Tiwala & Kaligtasan

Ang iyong kaligtasan ang aming priyoridad

Para makagawa ng mundo kung saan tunay na magiging at home ang kahit na sino, kailangan ng pundasyon ng tiwala na nakadepende sa mga hindi pabagu-bagong inaasahan sa asal ng host at bisita. Binuo namin ang Mga Pamantayan ng Komunidad na ito para matulungang gabayan ang asal at makagawa ng mga alituntunin batay sa mga pinahahalagahang saligan ng ating pandaigdigang komunidad.

Ito ay isang matibay na dokumento, dahil patuloy naming pinapahusay ang aming pamamaraan para matugunan ang mga pangangailangan sa komunidad. Ngunit ang limang pamantayang ito—kaligtasan, seguridad, pagkamakatarungan, pagiging tunay, at pagiging maaasahan—ay mananatiling mga sentrong suporta sa aming mga pagsisikap para makatulong na matiyak ang kaligtasan at itaguyod ang pagiging kapamilya. Lagi kaming nagsisikap para masiguro na pinatitibay at ipinatutupad ang mga ito.

Kaligtasan

Nagsisimula ang karanasan mo sa Airbnb sa sandaling yakapin mo ang pakikipagsapalaran. Posible lang iyon kung nagtitiwala ka sa komunidad na ito at nararamdaman na ligtas. Bilang resulta, hinihiling namin na huwag mong ilalagay sa panganib o pagbantaan ang sinuman.

Nakakasama sa iyong sarili o sa iba

Hindi ka dapat magsagawa ng pisikal na pang-aatake o panghahalay, pang-aabusong sekswal, sekswal na panliligalig, karahasan sa tahanan, pagnanakaw, pagkakalakal ng tao (human trafficking), iba pang anyo ng karahasan, o pagkulong sa sinuman kontra sa kagustuhan niya. Hindi tinatanggap sa komunidad na ito ang mga miyembro ng mapapanganib na organisasyon, kabilang ang mga grupo ng mga terorista, grupong nagsasagawa ng organisadong krimen, at marahas na grupong nandidiskrimina batay sa lahi. Nakatuon ang Airbnb sa pakikipagtulungan sa tagapagpatupad ng batas kung naaangkop at pagtugon sa mga may-bisang kahilingan ng tagapagpatupad ng batas.

Lubhang siniseryoso namin ang tungkol sa pagpapakamatay, pamiminsala sa sarili, karamdaman sa hindi wastong pagkain at labis na pag-abuso sa droga at kumikilos para makatulong sa mga taong nasa panganib.

Pagbabanta sa kahit na sino

Hindi ka dapat magpahatid ng layunin na makapinsala sa sinuman gamit ang iyong mga salita o mga pisikal na aksyon. Siniseryoso din namin ang mga banta ng pananakit sa sarili gaya ng pagsasagawa namin ng mga aksyon at maaaring makialam kapag nalaman namin ang banta.

Paggawa ng mga mapanganib na sitwasyon

Hindi mo dapat panatilihin ang mga hindi ligtas na armas, mga panganib sa sakit, o mga mapanganib na hayop sa iyong listing, ni hindi ka dapat lumikha ng mga kondisyon na nagpapataas ng posibilidad sa sunog o makasagabal sa pagtakas sa panahon ng emergency.

Seguridad

Ibinabahagi ng mga miyembro ng aming komunidad sa Airbnb ang kanilang mga tuluyan, kapitbahayan, at karanasan. Binubuksan mo man ang iyong tuluyan bilang host o nakikituloy ka sa host bilang bisita, dapat kang maniwala na makakaramdam ka ng seguridad. Hinihiling namin sa iyo na respetuhin ang tuluyan, impormasyon, at mga personal na gamit ng iba.

Pagnanakaw, bandalismo, o pangingikil

Hindi mo dapat kunin ang hindi mo pag-aari, gamitin ang pag-aari ng iba nang hindi nagpapaalam, kopyahin ang mga susi o dokumento ng pagkakakilanlan ng iba, sirain ang pag-aari ng iba, manatili sa mga listing kahit tapos na ang pamamalagi, o pagbantaang bibigyan ang sinuman ng hindi magagandang marka o anupamang penalty o pinsala para makakuha ng kabayaran o iba pang benepisyo.

Spam, phishing, o panloloko

Hindi ka dapat magsagawa ng mga transaksyon sa labas ng sistema ng pagbabayad ng Airbnb; magsagawa ng panloloko sa booking, panloloko sa credit card, o kumuha ng pera sa ilegal na paraan; sumubok na itaboy sa kabilang panig ang trapiko o magbenta ng mga prduktong walang kaugnayan; i-divert ang bayad na para sa iba; abusuhim ang aming sistema ng referral; o magsagawa ng maling pag-aangkin laban sa ibang miyembro ng komunidad.

Paglabag sa privacy ng iba o mga karapatan sa intelektwal na pagmamay-ari

Hindi mo dapat subaybayan ang ibang tao, hindi pinapagayan ang mga kamera sa iyong listing maliban kung inihayag at nakikita ito kamakailan, at hindi pinapayagan ang mga ito sa pribadong parte (tulad ng mga bangyo o mga lugar na tulugan). Hindi mo dapat i-access ang account ng iba nang walang pahintulot o lumalabag sa privacy ng iba, karapatang magpalathala, o mga trademark.

