno. Hindi kasama rito ang mga sakit na likas o karaniwang nauugnay sa isang lugar—halimbawa, malarya sa Thailand o dengue sa Hawaii.

Mga paghihigpit sa pagbibiyahe ng gobyerno . Mga paghihigpit sa pagbibiyahe na ipinataw ng ahensya ng gobyerno na pumipigil o nagbabawal sa pagbibiyahe, pananatili, o pagbalik mula sa lokasyon ng Listing. Hindi kasama rito ang mga hindi ipinag-uutos na babala sa paglalakbay at katulad na patnubay ng gobyerno.

Mga aksyon ng militar at iba pang labanan. Mga digmaan, labanan, pananalakay, digmaang sibil, terorismo, pagsabog, pagbomba, rebelyon, kaguluhan, himagsikan, kaguluhan ng masa, at pag-aalsa ng masa.

Mga natural na kalamidad. Mga natural na kalamidad, sakunang dala ng kalikasan, malawakang pagkawala ng mga pangunahing utility, pagsabog ng bulkan, tsunami, at iba pang malubha at hindi karaniwang pangyayaring dulot ng lagay ng panahon. Hindi kasama rito ang panahon o mga natural na kondisyon na karaniwang nangyayari kaya posibleng asahan sa lugar na iyon— halimbawa, mga bagyong nangyayari sa panahon ng bagyo sa Florida.

Ang hindi saklaw

Lahat ng iba pa. Pinapahintulutan lang ng Patakarang ito ang pagkansela para sa mga Pangyayaring inilalarawan sa itaas. Hindi saklaw ang lahat ng iba pa. Kabilang sa mga halimbawa ng mga sitwasyon kung saan hindi pinapahintulutan ng Patakarang ito ang pagkansela ang: hindi inaasahang pagkakasakit o pagkapinsala ng katawan; mga obligasyon sa gobyerno gaya ng panghuradong katungkulan, pagharap sa korte, o tungkuling militar; mga babala sa paglalakbay o iba pang patnubay ng gobyerno (na walang pagbabawal sa pagbibiyahe); pagkansela o paglilipat ng iskedyul ng isang event kung para saan ginawa ang reserbasyon; at mga pagkaantala ng transportasyon na hindi nauugnay sa saklaw na Pangyayari, gaya ng mga pagsasara ng kalsada, pati mga pagkansela ng biyahe sa eroplano, tren, bus, at barko. Kung magkakansela ka ng reserbasyon sa mga ganitong sitwasyon, tutukuyin ng patakaran sa pagkansela na nalalapat sa reserbasyon ang halagang ire-refund.

Ang sunod na dapat gawin

Kung aabisuhan ka namin o magpa-publish kami ng impormasyon na nagkukumpirmang nalalapat ang Patakarang ito sa iyong reserbasyon, sundin ang mga tagubilin sa pagkansela na ibibigay namin. Kapag naabisuhan ka na namin o nag-publish na kami ng impormasyon kung paano nalalapat ang Patakarang ito, magagawa mong magkansela ayon sa Patakarang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa iyong page na Mga Biyahe at pagkansela sa naapektuhang reserbasyon. Kung sa tingin mo ay nalalapat sa iyong reserbasyon ang Patakarang ito pero hindi ka namin inabisuhan o hindi kami nag-publish ng impormasyon tungkol sa Pangyayari, makipag-ugnayan sa amin para kanselahin ang iyong reserbasyon. Sa lahat ng sitwasyon, handa ka dapat magbigay ng mga dokumentong nagpapakita kung paano nakaapekto sa iyo o sa iyong reserbasyon ang Pangyayari.

Kung may mga tanong ka, makipag-ugnayan sa amin.

Iba pang bagay na dapat malaman

Nalalapat ang Patakarang ito sa lahat ng reserbasyong may petsa ng pag-check in na kasabay o pagkatapos ng petsa ng pagkakaroon ng bisa. Hindi nalalapat ang Patakarang ito sa mga reserbasyon sa Luxe, na saklaw ng hiwalay na Patakaran sa Pag-refund sa Bisita sa Luxe.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up