KALIGTASAN KAUGNAY NG COVID-19

Mas matataas na pamantayan para sa bawat tuluyan

MGA PINABUTING PAMANTAYAN

Nakasalalay sa ating lahat ang kaligtasan ng marami

Pangunahing priyoridad namin ang kaligtasan ng ating komunidad. Nangangako ang mga host ng Airbnb sa iba't ibang panig ng mundo na susundin nila ang aming na-update na mga proseso para sa kaligtasan at paglilinis kaugnay ng COVID-19 para mabigyan ka ng kapanatagan ng isip kapag gusto mong mamasyal. Mas pinabuti na ngayon ang mga pamantayan sa kaligtasan ng Airbnb, at hiniling namin sa lahat ng host* na mangakong sundin ang mga bagong kasanayan na ito bago lumipas ang Nobyembre 20, 2020.

Pangunahing priyoridad namin ang kaligtasan ng ating komunidad. Nangangako ang mga host ng Airbnb sa iba't ibang panig ng mundo na susundin nila ang aming na-update na mga proseso para sa kaligtasan at paglilinis kaugnay ng COVID-19 para mabigyan ka ng kapanatagan ng isip kapag gusto mong mamasyal. Mas pinabuti na ngayon ang mga pamantayan sa kaligtasan ng Airbnb, at hiniling namin sa lahat ng host* na mangakong sundin ang mga bagong kasanayan na ito bago lumipas ang Nobyembre 20, 2020.

Pagsusuot ng mask
Dapat magsuot ng mga mask ang mga bisita at host kapag nakikipag-ugnayan sa isa't isa.
Pagdistansya sa kapwa
Kailangang magpanatili ang mga host at bisita ng anim na talampakan (dalawang metro) o higit pang distansya sa isa't isa—tulad ng inirerekomenda ng mga pandaigdigang organisasyon sa kalusugan.
Mas masusing paglilinis
Nangangako ang mga host sa iba't ibang panig ng mundo na susundin nila ang proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang at suportado ng mga eksperto.

MAS MASUSING PAGLILINIS

Kaginhawaan sa pamamagitan ng kalinisan

Hinihiling namin sa mga host na mangakong sundin ang aming proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang na higit pa sa simpleng paglilinis para ma-sanitize ang buong listing. Isang mahalagang hakbang ang prosesong ito, na suportado ng mga eksperto, para masiguro ang kaligtasan ng ating komunidad.

Hinihiling namin sa mga host na mangakong sundin ang aming proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang na higit pa sa simpleng paglilinis para ma-sanitize ang buong listing. Isang mahalagang hakbang ang prosesong ito, na suportado ng mga eksperto, para masiguro ang kaligtasan ng ating komunidad.

MGA MATUTULUYAN SA MALAPIT

Pribadong tuluyan na malayo sa matataong lugar

Mga pribadong tuluyan. Mga pag-check in na walang pakikisalamuha. Malalawak na lugar na nasa labas. Isang lugar kung saan puwedeng magrelaks. Maghanap ng mga lugar na matutuluyan na may mga amenidad na importante para sa iyo habang nagpaplano ng susunod mong biyahe.

Mga pribadong tuluyan. Mga pag-check in na walang pakikisalamuha. Malalawak na lugar na nasa labas. Isang lugar kung saan puwedeng magrelaks. Maghanap ng mga lugar na matutuluyan na may mga amenidad na importante para sa iyo habang nagpaplano ng susunod mong biyahe.

Sagot sa iyong mga tanong

Paano ko malalaman kung sumusunod ang isang listing sa mga bagong tagubilin para sa kaligtasan at paglilinis?

Simula Nobyembre 20, kakailanganin ng lahat ng host (maliban sa China) na mangakong susunod sila sa aming mga bagong kasanayan para sa kaligtasan at paglilinis kaugnay ng COVID-19. Kung hindi nila ito gagawin, maaaring bigyan ng mga babala, suspendehin, at, sa ilang sitwasyon, tanggalin sa platform ng Airbnb ang kanilang mga account. Madali mong malalaman kung nangakong susunod ang host sa proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng limang hakbang—hanapin lang ang sparkle na icon at “Mas Masusing Paglilinis” sa itaas ng page ng listing ng host. Alamin pa ang tungkol sa Mas Masusing Paglilinis ng Airbnb.