Pagiging Patas

Ang pandaigdigang komunidad ng Airbnb ay iba-iba, natatangi, at buhay tulad ng mundong ginagalawan natin. Ang pagiging patas ang nagbubuklod sa atin, nagbibigay-daan sa pagtitiwala natin sa isa't isa, nagpapatibay sa mga komunidad, at nagpaparamdam sa atin na maaari talaga tayong maging at home kahit saan.

Mapandiskriminang asal o mapoot na pananalita

Dapat mong pakitunguhan ang lahat nang may respeto sa bawat pakikipag-ugnayan. Kaya naman, dapat kang sumunod sa lahat ng naaangkop na batas at hindi mo dapat pakitunguhan sa ibang paraan ang ibang tao dahil sa kanilang lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, kinabibilangang relihiyon, sekswal na oryentasyon, biyolohikal na kasarian, kasarian, kinikilalang kasarian, kapansanan, o malubhang karamdaman. Gayundin, hindi pinapahintulutan ang pang-iinsulto sa iba batay sa mga ito.

Pang-aapi o panliligalig sa iba

Hindi mo dapat ibahagi ang personal na impormasyon para hiyain o i-blackmail ang iba, target-in ang iba gamit ang hindi kanais-nais na pag-uugali, siraan ang iba, o lumalabag sa aming mga review at pamantayan sa nilalaman.

Panggugulo sa nakapaligid na komunidad

Hindi mo dapat guluhin ang mga common area, pakitunguhan ang mga kapitbahay na parang “concierge,” buwisitin ang mga nasa paligid mo, o patuloy na hindi tugunan ang mga alalahanin ng kapitbahayan o komunidad.

Pagiging tunay

Ang iyong mga karanasan sa Airbnb ay dapat na puno ng kasiya-siyang mga sandali at mga masorpresang pakikipagsapalaran. Dahil ang aming komunidad ay binuo sa tiwala, ang pagiging tunay ay mahalaga—nangangailangan ito ng balanse sa ibinahaging inaasahan, tapat na pakikipag-ugnayan, at tumpak na mga detalye.

Pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa iyong sarili

Hindi mo dapat ibigay ang hindi tunay na pangalan o petsa ng kapanganakan, gamitin ang mga listing para sa mga layuning pangkomersyo nang walang pahintulot ng host, panatilihin ang dobleng account, o gumawa ng account kung wala ka pang 18.

Hindi pagiging makatotohanan hinggil sa iyong mga tuluyan

Hindi ka dapat magbigay ng hindi tumpak na impormasyon sa lokasyon, may hindi tamang availability, iligaw ang mga tao tungkol sa uri, kalikasan, o mga detalye ng iyong listing, kapalit ng isang listing para sa isa pa, mag-set up ng mga peke o mapanlinlang na listing, mag-iwan ng mga mapanlinlang na review, makisali sa mapanlinlang na pagpipresyo, o nabigong ibunyag ang mga panganib at mga isyu sa panunuluyan.

Mga karanasan na transaksyon lamang

Nagsimula ang Airbnb bilang daan para payagan ang mga tao na ibahagi ang kanilang mga tuluyan. Bagaman lumago na ang Airbnb mula noong una, at ang pagpapagamit ng tuluyan ay lumawak sa buong mundo, inaasahan parin namin na ang bawat listing ay hindi lang isang transaksyon, kundi isang matutuluyan para tanggapin ang iba.

Pagkamaaasahan

Ang bawat karanasan sa Airbnb ay natatangi at ang bawat detalyeng tinukoy sa isang tuluyan, kapitbahayan, at ang host. Dahil ang aming komunidad ay nagsasagawa ng mga komitment batay sa mga detalyeng ito, dapat tayong magtiwala sa pagkamaaasahan ng bawat isa—maging ito ay sa napapanahong komunikasyon, ang kondisyon ng tuluyan, o sa mga inaasahan na ating itinakda.

Pagbibigay ng hindi matitirhang mga tuluyan

Hindi ka dapat magbigay ng mga matutuluyan na may mababang antas ng kalinisan o hindi ipinapahayag na kakulangan sa tubig o kuryente. Hindi ka dapat magbigay ng mga matutuluyan na hindi lehitimong lugar na matutulugan (hal. camping gear), hindi nakapirmi sa panahon ng pamamalagi (hal. mga ummandar na bangka), o kakulangan ng access sa mga nakatalagang pasilidad sa banyo (hal. ituro sa mga bisita na gamitin ang mga pampublikong banyo).

Hindi pagtupad sa mga commitment

Kung walang hindi inaasahang pangyayari, hindi ka dapat magkansela pagkalipas ng takdang petsang nakasaad sa nauugnay na patakaran sa pagkansela. Gayundin, dapat mong gawing posible ang pag-check in, dapat kang magbayad, at hindi ka dapat lumabag sa mga alituntunin sa tuluyan ng host.

Hindi pagtugon

Hindi ka dapat magkaroon ng paulit-ulit at maraming mababang marka, hindi sumasagot sa panahon ng booking o sa buong panahon ng pananatili, mabigong magbigay ng sapat na detalye ng pwedeng tawagan para sa pagho-host, o tinanggihan na makilahok sa aming mga proseso ng resolusyon.