Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Mga Alituntunin

Mga Alituntunin sa Trademark

May malalim na responsibilidad ang Airbnb na paglingkuran ang komunidad nito, kabilang ang mga host, bisita, partner, at iba pang gumagamit o naaapektuhan ng platform at mga serbisyo namin. Bahagi ng paglilingkod sa komunidad ang pagprotekta sa mga trademark at brand namin. Ayaw naming malito ang komunidad o sinuman kung ineendorso, hinahawakan, pinapangasiwaan, o pinapahintulutan namin ang isang bagay. Binuo ang Mga Panuntunang ito para protektahan ang brand namin at para matulungan ka ring responsableng makapagbahagi tungkol sa Airbnb.

Bahagi ng Mga Tuntunin ng Serbisyo namin ang Mga Panuntunang ito. Sa pamamagitan ng paggamit sa anumang serbisyo ng Airbnb, kinukumpirma mong tinatanggap mo ang Mga Panuntunang ito, Mga Tuntunin ng Serbisyo namin, at iba pa naming patakaran.

1. Mga trademark ng Airbnb

Kasama sa mga trademark ng Airbnb ang pangalan ng Airbnb, logo ng Airbnb, logo ng Bélo, badge ng Superhost, at AirCover, pati na ang lahat ng salita, slogan, icon, logo, larawan, disenyo, at iba pang palatandaang tumutukoy sa Airbnb, mga kaugnay na entidad, o mga serbisyo o produkto nito. Nagsikap kami para masigurong de‑kalidad ang lahat ng ibinibigay namin sa iyo, at sinisimbolo ng mga brand namin ang mga pagsisikap na iyon. Kaya naman pinoprotektahan namin nang husto ang mga brand namin sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng aming mga trademark at trade dress sa US at sa iba't ibang panig ng mundo.

HINDI mo maaaring gamitin ang logo ng Airbnb, logo ng Bélo, o anumang trademark, logo, o icon ng Airbnb maliban na lang kung may pormal na nakasulat na pahintulot ka mula sa naaangkop na pangnegosyo o legal na team ng Airbnb, Inc. Tanging pagbubukod dito ang mga paggamit ng “Airbnb” nang may limitasyon na nakadetalye sa Ika‑2 Seksyon sa ibaba.

Iwasang mapagkamalang trademark ng Airbnb

Dapat gawin

 • Pumili at gumamit ng pangalan, logo, at pagkakakilanlan ng brand, kabilang ang kulay, font, o typeface, na malayo sa mga trademark at elemento ng brand ng Airbnb.

HINDI dapat gawin

 • Huwag gamitin ang logo ng Bélo sa anumang paraan, hiwalay man sa o kasama ng anumang pangalan ng negosyo, trademark, pangalan ng account sa social media, o pangkaraniwang termino.
 • Huwag gumamit ng “Airbnb,” “Air,” “bnb,” “b&b,” o katulad na termino sa pangalan ng website, pangalan ng negosyo, pangalan ng produkto, trademark, pagpaparehistro ng domain, username sa social media, asset ng brand, atbp.
 • Huwag gamitin sa paraang kapansin‑pansin ang natatanging kulay Rausch ng Airbnb sa content mo, kabilang sa mga trademark, logo, disenyo, o iba pang elemento ng brand mo.
 • Huwag gamitin ang “Airbnb” bilang pamalit sa “panandaliang matutuluyan” o mga katulad na termino.

Mga halimbawa

Ayos!

Huwag ganito…

Pinakamagandang Matutuluyan sa Isla na hatid ni Bob

Airbnbike

Paglilinis sa Matutuluyan na hatid ni Red

Sunbnb o Sun Bnb

Bakasyunan sa Isla na hatid ni Anna

Guro sa BNB

rentmyskihaus.com

Bikebandb o Bikeb&b

Mga Magagamit na Bisikleta at Matutuluyan

nicebnb.com

STR Management Co

airmansion

2. Paggamit sa pangalan naming “Airbnb”

Maaari mong banggitin ang Airbnb (ang kompanya) o gamitin ang “Airbnb” para makatotohanang ilarawan ang iniaalok mo. Kung ganito ka, palaging sundin ang mga panuntunang ito:

Siguraduhing makatotohanan, tumpak, at naglalarawan ito

Dapat gawin

 • Maaari mong banggitin ang “Airbnb” pero sa paraang tapat at tumpak na naglalarawan sa kaugnayan mo sa kompanyang Airbnb at/o sa mga produktong galing sa o awtorisado ng Airbnb, gaya ng “Airbnb host,” “listing sa Airbnb,” “Airbnb app,” at marami pang iba.
 • Gamitin lang ang “Airbnb” sa nilalamang teksto (huwag sa pamagat at headline, halimbawa) nang may laki, typeface, kulay, at istilo na katulad sa iba pang nilalamang teksto.

