Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Magkano ang sinisingil ng Airbnb sa mga host?

  Alamin ang mga detalye tungkol sa mga bayarin sa serbisyo para sa mga host at bisita.
  Ni Airbnb noong Nob 16, 2020
  5 minutong pagbabasa
  Na-update noong Okt 5, 2022

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Nagbabayad ang karamihan ng mga host ng bayarin sa serbisyo na 3% ng subtotal ng booking

  • Karaniwang nagbabayad ang mga bisita ng bayarin sa serbisyo na humigit-kumulang 14% ng subtotal ng booking

  • Nakakatulong sa Airbnb ang mga bayaring ito sa pagsuporta sa mga host at pagpapatakbo ng mga operasyon nito

  Para sa maraming tao, sa pamamagitan ng pagho-host, kumikita sila habang nakakakilala sila ng mga biyahero mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero magkano ang sinisingil ng Airbnb at paano ito nakakaapekto sa mga host at bisita?

  Kapag malinaw mong nauunawaan kung ano ang mga bayarin sa serbisyo sa Airbnb at kung bakit namin sinisingil ang mga iyon, makakapagtakda ka ng diskarte sa pagpepresyo na angkop sa iyo at sa iyong patuluyan.

  Magkano ang sinisingil ng Airbnb?

  Nagbabayad ang karamihan ng mga host ng flat na bayarin sa serbisyo na 3% ng subtotal ng booking. Tumutukoy ang subtotal sa presyo kada gabi at anumang opsyonal na bayarin na sinisingil mo sa mga bisita, gaya ng bayarin sa paglilinis, at hindi kasama rito ang mga bayarin sa Airbnb at mga buwis. Karaniwang nagbabayad ang mga bisita ng bayarin sa serbisyo na humigit-kumulang 14% ng subtotal ng booking.

  Halimbawa, kung naniningil ka ng $100 USD kada gabi para sa pamamalagi na 3 gabi at ng $60 USD para sa bayarin sa paglilinis, $360 USD ang subtotal ng booking. Ikakaltas sa iyong kita ang bayarin sa serbisyo para sa host na karaniwang 3% ng subtotal ng booking ($10.80 USD), at maniningil sa mga bisita ng bayarin sa serbisyo na 14% ($50.40 USD) na kasama sa kabuuang presyo na babayaran nila. Sa halimbawang ito:

  • Kikita ka ng $349.20 USD
  • Magbabayad ang iyong bisita ng $410.40 USD

  Sulit ang mga bayarin sa serbisyo ng Airbnb at hindi kami naniningil para sa pagpoproseso ng pagbabayad. Sa ganitong paraan, mas malaki ang nakukuhang kita ng mga host.

  Nagbabayad ang karamihan ng mga host ng flat na bayarin sa serbisyo na 3% ng subtotal ng booking.

  Bakit naniningil ang Airbnb ng mga bayarin sa serbisyo?

  Umaasa kami sa mga bayarin para mapatakbo nang maayos ang Airbnb at masagot ang mga gastusin sa mga produkto at serbisyo na nakakatulong sa iyo sa pagpapagamit mo ng patuluyan, kabilang ang:

  • 24/7 na customer support
  • Marketing sa mga bisita sa pamamagitan ng Google, social media, at higit pa
  • Proteksyon para sa iyo at iyong patuluyan
  • Mga sangguniang nagbibigay-kaalaman para sa mga host

  I-play ang aming video sa itaas para matuto pa tungkol sa mga bayarin.

  Alam ba ng mga bisita ang mga bayaring ito?

  Oo. Ipinapaalam sa mga bisita ang mga bayarin sa serbiyo, bayarin sa paglilinis, at bayarin para sa mga dagdag na bisita at mga alagang hayop, pati ang mga lokal na buwis, kung naaangkop, at ang kabuuang presyo na babayaran nila.
  Dahil alam ko ang kumpletong detalye ng presyong itinakda ko, natitiyak kong sulit ang kabuuang presyo. Nagiging mas masaya ang mga bisita at nakakatanggap ako ng mas magagandang review.
  Oliver,
  Brooklyn, New York

  Saan ko mahahanap ang babayaran ng mga bisita?

  Kapag nakumpirma na ang reserbasyon, isasaad sa detalye ng presyo sa mga detalye ng reserbasyon sa host at email ng kumpirmasyon ng booking ang lahat ng naaangkop na bayarin para maging malinaw para sa iyo ang:

  • Mga bayarin at buwis na kinokolekta ng Airbnb
  • Anumang opsyonal na bayarin na sinisingil mo (gaya ng bayarin sa paglilinis)
  • Kabuuang presyo na babayaran ng mga bisita
  • Matatanggap mong payout

  Ibig sabihin nito, hindi mo kakailanganing hanapin ang kabuuang presyo kapag sinasagot mo ang mga tanong ng mga bisita o kapag gumagawa ka ng mga pagbabago. Kapag alam mo ang binabayaran ng mga bisita, mas madali mong mapapangasiwaan ang iyong diskarte sa pagpepresyo, mga refund, mga pagkansela, at mga kahilingan sa pagpapareserba.

  Mahahanap ang bayad ng bisita at ang iyong payout kapag nag-scroll mula sa itaas ng screen ng Mga detalye ng reserbasyon.

  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Nagbabayad ang karamihan ng mga host ng bayarin sa serbisyo na 3% ng subtotal ng booking

  • Karaniwang nagbabayad ang mga bisita ng bayarin sa serbisyo na humigit-kumulang 14% ng subtotal ng booking

  • Nakakatulong sa Airbnb ang mga bayaring ito sa pagsuporta sa mga host at pagpapatakbo ng mga operasyon nito

  Airbnb
  Nob 16, 2020
  Nakatulong ba ito?