PROTEKSYON PARA SA HOST

Garantiya para sa Host ng Airbnb

Kung mapinsala ng bisita ang iyong patuluyan o mga pag-aari sa kanyang pamamalagi at hindi niya ibabalik ang nagastos mo, maaari kang maprotektahan ng hanggang $1,000,000 USD na proteksyon para sa pinsala sa property.

Kung mapinsala ng bisita ang iyong patuluyan o mga pag-aari sa kanyang pamamalagi at hindi niya ibabalik ang nagastos mo, maaari kang maprotektahan ng hanggang $1,000,000 USD na proteksyon para sa pinsala sa property.

Awtomatikong nalalapat sa mga host sa iba't ibang panig ng mundo*
Nagbibigay ng proteksyon sa mga host mula pag-check in hanggang pag-check out
Walang katulad sa industriya ng pagbibiyahe

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Ano ang pinoprotektahan?

Maaaring magbigay ng proteksyon ang Garantiya para sa Host ng Airbnb sa:

  • Pinsala sa iyong patuluyan na gawa ng mga bisita
  • Pinsala sa iyong mga pag-aari na gawa ng mga bisita
  • Pinsalang gawa ng gabay na hayop ng bisita

Hindi nagbibigay ng proteksyon ang Garantiya para sa Host ng Airbnb sa:

  • Pagnanakaw ng pera at mga prenda (hal.: mga savings bond, stock certificate)
  • Pinsalang dulot ng likas na pagkaluma at pagkasira
  • Pinsala sa katawan o pag-aari ng mga bisita o iba pa (maaaring masaklaw ng Insurance para sa Proteksyon ng Host)

Mag-host nang may kumpiyansa

Pagpapatunay ng pagkakakilanlan

Maaari mong hilingin na magsagawa ang iyong mga bisita ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan bago namin makumpirma ang kanilang booking. Maaaring kailanganin ng mga bisita na magsumite ng personal na impormasyon na beberipikahin ng Airbnb, tulad ng opisyal na ID na mula sa gobyerno.

Ligtas na pakikipag-ugnayan

Kung may mangyari, magagawa mong makipag-ugnayan sa mga bisita at maglutas ng mga isyu gamit ang aming ligtas na platform para sa pagpapadala ng mensahe. Kung walang magiging resolusyon, nariyan ang Garantiya para sa Host para tumulong.

24/7 na suporta

Kung may mangyari sa iyo, sa iyong property, o sa iyong mga bisita, nakaantabay ang aming pandaigdigang team ng Suporta sa Komunidad.

Ang Garantiya para sa Host ay isa sa mga bagay na nakatulong sa aking magdesisyong sumali sa Airbnb, dahil kung magkaroon ng pinsala o mga problema, mayroon akong masasandigan.”
Ang Garantiya para sa Host ay isa sa mga bagay na nakatulong sa aking magdesisyong sumali sa Airbnb, dahil kung magkaroon ng pinsala o mga problema, mayroon akong masasandigan.”

Dennis, host sa London

Dennis, host sa London

Ang Garantiya para sa Host ay isa sa mga bagay na nakatulong sa aking magdesisyong sumali sa Airbnb, dahil kung magkaroon ng pinsala o mga problema, mayroon akong masasandigan.”
Ang Garantiya para sa Host ay isa sa mga bagay na nakatulong sa aking magdesisyong sumali sa Airbnb, dahil kung magkaroon ng pinsala o mga problema, mayroon akong masasandigan.”

Dennis, host sa London

Dennis, host sa London

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Tip para sa kaligtasan: Suriin ang mga profile ng bisita

Kung gusto mong madagdagan ang nalalaman tungkol sa isang bisita bago tanggapin ang kanyang kahilingan sa pagpapareserba, suriin ang kanyang profile o basahin ang mga review mula sa mga naging host niya. Mabibigyan lang ng review ng mga host at bisita ang isa't isa pagkatapos mag-check out ng bisita, kaya alam mong batay sa mga aktuwal na reserbasyon ang feedback.

Tip para sa kaligtasan: Suriin ang mga profile ng bisita

Kung gusto mong madagdagan ang nalalaman tungkol sa isang bisita bago tanggapin ang kanyang kahilingan sa pagpapareserba, suriin ang kanyang profile o basahin ang mga review mula sa mga naging host niya. Mabibigyan lang ng review ng mga host at bisita ang isa't isa pagkatapos mag-check out ng bisita, kaya alam mong batay sa mga aktuwal na reserbasyon ang feedback.

Paano maghain para maibalik ang nagastos

1. Magtipon ng katibayan ng pinsala

Maaaring kasama rito ang mga litrato, video, tantya, at/o resibo.

2. Makipag-ugnayan sa iyong bisita sa pamamagitan ng Sentro ng Paglutas ng Problema

Humiling ng pagbabalik ng nagastos sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng pag-check out o bago mag-check in ang susunod mong bisita, alinman ang mauna. Mayroon siyang 72 oras para tumugon sa iyong kahilingan.

3. Mabayaran para sa nagastos o isama ang Airbnb

Kung hindi babayaran ng bisita ang buong halaga, maaari maging kwalipikado kang makatanggap ng pagbabalik ng nagastos ayon sa Garantiya para sa Host ng Airbnb. Gagabayan ka ng isang espesyalista sa suporta sa buong proseso.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Sagot sa mga tanong mo

Ano ang Garantiya para sa Host ng Airbnb?

