Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Bago at pinahusay na AirCover para sa mga Host

  Kumpletong proteksyon. Palaging kasama, palaging libre. Sa Airbnb lang.
  Ni Airbnb noong May 11, 2022
  5 minutong pagbabasa
  Na-update noong Nob 17, 2022

  Nagbibigay ang AirCover para sa mga Host ng kumpletong proteksyon sa tuwing ie-Airbnb mo ang iyong patuluyan. Ngayon, may higit pa itong proteksyon sa anyo ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bisita, pagsusuri sa reserbasyon, $3 milyong USD na proteksyon sa pinsala, proteksyon para sa mahahalagang gamit mo, at proteksyon para sa mga kotse at bangkang nakaparada sa iyong property.

  Pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bisita

  Pundasyon ng pagtitiwala sa ating komunidad ang kaalamang beripikado ang pagkakakilanlan ng mga host at bisita. Ipapatupad namin ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa lahat ng bisitang magbu-book ng biyahe sa nangungunang 35 bansa at rehiyon sa Airbnb kung nasaan ang 90% ng lahat ng reserbasyon. Ipapatupad namin ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa buong mundo sa unang bahagi ng 2023 para sa 100% ng mga reserbasyon.

  Patuloy kaming magsasagawa ng mga background check sa lahat ng bisita sa US bago ang una nilang pamamalagi at hahanapin namin ang lahat ng nagbu-book na bisita sa mga partikular na listahan ng mga binabantayan o pinapatawan ng parusa.

  Bilang bahagi ng pagpapatupad namin sa mas maraming lugar ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bisita, gumawa rin kami ng ilang pagbabago sa mga kinakailangan sa Madaliang Pag-book. Matuto pa

  Alamin pa ang mga detalye tungkol sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bisita

  Teknolohiya para sa pagsusuri sa reserbasyon

  Ilulunsad namin sa US at Canada ang aming teknolohiya para sa pagsusuri sa reserbasyon na nakakatulong na mapaliit ang posibilidad na may maganap na mga nakakaabalang party at pinsala sa property. Sinubukan namin ang pagsusuri sa reserbasyon sa Australia at bumaba nang tinatayang 35% ang bilang ng mga hindi pinapahintulutang party.

  Sinusuri ng aming teknolohiya para sa pagsusuri ang humigit-kumulang 100 salik sa reserbasyon at bina-block nito ang mga partikular na booking para makatulong na mapaliit ang posibilidad na may maganap na mga nakakaabalang party at pinsala sa property. Plano namin itong gawin sa lahat ng reserbasyon sa buong mundo sa unang bahagi ng 2023.

  Alamin pa ang mga detalye tungkol sa teknolohiya para sa pagsusuri sa reserbasyon

  Higit pang proteksyon sa pinsala

  Mahigit isang dekada nang nag-aalok ang Airbnb ng proteksyon sa pinsala para sa mga host na nangunguna sa industriya. Idaragdag namin ngayon sa AirCover para sa mga Host ang mga proteksyong ito:

  • $3 milyong USD na proteksyon sa pinsala: Mula $1 milyong USD, titriplehin namin ang proteksyon sa pinsala at magiging $3 milyong USD na ang pagsaklaw para sa iyong patuluyan at mga laman nito.
  • Proteksyon para sa mga obra ng sining at mahahalagang gamit: Magbibigay kami ng proteksyon para sa mas maraming uri ng pinong sining, alahas, at koleksyon na maaaring ayusin o palitan sa tinasang halaga kung mapipinsala.
  • Proteksyon para sa sasakyan at bangka: Magbibigay kami ng proteksyon sa pinsala para sa mga kotse, bangka, at iba pang sasakyang pantubig na nakaparada o nakatago sa iyong property.

  Nagsisilbing karagdagan ang mga bagong proteksyon sa mga feature na kasama na sa AirCover para sa mga Host:

  • 24 na oras na linya para sa kaligtasan: Kung maramdaman mo mang hindi ka ligtas, mabilis mong magagawang makipag-ugnayan sa mga dalubhasang ahenteng pangkaligtasan, umaga man o gabi, gamit ang aming app.
  • Proteksyon sa pinsalang dulot ng alagang hayop: Babayaran namin ang pinsalang dulot ng mga alagang hayop ng mga bisita.
  • Pagbabalik ng nagastos para sa masusing paglilinis: Ibabalik namin ang nagastos para sa mga kinakailangang karagdagang serbisyo sa paglilinis pagkatapos mag-check out ng bisita, gaya ng propesyonal na paglilinis ng karpet.
  • Proteksyon sa pagkawala ng kita: Ibabalik namin ang nawala mong kita kung magkansela ka ng mga nakumpirmang booking sa Airbnb dahil sa pinsalang dulot ng bisita.
  Alamin pa ang mga detalye tungkol sa Proteksyon sa pinsala para sa Host

  Mas simpleng proseso ng pagbabalik ng nagastos

  Ipinarating mo sa amin na masyadong komplikado ang proseso ng pagbabalik ng nagastos. Batay sa iyong feedback, pinasimple namin ang aming proseso ng pagbabalik ng nagastos.

