AirCover

Ang pinakakomprehensibong proteksyon sa pagbibiyahe.
Palaging kasama at palaging libre.
Sa Airbnb lang.

AirCover

Ang pinakakomprehensibong proteksyon sa pagbibiyahe.
Palaging kasama at palaging libre.
Sa Airbnb lang.

Nagbibigay ang AirCover ng apat na proteksyon para sa bawat bisita sa lahat ng pamamalagi

Garantiya para sa Proteksyon sa Booking

Sa bihirang pagkakataong kailanganin ng host na kanselahin ang iyong booking sa loob ng 30 araw bago ang pag-check in, hahanapan ka namin ng katulad o mas mainam na matutuluyan o bibigyan ka namin ng refund.

Garantiya para sa Pag-check in

Kung hindi ka makapag-check in sa iyong tuluyan at hindi malulutas ng host ang isyu, hahanapan ka namin ng katulad o mas mainam na matutuluyan para sa lahat ng araw ng iyong orihinal na pamamalagi o bibigyan ka namin ng refund.

Garantiya para sa Di-Pagkakatugma sa Booking

Kung mapag-alaman mo anumang oras sa panahon ng iyong pamamalagi na hindi tumutugma sa inaasahan ang listing—halimbawa, hindi gumagana ang refrigerator at hindi ito madaling maayos ng host, o mas kaunti ang kuwarto nito kaysa sa nakasaad sa listing—mayroon kang tatlong araw para iulat ito at hahanapan ka namin ng katulad o mas mainam na matutuluyan o bibigyan ka namin ng refund.

24 na Oras na Linya para sa Kaligtasan

Sakaling maramdaman mong hindi ka ligtas, mabilis mong magagawang makipag-ugnayan sa mga ahenteng pangkaligtasan na sumailalim sa espesyal na pagsasanay, araw man o gabi.
Alamin ang kumpletong detalye kung paano pinoprotektahan ng AirCover ang iyong booking at ang anumang pagbubukod na nalalapat.

Airbnb lang ang nagbibigay sa iyo ng AirCover

AirbnbMga Kakumpitensya
Garantiya para sa Proteksyon sa Booking
Garantiya para sa Pag-check in
Garantiya para sa Di-Pagkakatugma sa Booking
24 na Oras na Linya para sa Kaligtasan
Ang mga kagandahan ng AirCover kumpara sa mga komprehensibong proteksyong libreng iniaalok ng aming mga pangunahing kakumpitensya batay sa datos mula Marso 2022.

May AirCover para sa bawat booking

Sagot sa iyong mga tanong

Hindi ba lumalabas ang hinahanap mo? Pumunta sa Help Center

Mayroon ding AirCover para sa mga Host

Interesado ka bang maging host? Kampante kang makakapagsimula dahil may AirCover para sa mga Host.
Matuto tungkol sa pagho-host