Dapat ding sumunod ang lahat ng host at bisita sa ilang mahalagang kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 na inirerekomenda ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan at Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit ng US sa kanilang pamamalagi. Kasama rito ang pagsusuot ng mask at pagdistansya sa kapwa kapag nakikisalamuha sa sinumang hindi bahagi ng iyong reserbasyon, tulad ng iyong host. At, siyempre, inirerekomenda namin na huwag mag-host o bumiyahe kung nalantad ka sa COVID-19 o nakakaranas ka ng mga sintomas nito. Basahin nang mabuti ang aming mga tagubilin para sa kalusugan ng komunidad kaugnay ng COVID-19.

Puwede kang magtanong sa host anumang oras tungkol sa kanilang mga kasanayan para sa kalusugan at kaligtasan sa Airbnb app.

Paano magbago o magkansela ng kasalukuyang reserbasyon?

Kung kailangan mong baguhin o kanselahin ang iyong reserbasyon, pumunta sa seksyong Mga Biyahe sa website o app ng Airbnb para sa higit pang detalye tungkol sa iyong mga kasalukuyang opsyon sa pagkansela. Ginawa namin ang sangguniang ito para matulungan ang mga bisita na malaman ang mga proseso at patakaran sa pagkansela. Maaaring maging kwalipikado para sa mga libreng pagkansela ang mga bisitang hindi makabiyahe dahil sa COVID-19 na may mga reserbasyon na na-book noong Marso 14, 2020 o bago pa ito. Alamin pa ang tungkol sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari.

Paano ko malalaman pa ang tungkol sa tugon ng Airbnb sa COVID-19 bilang biyahero?

Bumisita sa aming sentro ng sanggunian kaugnay ng COVID-19 para sa mga biyahero para makahanap ng mga artikulo at sanggunian tungkol sa mga paghihigpit at patakaran sa pagbibiyahe at marami pang iba.

Ano-anong patakaran kaugnay ng COVID-19 ang ginawa para sa mga Karanasan sa Airbnb?

Inaalok nang muli ang mga Karanasan sa Airbnb sa mga bansa kung saan pinapayagan ang mga ito ng mga may kaugnayang alituntunin ng gobyerno. Inaasahang susunod ang mga bisita at host sa mga partikular na protokol sa kaligtasan para sa mga karanasang nilalahukan nang personal, kabilang ang pagdistansya sa kapwa, pagsusuot ng mask, at pananatili sa bahay kung nalantad ka sa COVID-19 o hindi maganda ang iyong pakiramdam. Matuto pa tungkol sa aming mga tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan kaugnay ng mga Karanasan.

Kung mas gusto mong gawin ang karanasan nang grupo mo lang ang kasama, puwede mong pag-isipang gumawa ng pribadong booking. Kung hindi ka komportable sa mga grupo-grupong pagtitipon o kung hindi pa muling inaalok ang mga karanasang nilalahukan nang personal sa iyong merkado, tingnan ang aming mga karanasan online.

Ano-anong opsyon sa pleksibleng pagbu-book ang available sa Airbnb?

Itinatakda ng mga host ang mga patakaran sa pagkansela at puwedeng maging pleksible, rasonable, o mahigpit ang mga ito, depende sa listing. Puwede mong mahanap ang mga detalye tungkol sa patakaran sa pagkansela ng bawat lugar na matutuluyan sa pangunahing page ng bawat listing. Nagdagdag kami ng bagong filter sa paghahanap para mas madali kang makahanap ng mga lugar na may mga pleksibleng patakaran sa pagkansela. Matuto pa tungkol sa bagong filter.

Paano ako puwedeng matuto pa bilang host?

Puwedeng bisitahin ng mga host ang aming sentro ng sanggunian kaugnay ng COVID-19 para makahanap ng mga artikulo at sanggunian na makakatulong sa pagho-host sa gitna ng pandemyang COVID-19 at maging pagkalipas nito. Puwede ring suriin ang aming gabay sa mas masusing paglilinis para matuto pa tungkol sa proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb na binubuo ng limang hakbang.

Simula Nobyembre 20, kakailanganing mangako ng lahat ng host na susundin nila ang aming mga bagong kasanayan para sa kaligtasan at paglilinis kaugnay ng COVID-19. Kapag hindi natugunan ang mga rekisitong ito bago lumipas ang nabanggit na petsa, maaaring bigyan ng mga babala, suspendehin, at, sa ilang sitwasyon, tanggalin sa Airbnb ang iyong account.

Iba pang sanggunian

Mga tagubilin para sa kalusugan ng komunidad kaugnay ng COVID-19

Mga paghihigpit at babala sa pandaigdigang paglalakbay

Mga patakaran sa pagkansela

Mga sanggunian ng host