AirCover para sa mga Host

Kumpletong proteksyon.
Palaging kasama at palaging libre.
Sa Airbnb lang.

Pagbeberipika sa pagkakakilanlan ng bisita

Sinusuri ng aming komprehensibong sistema ng beripikasyon ang mga detalyeng tulad ng pangalan, address, inisyung ID ng gobyerno, at higit pa para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga bisitang nagbu-book sa Airbnb.

Pagsusuri sa reserbasyon

Sinusuri ng aming pagmamay-aring teknolohiya ang daan-daang salik sa bawat reserbasyon. Bina-block nito ang ilang partikular na booking na nagpapahiwatig ng malaking posibilidad na magkaroon ng mga nakakaistorbong party at pinsala sa property.

$3M na proteksyon sa pinsala

Kung hindi babayaran ng mga bisita ang pinsala sa iyong patuluyan at mga pag‑aari, magagamit ang proteksyon sa pinsala para sa host nang maibalik ang nagastos mo hanggang USD3M kabilang ang mga espesyal na proteksyong ito:

Likhang-sining at mahahalagang gamit

Pagbabalik ng nagastos sa napinsalang sining o mahahalagang gamit.

Sasakyan at bangka

Pagbabalik ng nagastos sa mga kotse, bangka, at iba pang sasakyang pantubig na nakaparada o nakaimbak sa patuluyan mo.

Pinsalang dulot ng alagang hayop

Pagbabalik ng nagastos sa pinsalang dulot ng alagang hayop ng bisita.

Pagkawala ng kita

Kung kailangan mong magkansela ng mga booking sa Airbnb dahil sa pinsalang dulot ng bisita, babayaran ka para sa nawalang kita.

Masusing paglilinis

Magpabalik ng nagastos sa mga karagdagang serbisyo sa paglilinis na kailangan para magtanggal ng mantsa at amoy ng sigarilyo.

$1M USD na insurance sa pananagutan

Proteksyon sa bihirang pagkakataon na may bisitang masaktan, o kaya'y mapinsala o manakaw ang kanyang mga pag-aari.

24 na oras na linya para sa kaligtasan

Sakaling maramdaman mong hindi ka ligtas, mabilis mong makakaugnayan sa pamamagitan ng aming app, araw man o gabi, ang mga ahenteng pangkaligtasan na sumailalim sa espesyal na pagsasanay.

Alamin ang kumpletong detalye sa kung paano ka pinoprotektahan ng AirCover para sa mga Host at ang anumang pagbubukod na nalalapat.

Airbnb lang ang nagbibigay sa iyo ng AirCover

Airbnb
Mga Kakumpitensya
Pagbeberipika sa pagkakakilanlan ng bisita
Pagsusuri sa reserbasyon
$3M na proteksyon sa pinsala
Likhang-sining at mahahalagang gamit
Sasakyan at bangka
Pinsalang dulot ng alagang hayop
Pagkawala ng kita
Masusing paglilinis
$1M USD na insurance sa pananagutan
24 na oras na linya para sa kaligtasan
Ang paghahambing ay batay sa pampublikong impormasyon at libreng handog ng mga nangungunang kakumpitensya mula 10/22.

Sagot sa iyong mga tanong

Hindi mo ba makita ang iyong hinahanap? Pumunta sa aming Help Center.

Ang pinakamadaling paraan para i-Airbnb ang patuluyan mo

Pinapadali ng Airbnb Setup na i-list ang iyong patuluyan sa Airbnb. Makakakuha ka ng direktang tulong mula sa Superhost mula sa una mong tanong hanggang sa pagtanggap mo ng una mong bisita.