Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Pag-unawa sa mga pinakamahusay na kasanayan sa pagho-host

  Mula sa mabilis na pagtugon hanggang sa pag-iwas sa mga pagkansela, narito ang dapat pagtuunan.
  Ni Airbnb noong Dis 16, 2019
  4 na minutong pagbabasa
  Na-update noong Okt 12, 2021

  Mga Katangi-tanging Feature

  Tumugon sa bawat pagtatanong at pagpapareserba sa loob ng 24 na oras

  Tumanggap ng mga pagpapareserba

  Iwasan ang mga pagkansela

  Magpanatili ng mataas na kabuuang rating

  Tungkol ito sa magiging resulta

  Mga Katangi-tanging Feature

  Airbnb
  Dis 16, 2019
  Nakatulong ba ito?