  Kung mapinsala ng bisita ang iyong patuluyan o mga pag-aari, puwede kang pumunta sa Resolution Center para maghain ng kahilingan para sa pagbabalik ng nagastos sa ilang hakbang lang. Pagkatapos, madali mong masusubaybayan ang proseso mula sa paghahain hanggang sa payout. Ipapadala muna sa bisita ang iyong kahilingan. Kung hindi tutugon o magbabayad ang bisita sa loob ng 24 na oras, makakahingi ka ng tulong sa customer service para lutasin ang isyu.

  Mabilis naming ibabalik ang nagastos mo dahil sa pinsalang dulot ng bisita. Karaniwan itong gagawin sa loob ng dalawang linggo. Mayroon ding priority routing at mas mabilis pang pagbabalik ng nagastos para sa mga Superhost.

  $1 milyong USD na Insurance sa pananagutan para sa Host

  Protektado ka ng Insurance sa pananagutan para sa Host na bahagi ng AirCover para sa mga Host sa bihirang pagkakataong masaktan ang bisita o mapinsala o manakaw ang kanyang mga pag-aari habang namamalagi siya sa iyong patuluyan. Saklaw rin nito ang mga taong tumutulong sa iyong mag-host, gaya ng mga co-host at tagalinis.

  Saklaw ka ng Insurance sa pananagutan para sa Host kung mapag-alamang may pananagutan ka ayon sa batas sa:

  • Pinsala sa katawan na natamo ng bisita (o iba pa)
  • Pinsala o pagkakanakaw sa mga pag-aari ng bisita (o iba pa)
  • Pinsalang dulot ng bisita (o iba pa) sa mga common area, gaya ng mga lobby ng gusali at kalapit na property

  Kung kailangan mong maghain ng paghahabol, gamitin lang ang form ng paggamit para sa insurance sa pananagutan. Ipapadala namin ang ibibigay mong impormasyon sa pinagkakatiwalaan naming third-party na insurer na siyang magtatalaga ng kinatawan para sa iyong paghahabol. Lulutasin niya ang iyong paghahabol ayon sa mga tuntunin ng polisa ng insurance.

  Kung isa kang host ng Karanasan, saklaw ka ng Insurance sa pananagutan para sa mga Karanasan.

  Alamin pa ang mga detalye tungkol sa Insurance sa pananagutan para sa Host

  Nakabatay ang mga pagpapaganda sa AirCover para sa mga Host sa feedback mo. Hinihikayat ka naming patuloy na magbahagi sa amin ng mga saloobin mo.

  Alamin ang mga detalye tungkol sa Airbnb 2022 Release para sa Nobyembre

  Hindi saklaw ng Proteksyon sa pinsala para sa Host, Insurance sa pananagutan para sa Host, at Insurance sa pananagutan para sa mga Karanasan ng AirCover para sa mga Host ang mga host na nag-aalok ng mga tuluyan o Karanasan sa Japan kung saan nalalapat ang Insurance para sa Host sa Japan at Insurance sa Karanasan sa Japan o ang mga host na nag-aalok ng mga tuluyan sa pamamagitan ng Airbnb Travel LLC. Para sa mga host ng mga tuluyan o Karanasan sa mainland China, nalalapat ang Plano para sa Proteksyon ng Host sa China. Hindi nauugnay ang Proteksyon sa pinsala para sa Host sa Insurance sa pananagutan para sa Host. Tandaang may iba pang tuntunin, kondisyon, at pagbubukod.

  Kung nagho-host ka ng mga tuluyan sa UK, ginagarantiyahan ng Zurich Insurance PLC ang polisa ng Insurance sa pananagutan para sa Host. Isinasaayos at pinagpapasyahan ito ng Airbnb UK Services Limited nang walang karagdagang babayaran ang mga host sa UK. Itinalagang kinatawan ng Aon UK Limited ang Airbnb UK Services Limited. Pinapahintulutan at pinapangasiwaan ng Financial Conduct Authority ang Aon UK Limited. Ang numero ng pagpaparehistro ng Aon sa FCA ay 310451. Makukumpirma mo ito sa Financial Services Register o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa FCA sa +44 0800-111-6768. Mga pinapangasiwaang produkto ang mga produkto ng insurance na isinasaayos ng Airbnb UK Services Limited. FPAPC374TP

  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Airbnb
  May 11, 2022
  Nakatulong ba ito?