Lumaktaw sa nilalaman
Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Ano ang mga rekisito para sa kalusugan at kaligtasan sa mga tuluyan sa Airbnb?

  Mahalagang isaisip ang kalusugan at kaligtasan ngayong may pandemyang COVID-19. Gumawa kami ng mga mandatoryong kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 para sa mga host at bisita ng mga listing sa Airbnb, batay sa patnubay mula sa Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) at sa Mga Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit ng US. Bukod pa rito, dapat mong alamin ang mga pangkalahatang tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan kaugnay ng COVID-19, patuloy na subaybayan ang naaangkop na mga paghihigpit at babala sa paglalakbay ng gobyerno, at sundin ang lahat ng pambansa at lokal na tagubilin.

  Naglabas ang Airbnb ng mga tagubilin at programa para makatulong na tugunan ang mga alalahanin sa kalusugan at kaligtasan, ngunit hindi maaalis ng mga hakbang na ito ang lahat ng panganib. Inirerekomenda naming humingi ng payo sa propesyonal at magsagawa ng mga karagdagang pag-iingat kapag nagpapasya kang mag-book ng matutuluyan o karanasan sa Airbnb, lalo na kung kasama ka sa kategorya ng mga tao na mas nanganganib (hal.: mga taong mahigit 65 taong gulang o mga taong may mga matagal nang kondisyon sa kalusugan gaya ng diabetes o sakit sa puso). Matuto pa tungkol sa mga tagubilin para sa kalusugan at kaligtasan para sa mga Karanasan sa Airbnb.

  Mga kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 (kinakailangan)

  Magsuot ng mask at dumistansya sa kapwa

  Dapat sumang-ayon ang lahat ng host at bisita na:

  • Magsuot ng mask o pantakip sa mukha kapag personal na nakikisalamuha
  • Palaging magpanatili ng 6 na talampakan/2 metro na distansya sa isa't isa

  Sundin ang proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb na binubuo ng 5 hakbang sa pagitan ng bawat pamamalagi

  Dapat kumpirmahin ng lahat ng host na susundin nila ang proseso ng mas masusing paglilinis ng Airbnb na binubuo ng 5 hakbang sa pagitan ng mga pamamalagi ng mga bisita. Matuto pa

  Kinakailangang sumunod ang lahat ng host at bisita sa mga kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 na nakasaad sa itaas, kung naaangkop. Kung bisita ka, hindi ka magiging kwalipikado na makatanggap ng refund kung kakanselahin ng iyong host ang reserbasyon mo dahil hindi ka sumunod sa mga kasanayang ito. Gayundin, kung host ka, hindi ka magiging kwalipikado na makatanggap ng payout kung kakanselahin ng bisita ang kanyang pamamalagi dahil hindi ka sumunod sa mga kasanayang ito. Maaaring ma-block ang mga kalendaryo ng mga host na hindi sasang-ayon sa mga kasanayang ito bago lumipas ang Nobyembre 20, 2020. Maaaring magkaroon ng iba pang epekto sa sinumang host o bisita ang paulit-ulit na paglabag sa mga tagubiling ito, kasama na ang pagsususpinde o pag-aalis ng account sa komunidad.

  Karagdagang patnubay para sa pagbibiyahe at pagho-host sa panahon ng COVID-19

  Huwag bumiyahe o mag-host kung nalantad ka kamakailan sa COVID-19 o kung may mga sintomas ka nito

  Para protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad, patakaran ng Airbnb na hindi dapat pumasok ang mga host (at ang lahat ng taong nasa listing bago ang o sa panahon ng pamamalagi) sa kanilang (mga) listing o makisalamuha sa kanilang mga bisita, at hindi dapat mag-check in ang mga bisita sa listing kung totoo ang alinman sa mga sumusunod:

  • Kasalukuyan kang may COVID-19 o nagpositibo ka sa sakit na ito sa nakalipas na 30 araw
  • Pinaghihinalaan mong mayroon kang sakit o nalantad ka sa sakit at hinihintay mo ang mga resulta ng pagsusuri para makumpirma kung mayroon o wala kang COVID-19
  • Nakakaranas ka ng mga sintomas o nag-aalala ka sa posibleng pagkakahawa ng COVID-19
  • Nagkaroon ka ng malapit at matagal na ugnayan sa nakalipas na 14 na araw* sa isang tao na nakumpirma o pinaghihinalaang may COVID-19

  Para sa higit pang detalye tungkol sa dapat gawin kapag nagkasakit o nalantad sa COVID-19, suriin ang mga sumusunod na dokumento:

  *Tandaang iba ang mga pamantayan para sa Mga Matutuluyan para sa mga Frontliner.

