Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Paghahanda para makapag-host ng mga bisitang refugee sa Airbnb.org

  Maghanap ng mga tagubilin para sa malugod na pagtanggap ng mga taong muling nagsisimula sa iyong komunidad.
  Ni Airbnb noong Ago 29, 2019
  6 na minutong pagbabasa
  Na-update noong Mar 31, 2022

  Mga Katangi-tanging Feature

  Nahaharap ang mga refugee at asylum seeker sa pag-unawa sa isang bagong kultura habang inaasikaso ang maraming lohistika, tulad ng pagkumpleto ng mga papeles at paghahanap ng mga trabaho kapag lumilipat sa bagong bansa. Kadalasan, inaalalayan ng mga caseworker ng mga nonprofit partner ng Airbnb.org ang mga kliyenteng refugee sa mga mahahalagang gawain na ito, at tinutulungan silang makahanap ng permanenteng pabahay. Sa ilang pagkakataon, kailangang ma-navigate ng mga refugee at asylum seeker ang mga hamong ito nang mag-isa.

  Bilang host, puwede kang maging bahagi ng isang makapagpapabagong sandali sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pag-aalok ng ligtas at komportableng lugar na matutuluyan. Ito ay habang pansamantala silang naninirahan sa bagong kapaligiran hanggang sa makabuo ng plano para sa hinaharap at maramdaman ang panunumbalik ng normal na pamumuhay.

  Sa artikulong ito, makakahanap ka ng mga tip kung paano ihanda ang iyong tuluyan para makapag-host ng mga bisita na muling binubuo ang kanilang mga buhay. Batay ang mga rekomendasyong ito sa payo mula sa iba pang host na tumanggap ng mga bisitang refugee at mga non-profit caseworker na tumutulong sa mga kliyenteng refugee.

  1. Malinaw na ihayag ang mga detalye tungkol sa iyong tuluyan

  Bago ang pag-book, makikipag-ugnayan sa iyo ang caseworker mula sa isa sa mga nonprofit partner ng Airbnb.org—tulad ng IRC at HIAS—o ang isang potensyal na bisita na nakatanggap ng nabayaran nang voucher sa pagbu-book para kumpirmahin ang mga detalye ng iyong tuluyan. Para mapadali ito, tiyaking kumpleto at napapanahon ang mga detalye ng iyong listing, at tumugon kaagad sa anumang katanungan.

  Mahalaga na magkaroon ng kamalayan na sa panahon ng krisis ng refugee, tulad ng kasalukuyang nakakaapekto sa mga taga-Ukraine, kagyat at agaran ang pangangailangan para sa pabahay. Sa ilang sitwasyon, maaaring para sa mga pamamalaging 30 araw o higit pa ang mga kahilingan sa pag-book sa Airbnb.org, na magsisimula ng isa o dalawang araw lang pagkatapos ng paunang pakikipag-ugnayan ng bisita.

  Sa panahon ng pagbu-book, puwede kang magtanong sa mga bisita o caseworker, at kung kakakailanganin, magkakaroon ka rin ng access sa may espesyal na kasanayang team ng suporta ng Airbnb.org.

  2. Unawain na maaaring mangailangan ang mga bisitang refugee ng karagdagang suporta

  Kadalasang ibinibigay ng mga nonprofit na partner sa kanilang mga kliyente ang mga kinakailangang pangunahing bagay tulad ng pagkain at transportasyon, at access sa mahahalagang serbisyo tulad ng pangangalagang pangkalusugan, paglalagay sa trabaho, at pangmatagalang tulong sa pabahay.

  Dahil sa napakalaking bilang ng Ukraine refugee ang nangangailangang maglipat ng tirahan, sobrang taas ng demand para sa mga serbisyo ng suporta. Hinihikayat ang mga bisita na sikaping matugunan ang mga pangunahing pangangailangang ito nang walang tulong, para maibigay ang suporta sa mga indibidwal na may pinakamahigpit na pangangailangan

  Bilang host, maaari kang magbigay ng patnubay hinggil sa mga lokal na sanggunian para matulungan ang iyong mga bisita na masanay sa kanilang bagong komunidad, kahit tiyak na hindi iyon kinakailangan.

