Insurance para sa Proteksyon ng Host

Ang lahat ng host ng Airbnb ay mayroong proteksyon ng insurance sa pananagutan na hanggang US$1 milyon para magbigay-proteksyon laban sa mga paghahabol ng third party para sa pinsala sa katawan o property.
Included with every booking, every time
Ang aming Insurance para sa Proteksyon ng Host ay nagbibigay ng pangunahing pagsaklaw para sa mga host at kasero sa Airbnb (kapag pinangalanan sa demanda ang mga kasero) sa buong mundo. Nagbibigay-proteksyon ang programa laban sa mga paghahabol sa pananagutan na inihain ng mga third party—hanggang US$1 milyon—na mangyayari sa isang listing sa panahon ng pamamalagi.
Proteksyon laban sa hindi inaasahan
Sa pambihirang pagkakataon na may mangyaring hindi ayon sa plano at may taong magsasampa ng kaso o maghahain ng paghahabol laban sa isang host para sa pinsala sa katawan o property, magagamit ng mga host ang Insurance para sa Proteksyon ng Host.

Handa kaming tumulong kasama ng aming Insurance para sa Proteksyon ng Host

Nakatuon kami sa paggawa ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa buong mundo.
Ano ang sinasaklaw?
  Ang aming programang Insurance para sa Proteksyon ng Host ay nagbibigay ng pangunahing pagsaklaw sa pananagutan na hanggang US$1 milyon sa bawat pangyayari kung may third party na maghahabol para sa pinsala sa katawan o property.
   Sinasaklaw ng programa ang ilang partikular na pinsala sa property sa mga common area ng property sa labas ng mismong listing (halimbawa: lobby ng gusali). Saklaw rin ang mga kasero at asosasyon ng mga may-ari ng tuluyan sa ilang partikular na kaso kapag naghain ng mga paghahabol laban sa kanila dahil sa pagkakatamo ng bisita ng pinsala sa panahon ng pamamalagi o kung may bisitang makakapinsala sa property ng gusali.
    May ilang partikular na kondisyon, limitasyon, at pagbubukod na maaaring nalalapat.
    Ano ang hindi saklaw?
     Limitado ang saklaw ng aming programang Insurance para sa Proteksyon ng Host sa ilang partikular na uri ng pananagutan.
      Halimbawa ng mga hindi saklaw ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa:
      • Pinsala sa tuluyan dahil sa mga bagay tulad ng polusyon o amag
      • Pinsala mula sa sadyang ginawa (hindi aksidente)
      • Pagkawala ng mga kita
       Para sa higit pang impormasyon tungkol sa saklaw at hindi saklaw ng aming Insurance para sa Proteksyon ng Host, bumisita sa aming Sentro ng Tulong.
        Maaari ka ring mag-download ng komprehensibong buod ng programa.
        Kailangan mo bang maghain ng paghahabol?
        Makipag-ugnayan sa amin at ikokonekta ka namin sa aming third-party na administrator ng mga paghahabol.
        Handa ka na bang mag-host?
        Gawin ang susunod na hakbang para kumita ng dagdag na pera gamit ang iyong tuluyan.
        Alamin pa
        Higit pang impormasyon tungkol sa aming Insurance para sa Proteksyon ng Host