Mas ligtas na pagbabalik ng pagbibiyahe

Manatiling updated sa mga pinakabagong tip para sa pangangasiwa ng pagbibiyahe sa panahon ng
COVID-19 at pagkalipas nito.

Nakasalalay sa ating lahat ang kaligtasan ng marami

Hinihiling namin sa komunidad ng Airbnb na sundin ang aming mga kasanayan para sa kalusugan at kaligtasan kaugnay ng COVID-19.

Pagsusuot ng mask

Dapat sundin ng mga bisita at host ang mga lokal na batas at tagubilin kaugnay ng pagsusuot ng mga mask kapag nakikisalamuha sa iba.

Pagdistansya sa kapwa

Kapag kinakailangan ayon sa mga lokal na batas o tagubilin, dapat sumang-ayon ang mga host at bisita na magpanatili ng 6 na talampakang (2 metrong) distansya sa ibang tao.

Mas masusing paglilinis

Dapat sundin ng mga host ang proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang na suportado ng mga eksperto.

Mas matataas na pamantayan para sa bawat tuluyan

Higit pa sa karaniwang paglilinis ang aming proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang, na suportado ng mga eksperto, at isa itong napakahalagang hakbang sa pagtiyak na mananatiling ligtas ang ating komunidad.

Pribadong tuluyan na malayo sa matataong lugar

Mga pribadong tuluyan. Mga pag-check in na walang pakikisalamuha. Malalawak na lugar na nasa labas. Isang lugar kung saan puwedeng magrelaks. Maghanap ng mga lugar na matutuluyan na may mga amenidad na pinakamahalaga para sa iyo.

Sagot sa iyong mga tanong

Sino ang kinakailangang sumunod sa mga bagong tagubilin para sa kaligtasan at paglilinis?

Kinakailangang sundin ng lahat ng host ang aming mga kasanayan para sa kaligtasan at paglilinis kaugnay ng COVID-19. Matuto pa tungkol sa Mas Masusing Paglilinis ng Airbnb.

Kapag kinakailangan ayon sa mga lokal na batas o tagubilin, dapat sumang-ayon ang lahat ng host at bisita na magsuot ng mask o pantakip sa mukha kapag nakikisalamuha nang personal at magpanatili ng 6 na talampakang (2 metrong) distansya sa ibang tao. At siyempre, inirerekomenda namin na huwag mag-host o bumiyahe kung nalantad ka sa COVID-19 o nakakaranas ka ng mga sintomas nito. Basahin nang mabuti ang aming mga rekisito para sa kalusugan at kaligtasan sa mga pamamalagi.

Puwede kang makipag-ugnayan anumang oras sa host para magtanong tungkol sa kanyang mga kasanayan para sa kalusugan at kaligtasan sa pamamagitan ng Airbnb app.

Paano ko babaguhin o kakanselahin ang isang umiiral na reserbasyon?

Kung kailangan mong baguhin o kanselahin ang iyong reserbasyon, pumunta sa seksyong Mga Biyahe sa website o app ng Airbnb para sa higit pang detalye tungkol sa iyong mga kasalukuyang opsyon sa pagkansela. Ginawa namin ang sangguniang ito para matulungan ang mga bisita na pangasiwaan ang mga proseso at patakaran sa pagkansela.

Bilang karagdagan, maaaring kwalipikado ang mga bisitang hindi makabiyahe dahil mayroon silang COVID -19 na kanselahin ang kanilang booking nang may buong refund sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa customer support. Matuto pa tungkol sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari.

Ano-anong patakaran kaugnay ng COVID-19 ang ginawa para sa mga Karanasan sa Airbnb?

Inaalok nang muli ang mga Karanasan sa Airbnb sa mga bansa kung saan pinapayagan ang mga ito ng mga may kaugnayang alituntunin ng gobyerno. Inaasahang susunod ang mga bisita at host sa mga partikular na kasanayang pangkaligtasan para sa mga Karanasang nilalahukan nang personal, kabilang ang pagdistansya sa kapwa at pagsusuot ng mask kapag kinakailangan ayon sa mga lokal na batas o tagubilin. At siyempre, manatili sa bahay kung nalantad ka sa COVID-19 o hindi maganda ang iyong pakiramdam. Matuto pa tungkol sa aming mga tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan kaugnay ng mga Karanasan.

Kung mas gusto mong gawin ang Karanasan nang kasama ang grupo mo lang, maaaring mainam ang pribadong booking. Kung hindi ka komportable sa mga pagtitipon na panggrupo o kung hindi pa muling iniaalok ang mga Karanasang nilalahukan nang personal sa iyong lugar, subukan ang aming Mga Karanasan Online.

Ano-anong opsyon sa pleksibleng pagbu-book ang available sa Airbnb?

Ang mga host ang nagtatakda ng mga patakaran sa Pagkansela, at nag-iiba ang mga ito depende sa mga listing. Puwede mong mahanap ang mga detalye tungkol sa patakaran sa pagkansela ng bawat lugar na matutuluyan sa pangunahing page ng bawat listing. Nagdagdag kami ng bagong filter sa paghahanap para mas madali kang makahanap ng mga lugar na may mga pleksibleng patakaran sa pagkansela. Matuto pa tungkol sa bagong filter.

Iba pang sanggunian

Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari

Mga patakaran sa pagkansela

Mga sanggunian ng host