Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Paglaganap ng coronavirus
  Nagdeklara ang Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan ng pandaigdigang emergency na pangkalusugan dahil sa paglaganap ng coronavirus. Maaaring makahanap ng impormasyon ang mga apektadong host at bisita sa aming page ng Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari para sa coronavirus.

  Ano ang Pangako para sa Nakakabuhay na Sahod ng Airbnb?

  Ang Pangako para sa Nakakabuhay na Sahod ay isang komitment mula sa aming mga host sa US na bayaran nang makatarungan ang kanilang mga tagapaglinis. Ang nakakabuhay na sahod ay ang minimum na kita na kinakailangan para matugunan ng isang tao ang kanyang mga pangunahing pangangailangan at lumahok sa kanyang komunidad.

  Batid naming nagbibigay ang kababaihan at kalalakihan na ito ng mahalagang suporta sa marami sa aming mga host, at ginagawa nilang posible na makapagbigay ang mga host ng mahusay at maaasahang hospitalidad sa kanilang mga bisita. Para ibalik ang suportang ito, samahan kami sa paninindigang gawing isang lugar ang Airbnb kung saan ang mga tagapaglinis ay kinikilala bilang mahahalagang miyembro ng ating komunidad at pinakikitunguhan nang may dignidad at paggalang.

  Kapag binabayaran ang mga tagapaglinis ng nakakabuhay na sahod, mas mahusay nilang magagawang:

  • Suportahan ang kanilang sarili at pamilya
  • Gampanan ang kanilang tungkulin nang tuloy-tuloy at may mataas na kalidad
  • Maglaan ng panahon para alagaan ang kanilang sarili o miyembro ng pamilya

  Pagtukoy ng nakakabuhay na sahod sa United States

  Ginamit namin ang mga pamantayan ng National Domestic Workers Alliance (NDWA) para maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagbabayad sa mga tagapaglinis ng nakakabuhay na sahod. Ang NDWA ay ang nangungunang asosasyon para sa mga tagapaglinis, tagapag-alaga, at mga kasambahay sa buong bansa. Nasa ibaba ang ilang alituntunin para matiyak ng mga host na nababayaran ang mga tagapaglinis ng nakakabuhay na sahod.

  Kapag iniisip kung magkano ang dapat ibayad sa iyong tagapaglinis, inirerekomenda naming itanong ng mga host ang mga sumusunod:

  • Self-employed ba ang tagapaglinis? Para sa mga tagapaglinis na self-employed, minimum na $25 kada oras ang itinuturing na nakakabuhay na sahod. Ang mga self-employed na tagapaglinis ay karaniwang binabayaran ng mas mataas na sahod kada oras kaysa sa mga tagapaglinis na nagtatrabaho para sa isang kompanya dahil sila ang nagbabayad sa kanilang mga mas mataas na buwis sa kita, araw ng pahinga, gamit sa paglilinis, at biyahe papunta at mula sa trabaho.
  • Ang tagapaglinis ba ay nagtatrabaho para sa isang kompanya ng paglilinis? Minimum na $15 kada oras ang itinuturing na nakakabuhay na sahod para sa mga tagapaglinis na nagtatrabaho sa isang kompanya, dahil maaaring nakakatanggap sila ng mga benepisyo ng empleyado tulad ng insurance sa kalusugan, ngipin, at paningin, bayad na pahinga mula sa trabaho, at bayad na leave para sa pamilya.
  • Ano ang mga katayuan sa tunay na buhay ng mga tagapaglinis? Ang halaga ng pamumuhay sa rehiyon o lungsod, bilang ng mga dependent, at iba pang salik ay makakaapekto sa kung magkano ang kailangang kitain ng isang tagapaglinis para matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan.
  • Ano ang antas ng karanasan ng tagapaglinis? May mga iba't ibang antas ng kasanayan at kadalubhasaan ang mga tagapaglinis. Kapag pinagpapasyahan kung magkano ang ibabayad sa isang self-employed na tagapaglinis, isaalang-alang kung gaano katagal na siyang nagtatrabaho bilang propesyonal na tagapaglinis, at kung nagbibigay siya ng anumang espesyal na serbisyo, tulad ng paglilinis nang isinasaalang-alang ang kalikasan.

  Bilang karagdagan sa nakakabuhay na sahod, iminungkahi ng NDWA ang tatlong iba pang salik—malinaw na mga inaasahan, kalusugan at kaligtasan, at akses sa isang propesyonal na asosasyon—na mahalaga para maging kaaya-aya sa mga tagapaglinis na magtrabaho para sa iyo. Para sa karagdagang patnubay at para ikonekta ang iyong tagapaglinis sa NDWA, bumisita sa website ng NDWA.

  Para sumumpa sa Pangako para sa Nakakabuhay na Sahod sa Airbnb, sundin ang mga tagubiling ito para ipakita sa iba pang host at bisita na binabayaran mo nang makatarungan ang iyong tagapaglinis.