BUOD NG INSURANCE

Insurance para sa Host sa Japan

Ano ang Insurance para sa Host sa Japan?

Sinasaklaw ng Insurance para sa Host sa Japan ang mga kaso kung saan nagtamo ng pananagutan o iba pang gastusin ang host* kaugnay ng pinsala sa katawan o pag-aari ng iba dahil sa pagpapagamit ng tuluyan, at ang mga kaso kung saan nagtamo ng pinsala ang host dahil sa pagkapinsala ng pag-aari ng host dahil sa pamamalagi ng bisita*. Sa mga kaso kung saan napinsala ang pag-aari ng host dahil sa pamamalagi ng bisita, malalapat ang pagsaklaw ng insurance kapag hindi nalutas ng mismong host at bisita ang isyu, at nakipag-ugnayan ang host sa Airbnb.

Isang programa ang Insurance para sa Host sa Japan na sineseguro ng Sompo Japan Insurance Inc.

Hindi kailangang magbayad ng mga host ng mga premium ng insurance para matanggap ang benepisyo ng programang Insurance para sa Host sa Japan.

Tingnan ang sumusunod na impormasyon tungkol sa pagsaklaw ng insurance ng Insurance para sa Host sa Japan.

Panahon ng insurance

Mula Hulyo 31, 2021 hanggang Hulyo 31, 2022 ang panahon ng insurance na ito ng kasalukuyang programa ng insurance.

Saklaw at mga kondisyon

Saklaw at mga kondisyon ng pag-apply para sa Insurance para sa Host sa Japan

Magbabayad ng pagsaklaw ng Insurance para sa Host sa Japan para sa pagkasira ng pag-aari ng host at para sa pananagutan o iba pang gastusin na matatamo ng host kaugnay ng pinsala sa katawan, pag-aari, o property ng iba sa panahon ng pagpapagamit ng tuluyan sa Listing.

 1. Sinasaklaw na Tuluyan

Sinasaklaw ng Insurance para sa Host sa Japan ang Listing* na pag-aari, ginagamit, o pinapangasiwaan ng host para sa Negosyong Pagpapagamit ng Tuluyan.

(*) Tumutukoy ang Listing sa mga pasilidad na naaprubahan sa ilalim ng Hotel Business Act, may sertipikasyon sa ilalim ng National Strategic Special Zones Act, at may abiso sa ilalim ng Private Lodging Business Act, o iba pang pasilidad kung saan nagsasagawa ng katulad na negosyong pagpapagamit ng tuluyan; hangga't natutugunan ang lahat ng sumusunod na kinakailangan:

 • Pag-aari o pinapaupahan ng host ang mga pasilidad;
 • Naka-list sa website ng Airbnb ang mga pasilidad; at
 • Na-book at ginamit ang mga pasilidad ng taong tumanggap ng mga kondisyon sa serbisyo at gumamit ng website ng Airbnb. Kabilang sa mga pasilidad na matutuluyan ang mga mobile home, bus, camping car, treehouse, at iba pang pasilidad na nakaparada at ginagamit bilang mga pasilidad na matutuluyan. Kasama rin ang mga bangka at sasakyang pantubig kung ginagamit ang mga ito bilang mga pasilidad na matutuluyan.
 1. Host/Mga Host

Tumutukoy ang mga host sa mga taong nauugnay sa (*) Negosyong Pagpapagamit ng Tuluyan.

 1. Bisita/Mga Bisita

Tumutukoy ang mga bisita sa mga user ng (*) Negosyong Pagpapagamit ng Tuluyan, kabilang ang mga inimbitahan ng user at ang mga kasabay na gumagamit sa Negosyong Pagpapagamit ng Tuluyan.

(*) Tumutukoy ang Negosyong Pagpapagamit ng Tuluyan sa negosyong hotel na nakasaad sa Hotel Business Act (Batas Blg. 138 ng 1948), negosyong nakasaad sa National Strategy Special Area Act (Batas Blg. 107 ng 2013), o negosyong tuluyan na nakasaad sa Housing Accommodation Business Act (Batas Blg. 65 ng 2017), o iba pang katulad na negosyong tuluyan, at anumang aktibidad na isinasagawa sa loob o labas ng nasabing Listing na nauugnay sa mga serbisyo sa itaas, na isinasagawa alinsunod sa mga transaksyon gamit ang Digital Platform ng Airbnb.

Pagsaklaw ng insurance (mga kondisyon kaugnay ng pananagutan)

Ang nalalapat na pinakamataas na limitasyon ay ¥100,000,000 JPY kada aksidente.

Mga pagbubukod sa pagsaklaw

Mga pangunahing item na hindi sinasaklaw ng Insurance para sa Host sa Japan (mga clause na nauugnay sa kabayaran para sa mga aksidenteng pagkapinsala ng pag-aari)

Mga item na hindi kasama sa Listing:

 • Currency, pera, mamahaling metal sa anyong bareta, mga note o prenda.
 • Lupain, katubigan, o anupamang bagay sa lupa o sa ibabaw ng lupa; gayunpaman, hindi ito malalapat sa mga pagpapaganda sa lupain sa pamamagitan ng landscape gardening, mga kalsada at bangketa (pero malalapat ito sa anumang idinagdag na lupain o lupain sa ilalim ng naturang property), o tubig na nasa loob ng anumang nakasarang tangke, sistema ng mga tubo, o anupamang kagamitan sa pagpoproseso.
 • Mga hayop, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga inaalagaan o alagang hayop.
 • Buhay na kahoy at halaman.
 • Sasakyang pantubig, sasakyang panghimpapawid, spacecraft, at mga satellite; gayunpaman, hindi ito malalapat sa anumang sasakyang pantubig na hindi pinapatakbo at ginagamit bilang Listing.
 • Mga sasakyan; gayunpaman, hindi ito malalapat sa anumang sasakyang hindi pinapatakbo at ginagamit bilang Listing.
 • Mga minahan sa ilalim ng lupa o anumang pag-aari sa loob ng mga nasabing minahan.
 • Mga dam, dike, at levee.
 • Ibinibiyaheng pag-aari.
 • Mga transmission o distribution line na lampas sa 305 metro mula sa Listing.

