Garantiya para sa Host ng Airbnb

Proteksyon sa pinsala sa property na hanggang $1 milyong USD para sa bawat host at bawat listing—nang walang dagdag na babayaran.
Libre sa bawat booking, sa lahat ng oras
Sa tuwing may bisitang magpapareserba at mamamalagi sa iyong tuluyan, awtomatiko kang masasaklaw ng aming Garantiya para sa Host.
Kumakalinga at komprehensibo
Hanggang $1 milyong USD na proteksyon sa pinsala sa property kung kailanganin mo man ito—na walang katulad sa industriya ng pagbibiyahe. Pinapanigan namin ang aming komunidad.

Handa kaming tumulong kasama ng aming Garantiya para sa Host

Layunin naming gumawa ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo. Nagbibigay kami ng platform para sa pagmemensahe at online na tool sa paglutas ng problema na magagamit mo para magpadala sa mga bisita ng anumang kahilingan sa bayad-pinsala, at magagamit ng mga bisita para tumugon. Kung walang kakayahang magbayad ang bisita o kung ayaw niyang magbayad, nariyan ang aming Garantiya para sa Host para tumulong.
Ano ang protektado?
 • Pinsala sa property ng host (tuluyan, unit, mga kuwarto, mga ari-arian)
 • Ang bawat listing ng Airbnb sa bawat bansa
  Ang mga pagbabayad na ginagawa sa pamamagitan ng aming Garantiya para sa Host ay napapailalim sa aming Mga Tuntunin at Kondisyon ng Garantiya para sa Host .
   Kung may mga matatamong pinsala, kakailanganing magbigay ng dokumentasyon (mga litrato, resibo, atbp.) bilang bahagi ng proseso ng paglutas ng problema. Suriin ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Garantiya para sa Host para malaman ang mga nalalapat na kondisyon, limitasyon, at pagbubukod.
   Ano ang hindi protektado?
   • Mga paghahabol sa pinsala sa katawan at property mula sa mga third party (protektado ang mga iyon ng aming Insurance para sa Proteksyon ng Host)
   • Pinsala sa mga shared o common area ng gusali na hindi bahagi ng mismong listing
   • Pera at mga security
   • Pinsalang dulot ng alagang hayop
   • Pinsala mula sa karaniwang pagkaluma at pagkasira
    Ang ilang partikular na bagay, na kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa: obra ng sining; mga antigo, kasama na ang mga muwebles at alahas; mamahaling alpombra; mga parte ng koleksyon; at iba pang bagay ay maaaring may mga mas limitadong proteksyon sa ilalim ng Garantiya para sa Host.
    Kailangang mag-report ng pinsala sa property?
    Makipag-ugnayan sa amin para mag-report ng pinsala sa property.
    Hindi insurance policy ang Garantiya para sa Host. Kung gusto mo ng proteksyong higit sa saklaw ng Garantiya para sa Host, lubos kang hinihikayat ng Airbnb na bumili ng insurance na sasaklaw sa iyo at sa iyong property para sa mga pinsalang dulot ng mga bisita kung sakaling hindi pasok sa mga tuntunin ng Garantiya para sa Host ang matatamo mong pinsala.
    Handa ka na bang mag-host?
    Gawin ang susunod na hakbang para kumita ng dagdag na pera sa pagpapagamit ng iyong tuluyan.
    Alamin pa
    Higit pang impormasyon tungkol sa aming Garantiya para sa Host