  "Naging praktikal ako bilang isang ina," sabi ng host na si Sarah ng Vancouver, Canada. “Kinailangan ba nila ng damit? Dapat ba kaming maglagay ng pagkain sa ref? Gugustuhin ba nila ng tulong sa pamimili ng grocery?" Ipinadala niya ang mga katanungang ito sa nonprofit caseworker ng kanyang mga bisita, na tumugon para sabihin na maaaring matuwa ang pamilyang iho-host niya sa mga sobrang kumot at maliliit na laruan para sa mga bata.

  Dahil sa pamanang lahi sa kanya ng Ukraine at nakaraang karanasan sa pagho-host ng mga refugee sa pamamagitan ng Airbnb.org, mabilis na nakapag-alok ang host na si Adam ng Ontario, Canada ng matutuluyan sa mga taong tumatakas mula sa sigalot sa Ukraine. Bilang karagdagan sa pagho-host ng kanyang sariling lugar at ng mga ari-arian na kanyang pinamamahalaan, sinabi ni Adam na masaya siya na tulungan ang mga bisita na muling ibangon ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa kultura at komunidad ng mga taga-Ukraine sa kanyang lugar, tulad ng mga tindahan, simbahan, at propesyonal na mga klase sa pag-unlad sa lokal na sentrong pangkomunidad para sa mga taga-Ukraine. “Tatanungin ko sila, ‘Anong ginawa mo pauwi?' at subukang ituro sila sa tamang direksyon,”sabi niya.

  3. Maging maingat sa privacy

  Mag-iiba-iba ang antas ng privacy ng bawat indibidwal o pamilya ayon sa kanilang preperensiya, gaya ng sa kahit na sinong iba pang bisita ng Airbnb. Ang pagtukoy ng mga parte sa iyong tuluyan kung saan puwedeng makapag-relaks nang pribado o makipag-bonding sa pamilya—tulad ng den, likod-bahay, o iba pang lugar—ay magpapagaan sa kanilang transisyon at magpaparamdam sa kanilang malugod silang tinatanggap.

  "Puwedeng magsarili o makisalamuha sa iba ang pamilya [na na-host namin] ayon sa gusto nila," sabi ni Sarah. "Magiliw kami tuwing nakikita namin sila sa hardin o kapag inaayos namin ang aming mga grocery, pero binigyan namin sila ng privacy para gawin ang mga gusto nilang gawin."

  4. Subaybayan ang mga protokol para sa kalusugan at kaligtasan kaugnay ng COVID-19

  Naglabas ang Airbnb ng mga tagubilin at programa para matulungan ang mga host na mag-alok ng mas ligtas na pamamalagi. Narito ang ilang pangunahing kaalaman:

  • Magsuot ng mask at ipatupad ang pagdistansya sa iba kapag iniatas ng mga lokal na batas at tagubilin
  • Sundin ang proseso ng Airbnb para sa mas masusing paglilinis na binubuo ng 5 hakbang sa pagitan ng bawat pamamalagi
  • Huwag bumiyahe o mag-host kung nalantad ka kamakailan o may mga sintomas ng COVID-19
  Matuto pa tungkol sa mga rekisitong pangkalusugan at pangkaligtasan ng Airbnb kaugnay ng COVID-19

  5. Higit pang sanggunian

  Maaaring nakaranas ang mga bisitang refugee ng matinding paghihirap bilang bahagi ng kanilang paglalakbay. Kung interesado kang matuto pa tungkol sa mga karanasan ng mga refugee, hanapin ang mga sangguniang ito na inirekomenda ng aming mga nonprofit partner:

  • Matuto pa tungkol sa pakikipagtulungan sa mga refugee
  • Kumuha ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang krisis ng refugee sa Ukraine mula sa partner ng Airbnb.org, ang International Organization for Migration
  • Alamin ang tungkol sa krisis na kinakaharap ng mga tao sa Afghanistan mula sa partner ng Airbnb.org, ang International Rescue Committee (IRC)

  Mga Madalas Itanong

  Paano binu-book ng mga lumilikas mula sa Ukraine ang kanilang mga pansamantalang pamamalagi?
  Kapag natukoy na nangangailangan ang isang tao o pamilya ng pansamantalang tuluyan, maaaring tulungan sila ng isang nonprofit na caseworker sa pagbu-book ng pamamalagi. Maaari ding makatanggap ang bisita ng voucher sa pagbu-book, na nagbibigay-daan sa kanyang makapag-book ng mga pansamantalang tuluyan nang mag-isa.