  Regular na maghugas ng mga kamay

  Tiyaking madalas na maghugas ng mga kamay, lalo na kung nakikisalamuha ka sa mga tao na hindi mo kasama sa reserbasyon at humahawak ka ng mga bahagi at gamit sa pinaghahatiang lugar o common area.

  • Hugasan ang iyong mga kamay nang mabuti gamit ang sabon at tubig sa loob ng kahit man lang 20 segundo
  • Kung walang magagamit na sabon at tubig, gumamit ng hand sanitizer na mayroong kahit man lang 60% alkohol; tiyaking lagyan ang dalawang kamay mo at pagkuskusin ang mga ito hanggang matuyo

   Magpanatili ng distansya at magsuot ng mask sa mga common area at pinaghahatiang lugar

   Kapag nasa isang common area o pinaghahatiang lugar ka (bilang host o bisita), palaging magsuot ng mask at magpanatili ng distansya sa sinumang hindi bahagi ng iyong reserbasyon ayon sa mga kasanayan para sa kaligtasan kaugnay ng COVID-19 (kahit man lang 6 na talampakan o 2 metro). Dapat iwasan ng mga host na pisikal na makisalamuha sa mga bisita at, kapag posible, dapat silang magtakda ng pag-check in na walang pakikisalamuha.

   Tandaan, kung hindi ka komportableng mamalagi sa isang pribadong kuwarto o pinaghahatiang lugar, pag-isipang mag-book na lang ng buong lugar. Kung hindi ka komportableng mag-host ng pribadong kuwarto o pinaghahatiang lugar, puwede mong i-list ang iyong buong lugar, o ihinto ang pagho-host mo kung hindi iyon posible.

   Dapat ding sundin ng mga host ang mga lokal na tagubilin sa pagho-host ng mga pribadong kuwarto at pinaghahatiang lugar at sa kabuuang bilang ng mga tao na pinapahintulutang magsama-sama sa listing.

   Tandaan: Noong Agosto 20, 2020, nagpahayag ang Airbnb ng pandaigdigang pagbabawal sa lahat ng party at kaganapan sa mga listing sa Airbnb, at kabilang dito ang pagpapatuloy lamang ng hanggang 16 na bisita. Nalalapat ang pagbabawal sa party na ito sa lahat ng booking sa hinaharap sa Airbnb at patuloy itong malalapat hanggang sa maglabas ng karagdagang abiso. Basahin ang aming Patakaran sa Party at Kaganapan para sa higit pang impormasyon.

   Mga karagdagang tagubilin para sa mga host ng mga pribadong kuwarto at pinaghahatiang lugar

   Dapat ding gawin ng mga host ng mga listing ng pribadong kuwarto o pinaghahatiang lugar ang mga sumusunod:

   • Limitahan ang bilang ng mga bisita para makadistansya sa kapwa sa lahat ng common area
   • Limitahan ang mga parte ng tuluyan na puwedeng puntahan ng mga bisita para maiwasan ang pagkakalantad mo at ng iyong mga bisita sa sakit
   • Pahanginan ang mga common area sa panahon ng pamamalagi kapag ligtas itong gawin gaya ng nakasaad sa protokol sa paglilinis
   • Linisin at i-sanitize ang mga common area (gaya ng mga banyo at kusina) nang madalas hangga't maaari

   Maaaring magpatupad ang ilang pamahalaan ng mga paghihigpit sa pagho-host ng mga pribado o pinaghahatiang kuwarto o maaaring magtakda ang mga ito ng mga karagdagang obligasyon o rekisito para sa ganoong mga patuluyan. Siguraduhing suriin at sundin ang anumang karagdagang patnubay para sa kaligtasan at paglilinis na mula sa mga awtoridad sa gobyerno at/o kalusugan sa iyong lokalidad.

   Ang dapat gawin kung magpositibo ka sa COVID-19 sa panahon ng o pagkatapos ng iyong pamamalagi

   Kung nagpositibo ka kamakailan sa COVID-19 o nagsimula kang makaramdam ng anumang sintomas ng COVID-19, at namalagi ka kamakailan sa isang listing o nakisalamuha ka sa mga bisita bilang host, makipag-ugnayan sa amin. Dapat mo ring abisuhan ang mga kaukulang lokal na awtoridad pati na ang iyong doktor.

   Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?