Silipin ang mundo ng iba mula sa mga kuwento nila
Maging host sa Airbnb, gumawa ng mga di-malilimutang karanasan para sa mga biyahero, at kumita para magawa ang gusto mo.
Darrel
Nagho-host ng munting bahay sa Atlanta
Tingnan ang ilang munting bahay
Candida at Jeff
Nagho-host ng bahay sa Joshua Tree
Tingnan ang ilang bahay
Ryo
Nagho-host ng bakasyunan sa bukid sa Komatsu
Tingnan ang ilang bakasyunan sa bukid
Sophie
Nagho-host ng loft sa Paris
Tingnan ang ilang loft
Nancy
Nagho-host ng pribadong kuwarto sa San Francisco
Tingnan ang ilang pribadong kuwarto
Paano namin pinoprotektahan ang mga host
Proteksyon at insurance para sa host
Para masuportahan ka sa pambihirang pagkakataon na magkaroon ng insidente, may kasamang proteksyon para sa pinsala sa property na hanggang $1M USD at insurance sa pananagutan na hanggang $1M USD ang bawat booking sa Airbnb.
Mga tagubilin para sa kaligtasan kaugnay ng Covid-19
Para matulungang protektahan ang kalusugan ng ating komunidad, nakipag-partner kami sa mga eksperto para gumawa ng mga kasanayan sa kaligtasan para sa lahat, at ng proseso ng paglilinis para sa mga host.
Matataas na pamantayan para sa mga bisita
Para sa kapanatagan ng isip ng mga host, nag-aalok kami ng pagtukoy sa pagkakakilanlan ng bisita at masusuri mo ang mga review sa mga bisita bago sila makapag-book. Nagtatakda ang bago naming Patakaran sa mga Pamantayan sa Bisita ng mas matataas na inaasahan sa kanilang asal.
Maging host
Laging narito para sa bawat host
24/7 na suporta
Mula sa pagse-set up ng iyong listing hanggang sa mga alalahanin tungkol sa mga bisita, handa kang suportahan ng aming pandaigdigang team sa pamamagitan ng tawag, email, at chat, sa anumang bahagi ng proseso.
Mga tool na makakatulong para magtagumpay
Pinapadali ng aming mga tool ang pagtatakda ng mga naaangkop na presyo, pangangasiwa sa mga reserbasyon, pagpapadala ng mensahe sa mga bisita, pagtanggap ng mga bayad, pagsubaybay sa mga kita, at marami pang iba.
Mga iniangkop na insight
Magbabahagi kami ng mga lokal na trend sa pagbibiyahe at magmumungkahi kami ng mga paraan para matulungan kang makakuha ng magagandang review at mapaunlad ang iyong negosyo.
Edukasyon at pagsasanay
Makahanap ng patnubay sa Resource Center, sumali sa libreng webinar tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa pagho-host, at makipag-ugnayan sa iba pang host sa aming Community Center.
Simulan ang paglalakbay mo bilang host
Sabay nating i-set up ang listing mo.
Matuto pa at makipag-ugnayan sa mga bihasang host
Magbabahagi pa kami ng impormasyon tungkol sa pagiging host at bibigyan ka namin ng access sa mga live na webinar kung saan masasagot ng mga bihasang host ang mga tanong mo.
Sa pamamagitan ng pagpili sa "Mag-sign up," sumasang-ayon ako sa pagpoproseso ng Airbnb sa aking personal na impormasyon ayon sa Patakaran sa Privacy ng Airbnb