Mga pangunahing sitwasyon kung saan walang perang matatanggap mula sa insurance:

 • Digmaan, paggamit ng puwersa ng dayuhang bansa, himagsikan, pagkamkam sa pamahalaan, sibil na digmaan, armadong pag-aalsa, o mga katulad na insidente o kaguluhan.
 • Pinsalang dulot ng radiation, pagsabog, o iba pang panganib dahil sa nuclear reaction o pagka-decay ng atomic nucleus ng nuclear fuel na materyal o nuclear source na materyal, radioactive element, radioisotope, o materyal na kontaminado ng ganitong materyal, o aksidenteng maiuugnay sa mga ito ang sanhi, hindi kabilang ang mga nuclear reaction o nuclear decay ng atomic nuclei ng mga radioisotope para sa medikal, pang-agham, o pang-industriyang paggamit.
 • Terorismo.
 • Aktuwal o bantang nakakapinsalang paggamit ng mga nakakalasong biyolohikal o kemikal na materyal.
 • Pinsala sa Listing na naganap maliban sa panahon ng paggamit ng mga bisita sa Listing.
 • Pinsalang dulot ng sinadyang hindi angkop na gawi o kapabayaan ng mga host.
 • atbp.

Mga pangunahing sitwasyon kung saan walang perang matatanggap mula sa insurance (mga clause na nauugnay sa kabayaran para sa pananagutan sa pinsala)

 • Digmaan, paggamit ng puwersa ng dayuhang bansa, himagsikan, pagkamkam sa pamahalaan, sibil na digmaan, armadong pag-aalsa, o iba pang katulad na insidente o kaguluhan.
 • Pinsalang dulot ng radiation, pagsabog, o iba pang panganib dahil sa nuclear reaction o pagka-decay ng atomic nucleus ng nuclear fuel na materyal o nuclear source na materyal, radioactive element, radioisotope, o materyal na kontaminado ng ganitong materyal, o aksidenteng maiuugnay sa mga ito ang sanhi, hindi kabilang ang mga nuclear reaction o nuclear decay ng atomic nuclei ng mga radioisotope para sa medikal, pang-agham, o pang-industriyang paggamit.
 • Pinsalang dulot ng sinadyang hindi angkop na gawi ng mga host.
 • Pananagutan sa mga kamag-anak na naninirahan kasama ng mga host.
 • Pananagutan mula sa pisikal na kapansanang natamo ng mga empleyado ng mga host habang nagtatrabaho para sa mga host.
 • Sa mga sitwasyon kung saan may espesyal na kasunduan tungkol sa kabayaran para sa mga pinsala sa pagitan ng host at ng isa pang tao, ang kasunduang iyon ang magtatakda ng pananagutan.
 • Pananagutang dulot ng nagamit nang tubig o mga emission.
 • Pananagutan mula sa propesyonal na trabahong isinasagawa ng mga abogado, rehistradong dayuhang abogado, sertipikadong pampublikong accountant, accountant para sa pagbubuwis, architect, tagadisenyo, tagasiyasat ng lupain at pabahay, judicial scrivener, administrative scrivener, beterinaryo, o iba pang taong katulad nito.
 • Pananagutan mula sa pagkakaroon, paggamit, o pangangasiwa ng anumang sasakyang panghimpapawid, sasakyang panlupa, o iba pang sasakyang nasa labas ng Listing, hindi kasama ang anumang pinsalang dulot ng paggamit o pangangasiwa ng sasakyang panlupa o iba pang sasakyan sa labas ng pasilidad habang ginagamit ang nasabing sasakyang panlupa o iba pang sasakyan sa labas ng pasilidad bilang Listing.
 • Pananagutan mula sa konstruksyon ng pinaupahang pasilidad, gaya ng pag-renovate, pagpapalawak, o paggiba, hindi kasama kapag mismong ang host ang nagsagawa ng trabaho.
 • atbp.

Mga paghahabol sa insurance

Abiso tungkol sa aksidente

Kung may mapansin ang host na pinsala sa katawan o pag-aari ng bisita o ikatlong partido, dapat niyang abisuhan kaagad ang Airbnb dahil maaaring nalalapat ang insurance. Gayundin, kung may mapag-alaman ang host na pinsala sa property na pag-aari o pinapangasiwaan ng host, dapat niyang abisuhan ang Airbnb kung hindi sila makapagkasundo ng bisita para lutasin ang kaso sa loob ng 72 oras mula nang unang makipag-ugnayan sa bisita dahil maaaring nalalapat ang insurance.

Kahilingan para sa paghahatid ng polisa ng insurance

Hindi kasama sa buod ng Insurance para sa Host sa Japan na ito ang lahat ng tuntunin ng polisa ng insurance. Para humiling ng kopya ng polisa ng insurance, makipag-ugnayan sa Marsh Japan, Inc. nang may kasamang impormasyon ng Airbnb account mo.

Nagsesegurong kompanya ng insurance

Sompo Japan Insurance Inc.