Ang susunod na kabanata, na posible dahil sa pagho-host
Yakapin ang bagong kabanata
Maging sarili mong boss, dagdagan ang iyong kinikita, at bumuo ng mga panghabambuhay na koneksyon sa pamamagitan ng pagho-host.
Mag-host nang may kumpiyansa
Mula sa 24/7 na suporta at ang aming komunidad ng mga host na handang tumulong, hanggang sa mga iniangkop na tool, insight, at kaalaman—narito kami para tulungan kang magtagumpay.
  • Sa pamamagitan ng pagho-host, napupukaw ang aking pagkamalikhain at mas marami akong oras para sa aking pamilya.
    Darrel,
    Host sa Atlanta, GA
Maging Host
Paano ka namin sinusuportahan
Mga programa ng proteksyon para sa host
Para masuportahan ka sa bihirang pagkakataon na magkaroon ng insidente, may proteksyon sa pinsala sa property at insurance sa pananagutan na hanggang $1M USD ang karamihan ng booking sa Airbnb.
Mga tagubilin para sa kaligtasan kaugnay ng Covid-19
Para matulungang protektahan ang kalusugan ng ating komunidad, nakipagtulungan kami sa mga eksperto para gumawa ng mga kasanayan sa kaligtasan para sa lahat, at ng proseso ng paglilinis para sa mga host.
Matataas na pamantayan para sa mga bisita
Para sa kapanatagan ng isip ng mga host, nagbibigay kami ng ID ng bisita at masusuri mo ang mga review ng mga bisita bago sila makapag-book. Nagtatakda ang bago naming Patakaran sa mga Pamantayan sa Bisita ng mas matataas na inaasahan sa kanilang asal.
Simulan nang mag-host
Sabay nating i-set up ang listing mo.
Matuto pa at makipag-ugnayan sa mga bihasang host
Magbabahagi pa kami ng impormasyon tungkol sa pagiging host at bibigyan ka namin ng access sa mga live webinar kung saan masasagot ng mga bihasang host ang mga tanong mo.
Sa pamamagitan ng pagpili sa "Mag-sign up," sumasang-ayon ako sa pagpoproseso ng Airbnb sa aking personal na impormasyon ayon sa Patakaran sa Privacy ng Airbnb