Mga ingklusibong kasanayan para matulungan ang bawat bisita na maramdamang malugod silang tinatanggap

Makakuha ng patnubay mula sa mga bihasang host—mula sa pag-update ng iyong listing hanggang sa pagbibigay ng review sa mga bisita.
Ni Airbnb noong Hun 27, 2022
6 na minutong pagbabasa
Na-update noong Hul 15, 2022

Mga Katangi-tanging Feature

 • Subukan ang pinakamahuhusay na kasanayang ito para masigurong mararamdaman ng iyong mga bisita na ligtas at malugod silang tinatanggap

 • Kumuha ng mga template mula sa ibang host para kopyahin at i-paste sa iyong listing at mga mensahe

Sa pagho-host sa Airbnb, binubuksan mo ang iyong patuluyan sa mga taong mula sa iba't ibang panig ng mundo, at pagiging ingklusibo ang pundasyon sa pagho-host.

Susi sa pagiging matagumpay na host ang pag‑unawa kung paano mo matutulungan ang mga taong may iba't ibang pinagmulan na maging komportable at maramdamang parang tahanan nila ang iyong patuluyan. Bilang komunidad, nakatuon tayo sa magiliw na pagpapatuloy ng bawat bisita—mula sa anumang lahi, relihiyon, bansang pinagmulan, etnisidad, kapansanan, kasarian, kinikilalang kasarian, seksuwal na oryentasyon, o edad—nang may paggalang, at nang walang panghuhusga o pagkiling.

Mahalagang bahagi ang ingklusibong hospitalidad sa pagiging matagumpay na host. Ibig sabihin nito:

 • Handang tumanggap at malugod na pagpapatuloy sa lahat ng bisita mula sa iba't ibang pinagmulan

 • Pagbibigay ng marapat na karanasan at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng mga bisita

 • Pagbuo ng koneksyon sa gitna ng mga pagkakaiba at pagkakapareho

 • Pagkakaroon ng bukas na pananaw at kahandaang magtanong para malaman kung ano ang maaaring kailanganin ng mga bisita para sa kanilang pamamalagi

Tinipon ng Airbnb ang mga insight mula sa mga host, bisita, at eksperto, para maisama mo ang mga ingklusibong kasanayan sa iyong gawain sa pagho-host at nang makapagbigay ka ng mainit na hospitalidad sa bawat bisita. Mula sa pagse-set up ng iyong listing hanggang sa pag-iiwan ng review, makakatulong ang mga inirerekomendang aksyon na ito para mabawasan ang hindi sinasadyang pagkiling at i-enable ang koneksyon.

Bago ang booking: Lumikha ng ingklusibong listing

Sa pamamagitan ng pagbibigay‑linaw na tinatanggap mo ang lahat ng tao anumang ang kanilang pinagmulan, matutulungan mong maging komportable ang mga bisitang mula sa mga dati nang marginalisadong komunidad at maaari mo silang mahikayat na i‑book ang iyong patuluyan. Nalaman namin sa pakikipag-usap sa mga bisita na naghahanap ang mga taong mula sa mga ganitong komunidad ng mga palatandaan ng pagiging ingklusibo sa mga listing bago mag-book.

Narito ang ilang puwede mong gawin para ipahiwatig na ingklusibong host ka:

 • Linawin sa mga unang pangungusap ng paglalarawan ng iyong listing na tinatanggap mo ang lahat ng tao anumang ang pinagmulan nila (may mga halimbawa sa ibaba).

 • Tumpak na ilarawan ang mga accessibility feature ng iyong property at i‑update ang mga litrato.

 • Ilagay sa profile mo ang mga ginagamit mong panghalip (mga halimbawa: she/her, he/him, they/them). Sa pamamagitan nito, maipapaalam mo kung paano mo gustong matawag at maipaparating mo na mahalaga para sa iyong gamitin ang mga ginagamit na panghalip ng mga bisita mo.

 • I‑on ang Madaliang Pag‑book para ma‑book ng mga bisita ang listing mo nang hindi na kailangang paunang aprubahan. Ipinaparating din nitong hino‑host mo ang kahit na sinong nakakatugon sa itinakda mong mga pamantayan sa pagbu‑book.

 • Paunang aprubahan at hikayatin ang mga bisitang makikipag‑ugnayan sa iyo bago mag‑book. Nalaman naming nakikipag‑ugnayan minsan ang mga bisita sa mga host bago mag-book para mataya kung tatanggapin at malugod silang papatuluyin.

 • Bago tanggihan ang kahilingan sa pagpapareserba ng bisita, pag-isipan nang mabuti ang dahilan mo. Komportable mo bang maipapaliwanag iyon sa bisita mo kung harapan mo iyong gagawin?

Tip: Magbahagi ng higit pa tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga interes sa iyong profile at sa iyong paglalarawan ng listing para mabigyan ang iyong mga bisita ng pagkakataong kumonekta.

Puwede mong subukang iangkop ang mga ingklusibong pahayag na ginagamit ng ibang host sa kanilang mga listing. Kinausap namin ang mga miyembro ng Host Advisory Board para makuha ang mga halimbawang ito:

 1. Ganito ang isinulat ni Peter ng San Francisco: “Ligtas na lugar ang patuluyan ko para sa mga taong bahagi ng lahat ng minorya at marginalisadong grupo. Malugod kong tinatanggap ang mga bisita, anuman ang kanilang lahi, pananampalataya, kasarian, at seksuwal na oryentasyon.”

