Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Ang proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb na binubuo ng 5 hakbang

  Binubuo ang proseso ng paglilinis na may 5 hakbang na mga kasanayan sa paglilinis na kinakailangang sundin ng lahat ng host bago at matapos ang bawat pamamalagi ng bisita, bukod pa sa mga lokal na batas at tagubilin.

  Ika-1 Hakbang: Ihanda

  Sa pamamagitan ng wastong paghahanda, mas mahusay at mas ligtas kayong makakapaglinis ng iyong team. Tiyaking:

  • Pahanginan ang lugar hangga't maaari bago at habang naglilinis
  • Gumamit ng mga pandisimpekta na aprubado ng mga lokal na ahensyang tagapagpatupad ng batas na gamitin laban sa COVID-19
  • Palaging basahin nang mabuti ang mga direksyon at babala na nakasaad sa mga ginagamit mong produktong panlinis
  • Hugasan o disimpektahan ang iyong mga kamay

  Hakbang 2: Linisin

  Sa paglilinis, tinatanggal mo ang alikabok at dumi sa mga bagay, tulad ng sahig at patungan. Tiyaking:

  • Walisan, i-vacuum, tanggalan ng alikabok, at/o i-mop ang mga lugar bago i-sanitize
  • Hugasan ang mga pinggan at maglaba gamit ang pinakamataas na posibleng setting ng init
  • Punasan ang matitigas na bagay gamit ang sabon at tubig

  Ika-3 Hakbang: I-sanitize

  Sa pag-sanitize, gumagamit ka ng mga kemikal upang mabawasan ang mga bakterya sa mga bagay tulad ng mga hawakan ng pinto at remote ng TV. Tiyaking:

  • Mag-spray sa mga bahagi na madalas hawakan sa bawat kuwarto gamit ang aprubadong spray na pandisimpekta
  • Hayaang nakababad ang pandisimpekta ayon sa tagal na nakasaad sa label ng produkto
  • Hayaang matuyo nang kusa

  Ika-4 na Hakbang: Suriin

  Para ma-access ang mga iniangkop na checklist sa paglilinis, pumunta sa Mga Insight > Paglilinis. Tiyaking:

  • Sumangguni sa pinakamahuhusay na kasanayan sa bawat checklist para sa bawat kuwarto upang matiyak na nalinis at na-sanitize ang lahat ng lugar pagkatapos ng bawat pamamalagi
  • Ibahagi ang pinakamahuhusay na kasanayang ito sa iyong team sa pagho-host at mga propesyonal na tagalinis

  Ika-5 Hakbang: Muling Ihanda

  Para maiwasang makapitan ng mikrobyo, mahalagang tapusin ang paglilinis at pag-sanitize sa kuwarto bago palitan ang mga item para sa susunod na bisita. Tiyaking:

  • Maghugas ng mga kamay bago palitan ang mga kagamitan, linen, at kit sa paglilinis para sa bisita
  • Ligtas na itapon o hugasan ang mga panlinis at pamproteksyong kagamitan
  • Huwag muling pumasok sa kuwarto kapag na-sanitize na ito
  • Linisin ang iyong mga kagamitan sa tuwing may aalis at darating na bisita

  Nakabatay ang prosesong ito sa handbook sa paglilinis ng Airbnb, na binuo sa tulong ng mga eksperto sa larangan ng pag-sanitize at medisina.

  Sa iyong account, puwede kang pumunta sa Mga Insight > Paglilinis para i-download ang buong handbook sa paglilinis at makahanap ng mas maraming sanggunian, pagsasanay, at iniangkop na checklist sa paglilinis.

  Kinakailangan para sa lahat ng listing ang pangangakong maging tapat sa proseso ng paglilinis

  Maaaring hindi makatanggap ng mga bagong reserbasyon ang mga host na hindi sasang-ayon sa mga kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19, kabilang ang proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng 5 hakbang.

  Sa mga kasanayang ito, kinakailangang magsuot ng mask at magpatupad ng pagdistansya sa kapwa kapag iniaatas ng mga lokal na batas o tagubilin, at sundin ang proseso ng mas masusing paglilinis na binubuo ng 5 hakbang. Maaaring bigyan ng mga babala, suspindehin, at sa ilang sitwasyon, alisin sa platform ng Airbnb ang mga host na magkakaroon ng paulit-ulit o matinding paglabag sa mga pamantayan sa paglilinis.

  Pagbabahagi sa mga bisita ng pangako mong tiyakin ang mas masusing paglilinis

  Kapag nangako ka o ang isang miyembro ng iyong team sa pagho-host na maging tapat sa proseso ng paglilinis, ipapakita sa mga bisita sa iyong listing ang pangako mong tiyakin ang mas masusing paglilinis.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mga kaugnay na artikulo