Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Mga Alituntunin

Mga rekisito para sa kalusugan at kaligtasan para sa mga pamamalagi sa Airbnb

Mahalagang isaisip ang kalusugan at kaligtasan ngayong may pandemyang COVID-19. Gumawa kami ng mga mandatoryong kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 para sa mga host at bisita ng mga listing sa Airbnb, batay sa patnubay mula sa Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) at sa Mga Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit ng US. Bukod pa rito, dapat mong alamin ang mga pangkalahatang tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan kaugnay ng COVID-19, patuloy na subaybayan ang naaangkop na mga paghihigpit at babala sa paglalakbay ng gobyerno, at sundin ang lahat ng pambansa at lokal na batas at tagubilin.

Naglabas ang Airbnb ng mga tagubilin at programa para makatulong na tugunan ang mga alalahanin sa kalusugan at kaligtasan, ngunit hindi maaalis ng mga hakbang na ito ang lahat ng panganib. Inirerekomenda naming humingi ng payo sa propesyonal at higit na mag-ingat kapag nagpapasya kang mag-book ng pamamalagi o karanasan sa Airbnb, lalo na kung kasama ka sa kategorya ng mga tao na mas nanganganib (hal.: mga taong mahigit 65 taong gulang o mga taong may mga matagal nang kondisyon sa kalusugan gaya ng diabetes o sakit sa puso). Matuto pa tungkol sa mga tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan para sa mga host at bisita ng mga Karanasan sa Airbnb.

Mga kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 (kinakailangan)

Magsuot ng mask at ipatupad ang pagdistansya sa kapwa kapag iniaatas ng mga lokal na batas at tagubilin

Kapag iniaatas ng mga lokal na batas o tagubilin, dapat gawin ng lahat ng host at bisita ang mga sumusunod:

 • Magsuot ng mask o pantakip sa mukha kapag personal na nakikisalamuha
 • Magpanatili ng 6 na talampakan/2 metro na distansya sa isa't isa sa lahat ng pagkakataon

Sundin ang proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb na binubuo ng 5 hakbang pagkatapos ng bawat pamamalagi

Inaatasan ang lahat ng host at bisita na sundin ang mga kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 na nakasaad sa itaas, kung naaangkop, kabilang ang proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng 5 hakbang ng Airbnb pagkatapos ng bawat pamamalagi ng bisita. Maaaring magkaroon ng iba pang epekto sa sinumang host o bisita ang paulit-ulit na paglabag sa mga tagubiling ito, kasama na ang pagsususpinde ng account o pag-aalis sa komunidad.

Karagdagang patnubay para sa pagbibiyahe at pagho-host sa panahon ng COVID-19

Huwag bumiyahe o mag-host kung nalantad ka kamakailan sa COVID-19 o may mga sintomas ka nito

Paalala: Batay sa artikulong ito, hindi magagawang igiit ng host ang pagkansela nang walang penalty.

Para masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad, nakasaad sa patakaran ng Airbnb na hindi dapat pumasok ang mga host (at ang lahat ng taong maaaring nasa listing bago ang pamamalagi o sa panahon nito) sa kanilang (mga) listing o makisalamuha sa kanilang mga bisita, at hindi dapat mag-check in sa listing ang mga bisita kung natutugunan ang alinman sa mga sumusunod:

 • Kasalukuyan kang may COVID-19 o nagpositibo ka sa sakit sa nakalipas na 14 na araw
 • Pinaghihinalaan mong may sakit ka, o nalantad ka at hinihintay mo ang mga resulta ng pagsusuri para makumpirmang positibo o negatibo ka sa COVID-19
 • Nakikitaan ka ng mga sintomas o nag-aalala ka na posibleng nahawahan ka ng COVID-19
 • Nagkaroon ka ng malapit at matagal na pakikisalamuha sa indibidwal na nakumpirma o pinaghihinalaang may COVID-19, sa nakalipas na 14 na araw*

Para sa higit pang detalye tungkol sa dapat gawin sakaling magkasakit o malantad sa COVID-19, suriin ang sumusunod na dokumento:

Regular na maghugas ng mga kamay

Tiyaking madalas na maghugas ng mga kamay, lalo na kung nakikisalamuha ka sa mga tao na hindi mo kasama sa reserbasyon at humahawak ka ng mga bahagi at gamit sa pinaghahatiang lugar o common area.

