Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Paano pinoprotektahan ng Airbnb ang mga Host

  Matuto tungkol sa mga built-in na proteksyon ng Airbnb para sa mga host.
  Ni Airbnb noong Peb 4, 2020
  3 minutong pagbabasa
  Na-update noong Hun 7, 2022

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Bihira ang mga paghahabol dahil sa mga insidenteng nauugnay sa pinsala at kaligtasan, pero ginagawa ng Airbnb ang mga kaukulang pag-iingat para maprotektahan ang mga host at bisita

  • Available nang 24/7 sa 11 magkakaibang wika ang pandaigdigang suporta

  • Matuto pa sa aming kumpletong gabay tungkol sa pagtuklas sa mundo ng pagho-host

  Bago ka man sa pagho-host o nagsisimula pa lang na i-explore ang ideya, baka mayroon kang mga katanungan tungkol sa pagprotekta sa iyong lugar at mga pagmamay-ari na ipinapagamit mo sa mga taong hindi mo kilala na namamalagi sa iyong tuluyan. Napakabihira ng mga insidenteng nauugnay sa pinsala at kaligtasan, pero maaaring kapaki-pakinabang na malaman mong may ilang ipinapatupad na proteksyon ang Airbnb para sa mga host at bisita.

  "Noong una, may mga pag-aalinlangan kami tungkol sa pagpapatuloy ng mga di-kakilala sa bahay," sabi ng host na si Guy na taga-San Francisco tungkol sa kanyang mga pangamba bago magsimulang mag-host. "Pero binigyan kami ng kumpiyansa ng proteksyong ibinibigay ng Airbnb para i-list ang bahay namin at subukan ito." At nagbunga ang kumpiyansa niya—mahigit 120 bisita na ang na-host niya, at hindi pa siya kailanman nakaranas ng anumang insidente.

  ID ng bisita at iba pang rekisito

  Ibinibigay ng mga bisita ang kanilang buong pangalan, petsa ng kapanganakan, numero ng telepono, email address, at impormasyon sa pagbabayad sa Airbnb bago mag-book. May opsyon din ang mga host na hilingin sa mga bisita na magbigay sa Airbnb ng inisyung ID ng gobyerno bago sila makapag-book.

  Hinihimok kang magtakda ng sarili mong mga alituntunin sa tuluyan—halimbawa, itala ang anumang paghihigpit sa mga alagang hayop at sa bilang ng mga bisita. Kinakailangang sumang-ayon ang lahat ng bisita sa iyong mga alituntunin sa tuluyan bago mag-book. Kung agad na-book ang iyong listing, tandaang puwede mong mapakinabangan ang mga pagkanselang walang penalty kung kakailanganin.

  Mga profile at review

  Higit pa sa kapanatagan ng isip na ibinibigay ng pagberipika sa ID, tinutulungan ka ng Airbnb na makilala ang mga bisita bago sila mag-book. Puwede mong tingnan ang kanilang mga profile at basahin ang mga review mula sa mga nagdaang host.

  At dahil puwede lang magbigay ng review ang mga host at bisita sa isa't isa pagkatapos makumpleto ang isang reserbasyon, makakatiyak ka na batay sa aktuwal na mga karanasan ang feedback na binabasa mo. Puwede mo ring gamitin ang ligtas na tool ng Airbnb sa pagpapadala ng mensahe para magtanong at magtakda ng mga inaasahan anumang oras bago ang pamamalagi ng bisita.

  Binigyan kami ng kumpiyansa ng proteksyong ibinibigay ng Airbnb para i-list ang bahay namin at subukan ito.
  Guy,
  San Francisco

  Proteksyon sa pinsala para sa Host

  Sa bihirang pagkakataon na mapinsala ng bisita ang iyong patuluyan o mga pag-aari, protektado ka ng AirCover para sa mga Host. Nagbibigay sa iyo ang AirCover para sa mga Host ng hanggang $1 milyong proteksyon sa pinsala para magkaroon ka ng kumpiyansang mag-host sa Airbnb.

  Alamin ang higit pang detalye tungkol sa AirCover para sa mga Host

  Seguridad ng account

  Ginagawa ng Airbnb ang ilang bilang ng mga hakbang para maingatan ang iyong account, tulad ng paghingi ng dagdag na pagpapatunay kapag may tangkang pag-log in mula sa isang bagong telepono o computer, at pagpapadala sa iyo ng mga alerto sa account kapag may mga ginawang pagbabago. Hangga't nananatili ka sa platform sa kabuuan ng proseso—mula sa pakikipag-ugnayan, sa pagbu-book, hanggang sa pagbabayad—protektado ka ng mga patakaran at proteksyon ng Airbnb.

  24 na oras na suporta

  Nakaantabay nang 24/7 sa 11 magkakaibang wika ang pandaigdigang team ng Airbnb para tumulong sa:

  • Pagbibigay ng suporta sa muling pagbu-book
  • Mga Refund
  • Mga kahilingan sa pagbabalik ng nagastos sa Proteksyon sa pinsala para sa Host
  • Pagpapamagitan

  Sa tulong ng mga ipinapatupad na proteksyong ito at ilang pangunahing pangkaligtasang hakbang na puwede mong isagawa, magagawa mong mag-host nang may kumpiyansa. Para sa higit pang detalye tungkol sa mahahalagang paraan kung paano pinapanatiling ligtas ng Airbnb ang mga host at bisita, pumunta sa page na Trust and Safety ng Airbnb.

  Hindi polisa ng insurance ang Proteksyon sa pinsala para sa Host. Hindi nito saklaw ang mga host na nag-aalok ng mga matutuluyan sa pamamagitan ng Airbnb Travel, LLC, o ang mga host sa mainland China o Japan. Tandaang nakasaad sa USD ang lahat ng limitasyon sa pagsaklaw, at may iba pang tuntunin, kondisyon, at pagbubukod.

  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Bihira ang mga paghahabol dahil sa mga insidenteng nauugnay sa pinsala at kaligtasan, pero ginagawa ng Airbnb ang mga kaukulang pag-iingat para maprotektahan ang mga host at bisita

  • Available nang 24/7 sa 11 magkakaibang wika ang pandaigdigang suporta

  • Matuto pa sa aming kumpletong gabay tungkol sa pagtuklas sa mundo ng pagho-host

  Airbnb
  Peb 4, 2020
  Nakatulong ba ito?