Ang Garantiya para sa Host ng Airbnb ay nagbibigay ng proteksyon na hanggang $1,000,000 sa host para sa mga pinsala sa saklaw na property sa pambihirang pagkakataon na may masira ang bisita na lampas sa panseguridad na deposito o kung walang panseguridad na deposito.

Hindi saklaw ng programang Garantiya para sa Host ang pera at mga prenda, mga parte ng koleksyon, pambihirang obra ng sining, mga alahas, mga alagang hayop, o personal na pananagutan. Inirerekomenda namin sa mga host na proteksyunan o alisin nila ang mahahalagang gamit kapag nagpapatuloy sila sa kanilang lugar. Hindi rin saklaw ng programa ang nawalang kita o pinsala sa property na dahil sa likas na pagkaluma at pagkasira. Matuto pa

Ano ang Insurance para sa Proteksyon ng Host?

Nagbibigay ang programang Insurance para sa Proteksyon ng Host ng pangunahing kasiguruhan sa pananagutan na hanggang $1,000,000 kada pangyayari sakaling magkaroon ng paghahabol ng third party para sa pinsala sa katawan o pag-aari na may kaugnayan sa isang pamamalagi sa Airbnb.

Mayroong limitasyon na $1,000,000 kada lokasyon ng listing ang kasiguruhan na ito, at maaaring may nalalapat na ilang partikular na kondisyon, limitasyon, at pagbubukod. Matuto pa

Ano ang pinagkaiba ng Garantiya para sa Host ng Airbnb 
at Insurance para sa Proteksyon ng Host?

Ang mga programang Garantiya para sa Host at Insurance para sa Proteksyon ng Host ay dalawang magkaibang programa na inaalok ng Airbnb para makatulong na masaklaw ang mga host sakaling may mangyaring pinsala sa pag-aari o masaktan.

Garantiya para sa Host: Idinisenyo ang Garantiya para sa Host ng Airbnb para protektahan ang mga host sa pambihirang pagkakataon na mapinsala ang kanilang mga pag-aari, unit, o tuluyan ng isang bisitang namamalagi sa lugar. Hindi insurance ang Garantiya para sa Host at hindi nito pinapalitan ang iyong insurance ng may-ari ng tuluyan o nangungupahan.

Insurance para sa Proteksyon ng Host: Insurance ang programang Insurance para sa Proteksyon ng Host, at idinisenyo ito para masaklaw ang mga host sakaling magkaroon ng mga paghahabol ng third party para sa pinsala sa katawan o pag-aari. Available sa mga host ang programang Insurance para sa Proteksyon ng Host mayroon man silang iba pang kasunduan para sa insurance, ngunit magbibigay lang ito ng kasiguruhan ng pangunahing insurance para sa mga pangyayaring may kaugnayan sa pamamalagi sa Airbnb. Matuto pa

Paano ako maghahain para maibalik ang nagastos ayon sa Garantiya para sa Host?

Kadalasang kusang nilulutas ng mga host at bisita ang mga isyu sa aming Sentro ng Paglutas ng Problema. Kung hindi mo pa ito nagagawa, makipag-ugnayan muna sa iyong bisita para ipaalam sa kanya ang iyong reklamo at maghain para mabayaran sa aming Sentro ng Paglutas ng Problema.

Kung hindi mo malulutas ang isyu kasama ng bisita: Una, alamin ang mga tuntunin at kondisyon ng Garantiya para sa Host. Tandaang dapat isumite ang mga kahilingan 14 na araw mula noong mag-check out ang bisita, o bago mag-check in ang susunod na bisita, alinman ang mauna. Matuto pa

Paano magagamit ang insurance ng may-ari ng tuluyan sa Airbnb?

Magsisilbing pangunahing insurance ang Insurance para sa Proteksyon ng Host ng Airbnb at nagbibigay ito ng kasiguruhan sa pananagutan sa mga host at, kapag naaangkop, sa kanilang mga kasero, ayon sa ilang partikular na kondisyon, limitasyon, at pagbubukod.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa interaksyon ng polisang ito sa anumang insurance ng may-ari ng tuluyan o nangungupahan, dapat mong talakayin ang iyong kasiguruhan sa iyong tagapagbigay ng insurance. Pinoproteksyunan ng ilang polisa ang mga may-ari ng tuluyan at nangungupahan mula sa ilang partikular na paghahabla na bunga ng pinsala sa isang bisita, habang walang ganitong ibinibigay ang iba. Mainam na ideya sa lahat ng pagkakataon na ipaalam sa iyong tagapagbigay ng insurance ang tungkol sa aktibidad na pagpapagamit sa iyong patuluyan kahit na saklaw dapat ng polisa ng Insurance para sa Proteksyon ng Host ang pananagutang mula sa isang pamamalagi sa Airbnb. Matuto pa

Nalalapat ba ang Garantiya para sa Host sa Open Homes?

Oo. Ang Garantiya para sa Host ng Airbnb ay nagbibigay ng proteksyon na hanggang $1,000,000 USD sa host para sa mga pinsala sa saklaw na property sa pambihirang pagkakataon na may masira ang bisita na lampas sa halaga ng panseguridad na deposito o kung walang panseguridad na deposito. Nalalapat ang Garantiya para sa Host sa lahat ng pamamalaging na-book sa Airbnb, kabilang ang mga pamamalagi sa Open Homes. Matuto pa

Handa ka na bang magsimulang mag-host?

Handa ka na bang magsimulang mag-host?