  Maaaring abisuhan ang mga host sa panahon ng pagbu-book kapag para sa pang-emergency na matutuluyan sa pamamagitan ng Airbnb.org ang kahilingan sa pagpapareserba.

  Gaano katagal ako inaasahang magbigay ng pabahay para sa mga bisitang refugee?
  Karaniwang binu-book ang mga pamamalagi sa Airbnb.org nang ilang araw hanggang ilang linggo. Pero dahil milyon-milyong tao ang lumilikas sa Ukraine, maraming natatanggap na kahilingan para sa tulong ang mga ahensyang nonprofit at gobyerno, na nangangailangan ng mga pamamalaging 30 araw o higit pa para sa ilang bisita.

  Nag-waive ang ilang mga lungsod ng mga limitasyon sa tagal ng pamamalagi sa pabahay para sa refugee—para malaman kung anong mga regulasyon ang nalalapat sa iyong lugar, makipag-ugnayan sa mga naaangkop na lokal na awtoridad.

  Ano ang mangyayari pagkatapos ng pamamalagi ng bisitang refugee?
  Sa panahon ng pansamantalang pamamalagi ng bisitang refugee, maaaring pinaplano niya ang mga susunod na hakbang sa pagsisimula ng kanyang buhay sa bagong lokasyon, kabilang ang paghahanap ng mga pangmatagalang matutuluyan.

  May direktang access ang mga bisita sa team ng espesyal na suporta ng Airbnb.org, na malapit na nakikipagtulungan sa mga lokal na organisasyong nonprofit para sa karagdagang suporta kung kinakailangan.

  Dahil sa hindi matutumbasang antas ng krisis sa Ukraine, dapat unahin ng mga organisasyong nonprofit na mag-alok ng karagdagang tulong sa mga indibidwal na natasa nilang may pinakamahigpit na pangangailangan. Sa ngayon, imposibleng magarantiya na makakatanggap ang bawat bisita ng pangmatagalang suporta.

  Kung sakaling kailangan ng bisita ng karagdagang pansamantalang matutuluyan sa pagtatapos ng kanilang pamamalagi, maaari siyang makipag-ugnayan sa Airbnb.org para humiling ng hanggang dalawang linggo ng karagdagang matutuluyan.

  Paano ang mga tao nagiging kwalipikado para sa mga pang-emergency na pamamalagi?
  Kadalasang nakikipagtulungan ang Airbnb.org sa mga nonprofit na organisasyon at mga ahensya sa paglilipat ng tirahan na nakatutok sa pagtugon sa krisis at sa paglilipat ng tirahan ng refugee. Ito ay para mapadali ang pagbibigay ng on-the-ground na suporta, kabilang ang pagtatasa sa mga pangangailangan at pagiging kwalipikado ng potensyal na mga bisita.

  Kinakailangang mag-set up ng Airbnb account ang mga bisita ng Airbnb.org na nagbu-book ng mga pansamantalang tuluyan. Maaaring kasama dito ang mga beripikasyon ng pagkakakilanlan.

  Paano nakakaapekto ang pagho-host ng Airbnb.org sa aking katayuan bilang Superhost?
  Para sa pagtatasa ng Superhost mula Abril 1, 2022 (kabilang ang datos mula Abril 1, 2021 hanggang Marso 31, 2022):

  • Dadagdag ang mga booking sa Airbnb.org sa iyong kabuuang bilang ng mga pamamalagi.
  • Hindi makakaapekto ang mga booking sa Airbnb.org sa iba pang salik na isinasaalang-alang sa tatluhang buwang pagtatasa ng Superhost, kabilang ang mga review, pagkansela, at dalas ng pagtugon.

  Handa ka bang magsimula? Sumali sa isang lumalagong komunidad na nagpapamalas ng kapangyarihan ng pagbabahagi sa mga oras ng pangangailangan sa pamamagitan ng Airbnb.org.

  Mga Katangi-tanging Feature

  Airbnb
  Ago 29, 2019
  Nakatulong ba ito?