Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Pagprotekta ng Airbnb sa mga host

  Alamin ang mga proteksyong ibinibigay ng Airbnb.
  Ni Airbnb noong Peb 4, 2020
  4 na minutong pagbabasa
  Na-update noong Hul 21, 2023

  Mga Katangi-tanging Feature

  Bagong host ka man o pinag‑iisipan mo pa lang na mag‑host, maaaring may mga tanong ka kung paano mapoprotektahan ang patuluyan at pag‑aari mo kapag namalagi ang mga biyahero sa iyong patuluyan. Napakabihira ng mga insidenteng may kaugnayan sa pinsala at kaligtasan pero maraming ipinapatupad na proteksyon ang Airbnb para sa mga host at bisita.

  Mga profile at review

  Tinutulungan ka ng Airbnb na makilala ang mga bisita. Kung gumagamit ka ng Madaliang Pag‑book, puwede mong iangkop ang mga setting mo para magdagdag pa ng mga kinakailangan para sa bisita bukod sa itinakda naming mga kinakailangan sa pagbu‑book para sa lahat ng bisita. Kung mas gusto mo namang makatanggap ng mga kahilingan sa pagpapareserba, puwede mong puntahan ang profile ng mga bisita at basahin ang mga review ng mga naging host nila bago ka tumanggap ng pagpapareserba.

  Magagawa lang ng mga host at bisita na magbigay ng review sa isa't isa pagkatapos ng reserbasyon, kaya makakasiguro kang batay sa mga totoong karanasan ang binabasa mong feedback. Puwede mo ring gamitin ang ligtas na tool sa pagpapadala ng mensahe ng Airbnb para magtanong at magtakda ng mga dapat asahan anumang oras bago ang pamamalagi ng bisita.

  AirCover para sa mga Host

  Kumpletong proteksyon para sa bawat host sa Airbnb ang AirCover para sa mga Host. Nagkakaloob ito ng mga proteksyon bago ang biyahe para makatulong na matiyak ang pagkakakilanlan ng mga nagbu‑book na bisita sa pamamagitan ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bisita. Nakakatulong din ito na mapaliit ang posibilidad na magkaroon ng mga nakakaistorbong party at pinsala sa property sa pamamagitan ng teknolohiya para sa pagsusuri sa reserbasyon.

  Nagbibigay ang AirCover para sa mga Host ng USD1 milyon na insurance sa pananagutan para sa host, USD3 milyon na proteksyon sa pinsala para sa host, at pagsaklaw para sa mga obra ng sining, mahahalagang gamit, mga nakaparadang kotse, bangka, at iba pang sasakyan, at marami pang iba.

  Matuto pa tungkol sa AirCover para sa mga Host

  Mga pangunahing alituntunin

  Mga maipapatupad na pamantayan na dapat sundin ng lahat ng bisita ang mga pangunahing alituntunin para sa mga bisita. Ayon sa mga pangunahing alituntunin, kinakailangan ng mga bisita na igalang ang patuluyan mo, sundin ang iyong mga alituntunin sa tuluyan, makipag‑ugnayan kaagad kung magkaproblema, at iwan ang patuluyan mo sa kalagayang hindi nangangailangan ng labis na paglilinis. Tatanggapin ng bawat nagbu‑book na bisita ang mga alituntuning ito bago magpareserba.

  Seguridad ng account

  Nagsasagawa ang Airbnb ng maraming hakbang para maprotektahan ang account mo, gaya ng paghiling ng dagdag na pagpapatunay kapag sinubukang mag‑log in sa bagong cell phone o computer at pagpapadala ng mga alerto sa account kapag may ginawang mga pagbabago. Hangga't gagamitin mo ang Airbnb sa buong proseso—sa pakikipag‑ugnayan, pagbu‑book, at pagbabayad—saklaw ka ng mga patakaran at proteksyon ng Airbnb.

  Suporta sa lahat ng oras

  Nakaantabay sa 62 wika ang pandaigdigang customer support ng Airbnb para tumulong sa:

  • Muling pagbu‑book
  • Mga refund
  • Pamamagitan

  Alamin ang higit pang impormasyon tungkol sa aming mga patakaran at proteksyon

  Sa tulong ng mga ipinapatupad na proteksyong ito, maaari kang kampanteng makapag‑host. Para sa higit pang detalye tungkol sa mahahalagang paraan kung paano tinitiyak ng Airbnb ang kaligtasan ng mga host, sumangguni sa AirCover para sa mga Host.

  Hindi saklaw ng proteksyon sa pinsala para sa host, insurance sa pananagutan para sa host, at insurance sa pananagutan para sa mga Karanasan na bahagi ng AirCover para sa mga Host ang mga host na nag‑aalok ng mga tuluyan o Karanasan sa Japan kung saan nalalapat ang Insurance para sa Host sa Japan at Insurance sa Karanasan sa Japan. Hindi rin saklaw ang mga host na nag‑aalok ng mga tuluyan sa pamamagitan ng Airbnb Travel LLC. Nalalapat ang Plano para sa Proteksyon ng Host sa China sa mga host ng mga tuluyan o Karanasan sa mainland China. Tandaang nakasaad sa USD ang lahat ng limitasyon sa pagsaklaw.

  Sineseguro ng mga third‑party na tagapagbigay ng insurance ang insurance sa pananagutan para sa host at insurance sa pananagutan para sa mga Karanasan. Kung host ka ng tuluyan sa UK, sineseguro ng Zurich Insurance Company Ltd. ang polisa ng insurance sa pananagutan para sa host at isinasaayos at pinagpapasyahan ang mga ito ng Airbnb UK Services Limited nang walang karagdagang babayaran ang mga host sa UK. Itinalagang kinatawan ang Airbnb UK Services Limited ng Aon UK Limited na pinapahintulutan at pinapangasiwaan naman ng Financial Conduct Authority. Ang numero ng pagpaparehistro sa FCA ng Aon ay 310451. Makukumpirma mo ito kapag pumunta ka sa Financial Services Register o tumawag ka sa FCA sa 0800 111 6768. Pinapangasiwaan ng Financial Conduct Authority ang polisa ng insurance sa pananagutan para sa host at insurance sa pananagutan para sa mga Karanasan na bahagi ng AirCover para sa mga Host. Hindi pinapangasiwaang produkto na isinasaayos ng Airbnb UK Services Limited ang iba pang produkto at serbisyo. FPAFF405LC

  Hindi insurance at walang kaugnayan sa insurance sa pananagutan para sa host ang proteksyon sa pinsala para sa host. Sa pamamagitan ng proteksyon sa pinsala para sa host, maibabalik ang nagastos mo sa mga partikular na pinsalang dulot ng mga bisita sa patuluyan at pag‑aari mo kung hindi nila babayaran ang mga pinsalang iyon. Para sa mga listing sa estado ng Washington, saklaw ng polisa ng insurance na binili ng Airbnb ang mga obligasyon sa kontrata ng Airbnb ayon sa proteksyon sa pinsala para sa host. May nalalapat na mga tuntunin, kondisyon, at pagbubukod sa proteksyon sa pinsala para sa host.

  Posibleng nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na‑publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  Airbnb
  Peb 4, 2020
  Nakatulong ba ito?