 • Hugasan ang iyong mga kamay nang mabuti gamit ang sabon at tubig sa loob ng kahit man lang 20 segundo
 • Kung walang magagamit na sabon at tubig, gumamit ng hand sanitizer na mayroong kahit man lang 60% alkohol; tiyaking lagyan ang dalawang kamay mo at pagkuskusin ang mga ito hanggang matuyo

  Sundin ang mga lokal na batas o tagubilin sa mga mask at pagdistansya sa kapwa sa mga common area at pinaghahatiang lugar

  Kapag nasa common area o pinaghahatiang lugar ka (bilang host o bisita), sundin ang mga lokal na batas at tagubilin para sa pagsusuot ng mask at pagdistansya sa sinumang hindi kasama sa iyong reserbasyon. Mainam ding mag-alok ang mga host ng pag-check in na walang pakikisalamuha kapag posible.

  Tandaan, kung hindi ka komportableng mamalagi sa pribadong kuwarto o pinaghahatiang lugar, pag-isipang mag-book na lang ng buong lugar. Kung hindi ka komportableng mag-host ng pribadong kuwarto o pinaghahatiang lugar, puwede mong i-list ang iyong buong lugar, o ihinto pansamantala ang iyong pagho-host kung hindi mo iyon magagawa.

  Dapat ding sundin ng mga host ang mga lokal na tagubilin sa pagho-host ng mga pribadong kuwarto at pinaghahatiang lugar at sa kabuuang bilang ng mga tao na pinapahintulutang magsama-sama sa listing.

  Tandaan: Noong Agosto 20, 2020, nagpahayag ang Airbnb ng pandaigdigang pagbabawal sa lahat ng party at kaganapan sa mga listing sa Airbnb, at kabilang dito ang pagpapatuloy lamang ng hanggang 16 na bisita. Nalalapat ang pagbabawal sa party na ito sa lahat ng booking sa hinaharap sa Airbnb at patuloy itong malalapat hanggang sa maglabas ng karagdagang abiso. Basahin ang aming Patakaran sa Party at Kaganapan para sa higit pang impormasyon.

  Mga karagdagang tagubilin para sa mga host ng mga pribadong kuwarto at pinaghahatiang lugar

  Dapat ding gawin ng mga host ng mga listing ng pribadong kuwarto o pinaghahatiang lugar ang mga sumusunod:

  • Limitahan ang bilang ng bisita kung kinakailangan para maipatupad ang pagdistansya sa kapwa sa lahat ng common area kapag iniaatas ng mga lokal na batas o tagubilin
  • Pahanginan ang mga common area sa panahon ng pamamalagi kapag ligtas na itong gawin, gaya ng nakasaad sa protokol sa paglilinis
  • Linisin at i-sanitize ang mga common area (gaya ng mga banyo at kusina) nang madalas hangga't maaari

  Maaaring magpatupad ang ilang gobyerno ng mga paghihigpit sa pagho-host ng mga pribado o pinaghahatiang kuwarto o maaari silang magpataw ng mga karagdagang obligasyon o rekisito para sa ganoong mga patuluyan. Siguraduhing suriin at sundin ang anumang karagdagang patnubay para sa kaligtasan at paglilinis na mula sa mga awtoridad sa gobyerno at/o kalusugan sa iyong lokalidad.

  Ang dapat gawin kung magpositibo ka sa COVID-19 sa panahon o pagkatapos ng iyong pamamalagi

  Kung kamakailan kang nagpositibo sa COVID-19 o nagsimulang makaramdam ng anumang sintomas ng COVID-19, mainam na ipaalam ito sa sinumang maaaring naapektuhan o nalantad, bukod pa sa mga may kaugnayang lokal na awtoridad.

  Nakatulong ba ang artikulong ito?

  Mga kaugnay na artikulo

  Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
  Mag-log in o mag-sign up