HINDI dapat gawin

 • Huwag gamitin ang “Airbnb” sa paraang nagpapahiwatig ng partnership, sponsorship, o pag‑eendorso, kabilang ang pagsasama nito sa pangalan ng negosyo mo at/o paggamit bilang terminong may brand (hal., “Pangangasiwa ng Property ng Airbnb”).
 • Huwag gamitin ang salitang “Airbnb” nang higit sa kinakailangan para makatotohanang mailarawan ang kaugnayan mo sa Airbnb. Alisin ang “Airbnb” kung hindi magbabago ang kahulugan ng pahayag o pangungusap kahit tanggalin iyon.
 • Huwag na huwag gagamitin ang “Airbnb” bilang karaniwang panlarawan sa mga panandaliang matutuluyan, pansamantalang tuluyan, o pangangasiwa ng mga tuluyan.

Gamitin ito sa tamang paraan

Dapat gawin

 • Isulat ang “Airbnb” bilang isang salitang nagsisimula sa malaking titik na “A.” Hindi ito “AirBNB,” “AirBnB,” o “AirBnb,” at hinding‑hindi ito dapat hatiin, gaya ng “Air BNB” o “Air B&B.”

HINDI dapat gawin

 • Huwag baguhin, dagdagan, o bawasan ang “Airbnb,” gaya ng “Abb,” “Airbnb-ish,” at “Airbnb-er” na pawang hindi tinatanggap.
 • Huwag gamitin ang “Airbnb” bilang pandiwa.
 • Muli rin naming binibigyang‑diin na huwag na huwag gagamitin ang “Airbnb” bilang karaniwang panlarawan sa mga panandaliang matutuluyan, pansamantalang tuluyan, o pangangasiwa ng mga tuluyan.

Mga halimbawa

Tama: Makatotohanan at naglalarawan

Mali: Nakakalito at mapanlinlang

Isa kaming kompanyang nangangasiwa ng mga property na eksperto sa pamamahala ng mga listing sa Airbnb

Isa kaming Kompanyang Tagapangasiwa ng Airbnb

Nagbibigay kami ng mga propesyonal na serbisyo sa paglilinis para sa mga property sa Airbnb

Mga propesyonal na serbisyo sa paglilinis ng Airbnb

Mga tip ko para sa gustong maging Airbnb host

Programa ng Paggabay ng Airbnb

Nasasabik na akong maging Airbnb host

Ie-Airbnb namin ang bahay namin

Nag‑apply ako sa trabaho sa Airbnb

In‑Airbnb namin ang magandang bahay na ito

Grupo sa social media para sa mga Airbnb host

Grupo ng mga host sa [lungsod/bansa] ng Airbnb

Para sa mga kompanyang nangangasiwa ng mga property

Kung gusto mong i‑advertise ang iyong kompanyang nangangasiwa ng mga panandaliang matutuluyan, nalalapat din sa iyo ang mga panuntunan sa itaas. Tandaan ding hindi mo dapat tawaging “Kompanyang Tagapangasiwa ng Airbnb” ang kompanya mo o ipahayag na may “eksklusibong relasyon” ito sa Airbnb. Malamang na malito ang mga user at maisip nilang affiliated ka sa Airbnb. Puwede mong banggiting nangangasiwa o nagseserbisyo ka ng mga tuluyan na naka‑list sa Airbnb, pero hindi dapat Airbnb ang sentro ng website mo o ng iba mo pang pang‑advertise na materyal.

Kung may website ka, dapat kang maglagay roon ng madaling mapansing pahayag na gaya ng “Ang [pangalan ng kompanya mo] ay isang independiyenteng third party. Hindi ito ineendorso ng o nauugnay sa Airbnb, Inc. o mga affiliate nito.” Kung may pangkalkula ng kita, form sa pakikipag‑ugnayan, o anupamang nakuhang datos ng user sa website mo, ilagay nang madaling mapapansin ang pagtatatuwa sa ilalim ng CTA button.

Para sa mga partner

Kailangan ng mga partner ng nakasulat na pahintulot na gamitin ang mga trademark namin. Kung may pahintulot kang gamitin ang mga trademark namin, kailangan mong sumunod sa mga pinakabagong panuntunan ng brand na mula sa taong kausap mo sa Airbnb na makakasagot sa anumang tanong tungkol sa mga ito o sa mga karagdagang panuntunan.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up