KALIGTASAN

Paano pinoprotektahan ng Airbnb ang mga host

Gumawa kami ng mga komprehensibong hakbang para makatulong na masiguro ang kaligtasan mo, ng iyong tuluyan, at ng iyong mga bisita.

Gumawa kami ng mga komprehensibong hakbang para makatulong na masiguro ang kaligtasan mo, ng iyong tuluyan, at ng iyong mga bisita.

Mag-host ng mabubuting bisita

Mga patas na review ng magkabilang panig

Para makatulong sa pagbuo ng tiwala at reputasyon sa Airbnb, binibigyan ng mga bisita at host ng review ang isa't isa pagkatapos ng bawat reserbasyon. Bago mag-host ng bisita, maaari mong basahin ang mga review sa kanila ng ibang host.

Madaling pakikipag-ugnayan sa bisita

Kung gusto mong magtanong o magtakda ng mga dapat asahan bago ang pamamalagi, maaari mong kilalanin ang mga bisita bago sila dumating gamit ang aming ligtas na tool sa pagpapadala ng mensahe.

Mga rekisito para makapag-book

Maaari mong hilingin na dapat magbigay ang bawat bisita ng ID sa Airbnb bago sila makapag-book sa iyo. Magagawa mo ring suriin ang mga reserbasyon bago maging opisyal ang mga ito o magdagdag pa ng mga pamantayan para maitakda kung sino ang maaaring mag-book. Bilang higit na pagsusuri, tinatasa ang bawat reserbasyon sa Airbnb para sa panganib at kinakansela namin ang anumang booking na mukhang kahina-hinala.

Ikaw ang masusunod sa tuluyan mo

Para makatulong sa pagtatakda ng mga dapat asahan, maaari kang magdagdag ng Mga Alituntunin sa Tuluyan na dapat tanggapin ng mga bisita bago sila mag-book, halimbawa, mga pagbabawal sa paninigarilyo at mga kaganapan. Kung susuway ang bisita sa isa sa mga alituntuning ito kapag naka-book na siya, maaari mong kanselahin ang reserbasyon.

Paano naihahambing ang aming mga bayarin?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Bayarin sa serbisyo para sa host (bawat booking)
3-5%
5%
15-20%
Palaging libreng mag-list
Walang bayad sa pagproseso ng credit card
Kasama sa $ 1M na proteksyon para sa pinsala sa ari-arian
Huling na-update noong Hunyo 2018
Natutunan ko na mabuti ang mga tao. Mapagkakatiwalaan ko ang mga tao.
Natutunan ko na mabuti ang mga tao. Mapagkakatiwalaan ko ang mga tao.

Nagho-host si Milaida sa Puerto Rico para magkaroon ng dagdag na kita.

Nagho-host si Milaida sa Puerto Rico para magkaroon ng dagdag na kita.

Alamin kung paano siya nagho-host
Natutunan ko na mabuti ang mga tao. Mapagkakatiwalaan ko ang mga tao.
Natutunan ko na mabuti ang mga tao. Mapagkakatiwalaan ko ang mga tao.

Nagho-host si Milaida sa Puerto Rico para magkaroon ng dagdag na kita.

Nagho-host si Milaida sa Puerto Rico para magkaroon ng dagdag na kita.

Alamin kung paano siya nagho-host

Mag-host nang may kumpiyansa

$1,000,000 na proteksyon para sa pinsala sa ari-arian

Sa pambihirang pagkakataon na magkaroon ng pinsala sa property, palaging nagbibigay ang Garantiya para sa Host ng Airbnb ng libreng proteksyon na hanggang $1,000,000 USD sa pinsala sa property para sa bawat booking. Maaaring ihain ang mga paghahabol nang direkta sa pamamagitan ng aming Sentro ng Paglutas ng Problema.

Insurance para sa mga aksidente

Nagbibigay ang Airbnb ng libreng Insurance para sa Proteksyon ng Host na sumasaklaw sa mga paghahabol sa pananagutan na hanggang $1,000,000 USD. Ang insurance na ito ay para sa pambihirang pagkakataong may magdemanda o maghain ng paghahabol laban sa iyo dahil sa pinsala sa katawan o ari-arian na matatamo sa isang listing, o sa isang tuluyan sa Airbnb, sa panahon ng pamamalagi.

Ganap na libreng pagsaklaw
Awtomatikong inia-apply sa bawat reserbasyon
Maaaring ihain ang mga paghahabol nang direkta sa pamamagitan ng Airbnb

Narito kami para sa iyo 24/7

Ang magagawa ng aming team para sa iyo

Nakahanda ang aming pandaigdigang team 24/7 na tulungan ka at ang iyong mga bisita sa pamamagitan ng telepono, email, at live chat.

