Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Nangungunang 10 punto mula sa Airbnb 2022 Release para sa Nobyembre

  Alamin ang 10 upgrade na ginawa namin para sa mga host.
  Ni Airbnb noong Nob 16, 2022
  6 na minutong pagbabasa
  Na-update noong Nob 16, 2022

  Binigyan kami ng mga host na tulad mo ng maraming feedback sa nakalipas na taon. Batay sa natanggap naming feedback, gumawa kami ng mga pagbabago para mapaganda pa ang karanasan sa pagho-host.

  AirCover para sa mga Host

  1. Higit pang AirCover: Magbibigay na ngayon ang AirCover para sa mga Host ng mga proteksyon para sa mga kotse at bangka na nakaparada sa iyong patuluyan, pati na rin ng pinalawak na pagsaklaw para sa mga obra ng sining at mahahalagang gamit. Papalakihin namin ang proteksyon sa pinsala. Mula sa $1 milyong USD, magiging $3 milyong USD na ito.

  2. Pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bisita: Ipapatupad na ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa lahat ng bisitang magbu-book ng biyahe sa nangungunang 35 bansa at rehiyon sa Airbnb kung nasaan ang 90% ng lahat ng reserbasyon. Ilulunsad namin ito sa buong mundo sa unang bahagi ng 2023.

  3. Pagsusuri sa reserbasyon: Bumuo kami ng teknolohiya para sa pagsusuri sa reserbasyon. Sinusuri nito ang humigit-kumulang isang daang salik para matukoy ang mga booking na malamang na humantong sa mga hindi pinapahintulutang party o pinsala sa property. Pagkatapos ng matagumpay na pagsubok sa Australia, ilulunsad namin sa US at Canada ang teknolohiya para sa pagsusuri sa reserbasyon. Ilulunsad ito sa buong mundo sa unang bahagi ng 2023.

  4. Pinasimpleng proseso ng pagbabalik ng nagastos: Makakapaghain ka ng kahilingan para sa pagbabalik ng nagastos sa ilang hakbang lang.

  Alamin ang mga update sa AirCover para sa mga Host

  Mga pangunahing alituntunin para sa mga bisita

  5. Higit na pananagutan ng bisita: Inihahandog namin ang mga pangunahing alituntunin para sa mga bisita. Mga maaaring ipatupad na pamantayan ang mga ito na nag-aatas sa mga bisita na igalang ang iyong patuluyan at sundin ang iyong mga alituntunin sa tuluyan. Tatanggapin ng bawat bisita ang mga pangunahing alituntunin na ito bago magpareserba. Papanagutin namin ang mga bisita sa pamamagitan ng sistema ng pagbibigay ng kaalaman, pagsususpinde, at, kung kinakailangan, pagtatanggal.

  Alamin ang mga pangunahing alituntunin para sa mga bisita

  Mga pagpapahusay sa sistema sa pagbibigay ng review

  6. Mga detalyadong review sa mga bisita: Makakapaglagay ka ng higit pang detalye kapag may namalagi sa iyong patuluyan, at masusuri mo ang higit pang impormasyon tungkol sa bisita na ibinigay ng ibang host. Makakatulong ang feedback mo para maipatupad ang mga pangunahing alituntunin.

  7. Mga proteksyon sa mga review na paghihiganti: Matututulan mo ang anumang review na paghihiganti, gaano man katagal na itong na-post. Kasama sa mga ito ang mga review ng mga bisitang gagawa ng matitinding paglabag sa iyong mga karaniwang alituntunin sa tuluyan, magdaraos ng party sa iyong patuluyan, magdudulot ng pinsala sa iyong property, o mamamalagi nang lampas sa takdang petsa ng kanilang reserbasyon.

  Alamin ang mga pagpapahusay sa sistema sa pagbibigay ng review

  Mabilisang Payout

  8. Mas mabilis na payout: Sa bagong paraan ng payout na Mabilisang Payout, maipapadala ang kita mo sa loob ng 30 minuto pagkaisyu rito ng Airbnb, kahit sa holiday at katapusan ng linggo. Magagamit ang Mabilisang Payout sa US ngayong taon nang may 1.5% bayarin at hanggang $15 USD kada payout.

  Alamin ang mga detalye tungkol sa Mabilisang Payout

  Mga Kategorya sa Airbnb

  9. Mga tool para sa kategorya: Sa unang bahagi ng 2023, magagawa mo nang alamin kung saang kategorya kabilang ang iyong patuluyan. Makakapagdagdag ka rin ng higit pang detalye tungkol sa mga feature ng iyong patuluyan para mailagay sa tamang kategorya ang iyong patuluyan.

  10. Mga bagong kategorya: Magdaragdag kami ng mga bagong kategorya para matulungan ang mga bisita na mas madaling matuklasan ang iyong patuluyan. Pinakabagong Mga Kategorya sa Airbnb ang Bago, Trending, Hanok, Tuktok ng Mundo, Iniangkop, Libangan, at Mga Pribadong Kuwarto.

  Alamin kung ano ang bago sa Mga Kategorya sa Airbnb

  May kilala ka bang gustong magsimulang mag-host? Ipaalam sa kanya ang Airbnb Setup, isang bago at simpleng paraan para i-Airbnb ang kanyang patuluyan nang may libreng iniangkop na patnubay mula sa isang Superhost.

  Kung may mga opinyon ka tungkol sa pinakabagong release, ipaalam lang ang mga iyon sa amin. Ipadala sa amin ang iyong feedback.

  Sumangguni sa aming gabay sa Airbnb 2022 Release para sa Nobyembre

  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Airbnb
  Nob 16, 2022
  Nakatulong ba ito?