Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Mga Alituntunin
Bisita

Mga opsyon sa pagkansela dahil sa COVID-19

Mga reserbasyong ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito

Kung ginawa ang iyong reserbasyon noong Marso 14, 2020 o bago pa ito at naapektuhan ng COVID-19 ang iyong mga plano sa pagbibiyahe, malalaman mo kung ano ang iyong mga kasalukuyang opsyon sa pagkansela at pag-refund sa pamamagitan ng pagpunta sa kanselahin ang iyong reserbasyon at pagpili saNagbago ang aking mga plano sa pagbibiyahe dahil sa pandemyang COVID-19.

Depende sa iyong sitwasyon, maaari mong makita ang isa o higit pa sa mga sumusunod na opsyon:

  • Refund ayon sa patakaran sa pagkansela ng iyong host
  • Buong refund pagkatapos magsumite ng mga opisyal na dokumento para sa pagsusuri
  • Credit sa biyahe dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari
  • Humiling ng buong refund sa iyong host

Mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020 at bago ang Mayo 31, 2022

Kung ginawa ang iyong reserbasyon pagkalipas ng Marso 14, 2020 at bago mag-Mayo 31, 2022 at naapektuhan ng COVID-19 ang iyong mga plano sa pagbibiyahe, malalapat ang patakaran sa pagkansela ng iyong host. Subalit, kung may sakit ka dahil sa COVID-19, saklaw ito ng aming karaniwang Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari.

Kung hindi kwalipikadong mabigyan ng buong refund ang iyong reserbasyon, puwede kang magpadala ng mensahe sa iyong host para malaman kung handa siyang bigyan ka ng karagdagang refund sa pamamagitan ng Resolution Center.

Mga reserbasyong ginawa noong Mayo 31, 2022 o pagkalipas nito

Kung ginawa ang iyong reserbasyon noong Mayo 31, 2022 o pagkalipas nito at naapektuhan ng COVID-19 ang iyong mga plano sa pagbibiyahe, malalapat ang patakaran sa pagkansela ng iyong host. Hindi saklaw ng Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari ang mga pagkanselang may kaugnayan sa COVID-19 para sa mga booking na ito.

Iba pang bagay na dapat malaman

Hindi nalalapat ang impormasyong nakasaad sa itaas sa mga reserbasyon sa Luxe na saklaw ng hiwalay na Patakaran sa Muling Pagbu-book at Pag-refund sa Luxe. Para sa mga reserbasyon sa Luxe na na-book bago mag-Marso 20, 2020, alamin ang pagtugon ng Airbnb Luxe sa COVID-19 at makipag-ugnayan nang direkta sa iyong tagadisenyo ng biyahe para sa anumang tanong.

May ibang patakarang nalalapat sa mga lokal na reserbasyon sa South Korea.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up