Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Mga opsyon sa pagkansela dahil sa COVID-19

  Mga reserbasyon na ginawa noong o bago ang Marso 14, 2020

  Kung ginawa ang iyong reserbasyon noong o bago ang Marso 14, 2020 at naapektuhan ng COVID-19 ang iyong mga plano sa pagbibiyahe, malalaman mo kung ano ang iyong mga kasalukuyang opsyon sa pagkansela at pag-refund sa pamamagitan ng pagpunta sa kanselahin ang iyong reserbasyon at pagpili saNagbago ang aking mga plano sa pagbibiyahe dahil sa pandemyang COVID-19.

  Depende sa iyong mga sitwasyon, maaari mong makita ang isa o higit pa sa mga sumusunod na opsyon:

  • Refund ayon sa patakaran sa pagkansela ng inyong Host
  • Buong refund pagkatapos magsumite ng mga opisyal na dokumento para sa pagsusuri
  • Credit sa biyahe dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari
  • Humiling ng buong refund sa inyong Host

  Mga reserbasyon na ginawa matapos ang Marso 14, 2020

  Kung ginawa ang iyong reserbasyon pagkatapos ng Marso 14, 2020 at naapektuhan ng COVID-19 ang iyong mga plano sa pagbibiyahe, malalapat ang patakaran sa pagkansela ng iyong host. Subalit, kung may sakit ka dahil sa COVID-19, saklaw ito ng aming karaniwang Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari.

  Kung hindi kwalipikadong mabigyan ng buong refund ang iyong reserbasyon, puwede kang magpadala ng mensahe sa iyong host para malaman kung handa siyang bigyan ka ng karagdagang refund sa pamamagitan ng Resolution Center.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mga kaugnay na artikulo