 2. “Sa ikalawang litrato sa listing ko, may monumentong nagsasabing ‘Tanggap ka,’” sabi ni Shinya ng Osaka, Japan. Naglagay rin si Shinya ng litratong nagsasabing “Iginagalang ko ang dibersidad at ingklusyon,” bilang pahayag ng intensyon. Puwede mo ring isulat iyon sa caption.

Bago ang pagdating: Iparamdam sa bawat bisita na tanggap sila

Kapag na‑book na ang patuluyan mo, magpadala ng magiliw na mensahe sa iyong mga bisita. May malaking epekto ang pagpaparamdam ng malasakit at pag‑iwas sa pag‑iisip ng mga haka‑haka.

 • Lagyan ang pambungad na mensahe mo ng impormasyong mula sa profile ng iyong bisita. Puwedeng kabilang dito ang mga tanong tungkol sa kanilang mga interes, bayang kinagisnan, at mga hobby.

 • Gumamit ng mga salitang hindi ayon sa kasarian at oryentasyon kapag tinutukoy ang mga bisita mo. Pinakamainam na iwasang ipagpalagay ang kasarian o katayuan sa relasyon ng isang tao.

 • Kung magtanong ang bisita tungkol mga pangangailangan sa accessibility, tiyaking sagutin ang mga tanong niya at magtanong kung ano pa ang maaaring kailangan niya.

Tip: Subukang magpadala ng mensahe sa iyong mga bisita na nagtatanong, "Ano ang magagawa ko para matiyak na magkakaroon ka ng komportableng pamamalagi?"

Kung kailangan mo ng inspirasyon, sundin ang mga halimbawang mula sa mga mensahe ng ibang host sa mga bisita. Narito ang dalawang halimbawa:

 1. Ayon kay Michael ng Falcarragh, Ireland, sinisiguro niyang maging magiliw sa simula pa lang. “Palagi kong pinapasalamatan ang mga bisita sa paghiling nilang mamalagi sa aming listing,” sabi niya. “Pagkatapos, sinasabi kong makikipag‑ugnayan ako sa kanila kapag malapit na ang pamamalagi nila, binabati ko sila ng magandang araw, at [sinasabi ko sa kanila na] kung may anumang kailangan sila sa ngayon, huwag silang mahihiyang lumapit sa akin.”

 2. Ganito ang isinusulat ni Susan ng Denver: “Tahanan mo rin ang tahanan namin. Maging komportable lang. Huwag mahihiyang kumilos na parang nasa sarili mong bahay ka. Ipaalam sa amin kung may mga ideya ka para mapaganda pa ang karanasan ng bisita.”

Pagkatapos ng pag-check in: Tiyaking komportable ang mga bisita

Ibinahagi ng mga bisita—lalo na ng mga taong mula sa mga komunidad na dati nang marginalisado—na puwedeng iparamdam sa kanila ng mga bagay na ito na malugod silang tinatanggap:

 • I-enable ang sariling pag-check in kung puwede, pero tanungin ang iyong mga bisita kung mas gusto nila ang pag-check in nang personal.
 • Huwag bisitahin ang mga bisita nang hindi kinakailangan. Sa halip, bigyan sila ng privacy at linawin na available ka (nang personal o virtual) kung kailangan ka nila.

Tip: Isama ang anumang mahalagang impormasyon tungkol sa iyong tuluyan sa iyong mga alituntunin sa tuluyan, para ma-access ito nang digital ng mga bisita.

Pagkatapos mag-check out: Magbigay ng review sa mga bisita nang walang kinikilingan

Pundasyon ng mapagkakatiwalaang komunidad ng Airbnb ang mga review. Magbigay ng review sa mga bisita mo para maipabatid ang iyong pasasalamat at makapagbigay ng kapaki-pakinabang na feedback.

 • Gumamit ng mga hindi pabago‑bagong pamantayan sa pagsasaalang‑alang sa lahat ng bisita.

 • Mag-host ng mga bisitang bago lang sa Airbnb kung kaya mo at bigyan sila ng review pagkatapos ng kanilang pamamalagi. May malaking epekto ang pagbibigay ng review sa pagtulong sa mga bisita sa mga pagbu-book sa hinaharap.

 • Hikayatin ang mga bisita na magbigay ng mga review. Nalaman naming madalas na nagbabasa ng mga review bago mag-book ang mga biyaherong mula sa mga dati nang marginalisadong komunidad para malaman kung naramdaman ng iba pang bisitang tulad nila na malugod silang tinatanggap.

Tiyaking sinusunod mo ang mga ingklusibong kasanayang ito, lalo na kung bago ka sa pagho-host. Tandaang pinakamahalaga para magiliw na mapatuloy ang lahat ng bisita ang pagtatanong tungkol sa mga pangangailangan nila at pagpapanatiling bukas sa mga linya ng komunikasyon.

Puwede kang maging bukas sa pagtanggap sa lahat sa pamamagitan lang ng pagtatanong sa iyong mga bisita ng “Ano ang kailangan mo para maging komportable at maramdamang malugod kang pinapatuloy sa patuluyan ko?” Sa paggawa noon, maaaring maging mas madali para sa iyong mga bisita na buksan ang pinto mo sa totoong buhay at magkaroon ng mahusay na karanasan sa pamamalagi sa iyong patuluyan.

Mga Katangi-tanging Feature

 • Subukan ang pinakamahuhusay na kasanayang ito para masigurong mararamdaman ng iyong mga bisita na ligtas at malugod silang tinatanggap

 • Kumuha ng mga template mula sa ibang host para kopyahin at i-paste sa iyong listing at mga mensahe

Airbnb
Hun 27, 2022
Nakatulong ba ito?