Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Mga pangunahing bagay na dapat malaman tungkol sa Airbnb

  Ano ang mga rekisito para sa kalusugan at kaligtasan sa mga tuluyan sa Airbnb?

  Mahalagang isaisip ang kalusugan at kaligtasan ngayong may pandemyang COVID-19. Gumawa kami ng mga mandatoryong kasanayan para sa kaligtasan laban sa COVID-19 para sa mga host at bisita ng mga listing sa Airbnb, batay sa patnubay mula sa Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) at sa Mga Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit ng US. Bilang karagdagan, dapat maging pamilyar ka sa pangkalahatang mga tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan laban sa COVID-19, patuloy mong subaybayan ang mga naaangkop na mga paghihigpit at babala sa paglalakbay ng gobyerno, at sundin ang lahat ng pambansa at lokal na tagubilin.

  Naglabas ang Airbnb ng mga tagubilin at programa para makatulong na tugunan ang mga alalahanin sa kalusugan at kaligtasan ngunit hindi maaalis ng mga hakbang na ito ang lahat ng panganib. Inirerekomenda naming humingi ng payo sa propesyonal at magsagawa ng mga karagdagang pag-iingat kapag nagpapasya kang mag-book ng matutuluyan o karanasan sa Airbnb, lalo na kung kasama ka sa kategorya ng mga tao na mas nanganganib (hal.: mga taong mahigit 65 taong gulang o mga taong may mga matagal nang kondisyon sa kalusugan gaya ng diabetes o sakit sa puso). Matuto pa tungkol sa mga tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan para sa Mga Karanasan sa Airbnb.

  Mga kasanayan para sa kaligtasan laban sa COVID-19 (kinakailangan)

  Magsuot ng mask at dumistansya sa kapwa

  Dapat sumang-ayon ang lahat ng host at bisita na:

  • Magsuot ng mask o pantakip sa mukha kapag nakikipag-ugnay nang personal
  • Panatilihin ang 6 na talampakan/2 metro na distansya mula sa isa't isa sa lahat ng oras

  Sundin ang proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb na binubuo ng 5 hakbang sa pagitan ng bawat pamamalagi

  Dapat sumang-ayon ang lahat ng host na sundin ang proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb na binubuo ng limang hakbang sa pagitan ng mga pamamalagi ng bisita. Matuto pa

  Kinakailangang sumunod ang lahat ng host at bisita sa mga kasanayan para sa kaligtasan laban sa COVID-19 na nasa itaas, kung naaangkop. Kung bisita ka, hindi ka magiging kwalipikado na makatanggap ng refund kapag kinansela ng iyong host ang reserbasyon mo dahil hindi ka sumunod sa mga kasanayang ito. Gayon rin, kung isa kang host, hindi ka magiging kwalipikado na makatanggap ng payout kapag kinansela ng bisita ang kanyang pamamalagi dahil hindi mo sinunod ang mga kasanayang ito. Maaaring ma-block ang kalendaryo ng mga host na hindi sasang-ayon sa mga kasanayang ito bago lumipas ang Nobyembre 20, 2020. Maaaring magkaroon ng iba pang epekto sa sinumang host o bisita ang paulit-ulit na paglabag sa mga tagubiling ito, kasama na ang suspensyon o pag-aalis ng account mula sa komunidad.

  Karagdagang patnubay para sa pagbibiyahe at pagho-host sa panahon ng COVID-19

  Huwag bumiyahe o mag-host kung nalantad ka kamakailan sa o kung may mga sintomas ka ng COVID-19

  Para protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad, patakaran ng Airbnb na hindi dapat pumasok ang mga host (at ang lahat ng taong nasa listing bago o sa panahon ng pamamalagi) sa kanilang (mga) listing o makipag-ugnayan sa kanilang mga bisita, at hindi dapat mag-check in ang mga bisita sa listing kung totoo ang alinman sa mga sumusunod:

  • Kasalukuyan kang may COVID-19 o nagpositibo ka sa sakit na ito sa nakalipas na 30 araw
  • Pinaghihinalaan mong mayroon kang sakit o nalantad ka sa sakit at hinihintay mo ang mga resulta ng pagsusuri para makumpirma kung mayroon o wala kang COVID-19
  • Nagpapakita ka ng mga sintomas o nag-aalala ka tungkol sa posibleng pagkakahawa ng COVID-19
  • Nagkaroon ka ng malapit at matagal na ugnayan sa nakalipas na 14 na araw sa isang tao na nakumpirma o pinaghihinalaang may COVID-19*

  Para sa higit pang detalye tungkol sa kung ano ang gagawin kapag nagkasakit o nalantad sa COVID-19, suriin ang mga sumusunod na dokumento:

  *Tandaangiba ang mga pamantayan

  para sa Mga matutuluyan para sa mga Unang Tumutugon.