Tulong sa muling pagbu-book
Mga Refund
Mga Pagbabalik ng Nagastos
Mga paghahabol sa Garantiya para sa Host at insurance
Pamamagitan

Nagsagawa ang mga biyahero ng 49 na milyong biyahe sa Airbnb noong 2017. Mayroon lamang 1 sa bawat 25,000 biyahe ang humantong sa paghahabol para sa malubhang pinsala sa property.

Nagsagawa ang mga biyahero ng 49 na milyong biyahe sa Airbnb noong 2017. Mayroon lamang 1 sa bawat 25,000 biyahe ang humantong sa paghahabol para sa malubhang pinsala sa property.

Sagot sa mga tanong mo

Ano ang hinihiling sa mga bisita bago sila makapag-book?

Humihiling kami sa lahat ng gumagamit ng Airbnb ng ilang impormasyon bago sila makabiyahe sa pamamagitan namin. Kailangang ibigay nang kumpleto ng mga bisita ang impormasyong ito bago sila makapagpareserba. Nakakatulong ang impormasyong ito na matiyak na alam mo kung sino ang aasahan, at kung paano makipag-ugnayan sa bisita.

Kabilang sa mga rekisito ng Airbnb para sa mga bisita ang: • Buong pangalan • Email address • Kumpirmadong numero ng telepono • Mensahe ng pagpapakilala • Pagsang-ayon sa Mga Alituntunin sa Tuluyan mo • Impormasyon sa pagbabayad

Inaasahan, ngunit hindi inaatasan, ang mga bisita na maglagay ng litrato sa profile. Maaari mo ring hilingin sa mga bisita na magbigay ng ID bago mai-book ang iyong tuluyan.

Paano ang proseso ng mga review?

Mga host at biyahero mula sa aming komunidad ang sumusulat sa lahat ng review sa Airbnb, kaya nakabatay ang anumang review na mababasa mo sa naging pamamalagi ng bisita sa listing ng host. Mayroon kang 14 na araw pagkatapos mag-check out ng bisita para sumulat ng review para sa isang pamamalagi, at maaari mong i-edit ang iyong review hanggang 48 oras pagkatapos mo itong isumite, hangga't hindi pa nakakapagsumite ng review ang iyong bisita. Kapag nakapagsumite na kayo pareho ng review, o lumipas na ang 14 na araw, ipa-publish ang mga review. Mababasa mo ang mga review sa iyo ng mga bisita mo anumang oras at kapag may bisitang nag-book sa iyo, puwede mong basahin ang mga review sa kanya ng mga naging host niya.

Ano ang gagawin ko kung may masira ang bisita sa tuluyan ko?

Kung may masira ang bisita at kailangan mong maghain ng paghahabol, magagawa mo ito sa aming Sentro ng Paglutas ng Problema sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pag-check out ng iyong bisita o bago mag-check in ang susunod na bisita, alinman ang mauna. Kung sasang-ayon ang iyong bisita sa halagang hiniling mo, ibibigay namin ang iyong payout sa loob ng 5-7 araw ng negosyo. Kung tatanggi ang iyong bisita o hindi siya tutugon sa loob ng 72 oras, maaari mong isali ang Airbnb sa support case. Kung mangailangan kami ng karagdagang dokumentasyon, mayroon kang 72 oras para ibigay ang dokumentasyong ito. Malulutas sa loob ng isang linggo ang karamihan sa mga paghahabol. Titiyakin naming ikaw at ang iyong bisita ay patas na kakatawanin, at kung malalaman naming may dapat bayaran sa iyo, ipapadala namin ito sa iyo sa hiwalay na payout.

Ano ang dapat kong gawin kung hindi ako kampanteng i-host ang isang tao?

Kung sumusuway ang bisita sa isa sa Mga Alituntunin sa Tuluyan na itinakda mo o pakiramdam mo ay hindi ka ligtas dahil sa mga ikinikilos niya, maaari mong tanggihan ang kanyang kahilingan sa pagpapareserba o kanselahin ang reserbasyon. Bago ka tumanggap ng reserbasyon Maaari kang tumanggi sa isang kahilingan sa pagpapareserba at hindi ito negatibong makakaapekto sa puwesto ng listing mo sa mga resulta ng paghahanap. Kung tatanggi ka sa maraming kahilingan sa pagpapareserba o sa karamihan ng mga ito, maaaring negatibong maapektuhan ang puwesto mo sa mga resulta ng paghahanap. Pagkatapos mong tumanggap ng reserbasyon Kung tinanggap mo na ang reserbasyon, maaari mo itong kanselahin. Maaari kang patawan ng mga penalty sa pagkansela kung walang anumang sinuway sa Mga Alituntunin sa Tuluyan ang bisita.

Ano ang pinagkaiba ng Garantiya para sa Host at Insurance para sa Proteksyon ng Host ng Airbnb?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Handa ka na bang magsimulang mag-host?

Handa ka na bang magsimulang mag-host?