May mga tanong ka ba tungkol sa pagho-host?Tanungin lang siRacquel , isang Superhost sa Quezon City. Gagabayan ka niya sa lahat ng nauugnay sa pagho-host.

Makatanggap ng libreng iniangkop na tulong mula sa pinakamahuhusay na host ng Airbnb

Mga personal na tip
at patnubay
Itinugma ka namin sa isang bihasang Superhost para sagutin ang lahat ng iyong katanungan kung kailan pinakaangkop para sa iyo.
Aktibong tulong sa
pagli-list ng iyong lugar
Tutulungan ka ng iyong Superhost na gawin ang iyong listing at magbabahagi siya ng payo para sa pagkuha ng mga litrato, paglalarawan ng iyong patuluyan, at higit pa.
Paghahanda para sa iyong
unang bisita
Makukuha mo ang suporta at patnubay na kailangan mo para masimulan ang pagtanggap sa mga bisita at makuha ang iyong unang magandang review.

Gagabayan ka ng iyong Superhost sa bawat hakbang

Ika-1 Hakbang
Kilalanin ang iyong Superhost
Racquel 10:21 AM
Kumusta! Gustong-gusto kong maging isang host at nasasabik akong malaman ang higit pa tungkol sa iyo at sa iyong patuluyan.

Higit pang paraan para magsimulang mag-host

Saan ka man magsimula, may mga tip, video, at gabay kami para sa bawat hakbang.