  Regular na hugasan ang iyong mga kamay

  Tiyaking madalas na hugasan ang iyong mga kamay, lalo na kung nakikisalamuha ka sa mga tao na hindi mo kasama sa iyong reserbasyon at humahawak ka ng mga bahagi at gamit sa pinaghahatiang lugar o common area.

  • Hugasan ang iyong mga kamay nang mabuti gamit ang sabon at tubig sa loob ng kahit man lang 20 segundo
  • Kung walang magagamit na sabon at tubig, gumamit ng hand sanitizer na mayroong kahit man lang 60% alkohol; tiyaking lagyan ang dalawang kamay mo at pagkuskusin ang mga ito hanggang matuyo

   Magpanatili ng distansya at magsuot ng mask sa mga common area at pinaghahatiang lugar

   Kapag nasa isang common area o pinaghahatiang lugar ka (bilang host o bisita), magsuot ng mask at magpanatili ng distansya mula sa kahit sinong hindi bahagi ng iyong reserbasyon sa lahat ng oras ayon sa mga kasanayan sa kaligtasan para sa COVID-19 (hindi bababa sa 6 na talampakan o 2 metro). Dapat iwasan ng mga host na pisikal na makisalamuha sa mga bisita at, kapag posible, dapat silang magtakda ng pag-check in na walang pakikisalamuha.

   Tandaan, kung hindi ka komportable sa pamamalagi sa isang pribadong kuwarto o pinaghahatiang lugar, pag-isipang mag-book na lang ng buong lugar. Kung hindi ka komportable sa pagho-host ng isang pribadong kuwarto o pinaghahatiang lugar, puwede mong i-list ang iyong buong lugar, o ihinto ang iyong pagho-host kung hindi iyon posible.

   Dapat ding sundin ng mga host ang mga lokal na tagubilin sa pagho-host ng mga pribadong kuwarto, pinaghahatiang lugar, at kabuuang bilang ng mga tao na pinapahintulutang magsama-sama sa listing.

   Tandaan: Noong Agosto 20, 2020, nagpahayag ang Airbnb ng pandaigdigang pagbabawal sa lahat ng party at kaganapan sa mga listing ng Airbnb, kabilang dito ang pagpapatuloy lamang ng hanggang sa 16 na bisita. Nalalapat ang pagbabawal sa party na ito sa lahat ng booking sa hinaharap sa Airbnb at patuloy itong malalapat hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso. Basahin ang aming Patakaran sa Party at Kaganapan para sa higit pang impormasyon.

   Mga karagdagang tagubilin para sa mga host ng mga pribadong kuwarto at pinaghahatiang lugar

   Dapat ding gawin ng mga host ng mga listing ng pribadong kuwarto o pinaghahatiang lugar ang mga sumusunod:

   • Limitahan ang bilang ng mga bisita para makadistansya sa kapwa sa lahat ng common area
   • Limitahan ang mga parte ng tuluyan na puwedeng puntahan ng mga bisita para maiwasan ang pagkakalantad mo at ng iyong mga bisita sa sakit
   • Pahanginan ang mga common area sa panahon ng pamamalagi kapag ligtas itong gawin gaya ng nakasaad sa protokol sa paglilinis
   • Linisin at i-sanitize ang mga common area (gaya ng mga banyo at kusina) nang madalas hangga't maaari

   Maaaring magpatupad ang ilang pamahalaan ng mga paghihigpit sa pagho-host ng mga pribado o pinaghahatiang kuwarto o maaaring magtakda ng mga karagdagang obligasyon o rekisito para sa ganoong mga patuluyan. Siguraduhing suriin at sundin ang anumang karagdagang patnubay para sa kaligtasan at paglilinis na mula sa mga awtoridad sa gobyerno at/o kalusugan sa iyong lokal na kinasasakupan.

   Ano ang dapat gawin kung nagpositibo ka sa COVID-19 sa panahon ng o pagkatapos ng iyong pamamalagi

   Kung nagpositibo ka kamakailan para sa COVID-19 o nagsimulang makaramdam ng anumang sintomas ng COVID-19, at namalagi kamakailan sa isang listing o nakisalamuha sa mga bisita bilang host, makipag-ugnayan sa amin. Dapat mo ring abisuhan ang mga kaukulang lokal na awtoridad pati na ang iyong doktor.

   Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?
   Hindi mo ba mahanap ang kailangan mo?
   Maghanap ng nilalamang partikular sa kategorya sa iba pang seksyon na ito ng Sentro ng Tulong.