PROTEKSYON PARA SA HOST

Insurance sa Karanasan

Sa pambihirang pagkakataon na may masaktan o mapinsala ang kanyang pag-aari habang nasa saklaw na karanasan, maaaring maprotektahan ang mga host ng hanggang $1,000,000 USD na insurance sa pananagutan.

Sa pambihirang pagkakataon na may masaktan o mapinsala ang kanyang pag-aari habang nasa saklaw na karanasan, maaaring maprotektahan ang mga host ng hanggang $1,000,000 USD na insurance sa pananagutan.

Available sa mga host ng karamihan ng karanasan
Nagbibigay ng proteksyon sa mga host mula umpisa hanggang katapusan ng karanasan
Walang katulad sa industriya ng pagbibiyahe

Naa-apply ang programang ito sa mga host ng mga karanasan, maliban sa mainlaind China at Japan. Hindi ito naa-apply sa mga host ng mga tuluyan.

Ano ang saklaw?

Maaaring masaklaw ng Insurance sa Karanasan ang:

  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa katawan ng mga bisita o iba pa
  • Ang iyong responsibilidad ayon sa batas para sa pinsala sa pag-aari ng mga bisita o iba pa

Hindi saklaw ng Insurance sa Karanasan ang:

  • Sinadyang pinsala sa katawan o ari-arian (hindi aksidente)
  • Pinsala, pagkawala, o pagnanakaw ng personal na pag-aari ng host
  • Mga karanasang may kasamang aircraft o ilang partikular na uri ng adrenaline sports (tulad ng bungee jumping at heli-skiing)

Mag-host nang may kumpiyansa

Tagal ng paghahanda para sa karanasan

Maaaring masaklaw ng Insurance sa Karanasan ang mga host habang nasa karanasan at habang inihahanda rin nila ang lugar para sa karanasan, bago ito magsimula o pagkatapos nito, ayon sa mga tuntunin, kondisyon, at pagbubukod ng polisa.

Kasiguruhan para sa mga co-host

Maaari ding masaklaw ng Insurance sa Karanasan ang mga co-host na nagbibigay ng mga nauugnay na serbisyo na may kinalaman sa karanasan, ayon sa mga tuntunin, kondisyon, at pagbubukod ng polisa.

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Layunin naming magsulong ng ligtas at mapagkakatiwalaang komunidad sa iba't ibang panig ng mundo.

Ang proseso ng paghahabol

1. Sasagutan ang form ng paggamit

Sasagutan at isusumite ng host, bisita, o third party ang Form ng Paggamit para sa Programa ng Insurance.

2. Magtatalaga ang insurer ng isang adjuster na susuri sa paghahabol

Kapag nasagutan na ang form ng paggamit, makikipag-ugnayan ang isang adjuster sa ngalan ng kompanya ng insurance para talakayin ang paghahabol at mangalap ng impormasyon.

3. Sisiyasatin ng nakatalagang adjuster ang paghahabol

Aayusin ng adjuster ng mga paghahabol ng third party ang paghahabol alinsunod sa mga tuntunin ng polisa ng Insurance para sa Proteksyon ng Host at mga naaangkop na batas at regulasyon sa naaangkop na hurisdiksyon.

Nakadepende ang Insurance sa Karanasan sa ilang partikular na tuntunin, kondisyon, at pagbubukod. 
Para matuto pa, i-download ang komprehensibong buod ng programa.

Sagot sa mga tanong mo

Mayroon ba akong kailangang gawin para masaklaw ng Insurance sa Karanasan?

Hindi. Kapag naging host ng karanasan ka at sumang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Airbnb, sumasang-ayon ka ring masaklaw ng Insurance sa Karanasan para sa mga posibleng mangyari sa mga karanasan sa Airbnb. Tandaang nakadepende ang Insurance sa Karanasan sa mga tuntunin, kondisyon, at pagbubukod ng polisa.

Kung gusto mong mag-opt out sa programang Insurance sa Karanasan, dapat mong gawin ang mga sumusunod:

  • Magpadala ng email sa amin gamit ang email address na nauugnay sa iyong account bilang host ng karanasan
  • Isaad ang iyong buong pangalan at numero ng telepono na nauugnay sa iyong account bilang host ng karanasan
  • Isaad ang eksaktong pamagat ng iyong hino-host na karanasan

Tandaang hindi sinusubaybayan ang email address sa pag-opt out maliban para sa pagpoproseso ng mga kahilingan sa pag-opt out.

Naa-apply ba ang Insurance sa Karanasan sa mga karanasan online?

Maaaring masaklawan ng Insurance sa Karanasan ang mga host ng mga karanasan online sa pambihirang pagkakataon na makatamo ng pinsala ang isang bisita o mapinsala ang kanilang ari-arian sa isa sa mga interactive video session na ito at may pananagutan ayon sa batas ang host. Hindi nasasaklawan ng Insurance sa Karanasan ang mga panganib online para sa mga host gaya ng paninirang-puri, pagnanakaw ng elektronikong datos o paglabag sa mga karapatan sa intelektuwal na ari-arian.

Para matuto pa tungkol sa pagho-host ng mga karanasan, bumisita sa Help Center.

Handa ka na bang gawin ang iyong karanasan?

Handa ka na bang gawin ang iyong karanasan?