Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Mas simpleng paraan ng pagtutol sa mga review na paghihiganti

  Hilinging alisin ang review na paghihiganti, gaano man katagal na itong na-post.
  Ni Airbnb noong Nob 16, 2022
  3 minutong pagbabasa
  Na-update noong Nob 30, 2022

  Sinabi sa amin ng mga host na gusto nilang malaman ang katayuan ng bisita sa Airbnb bago sila tumanggap ng kahilingan sa pagpapareserba. Nag-aalala rin sila sa posibilidad na makatanggap ng mga review na paghihiganti. Ia-upgrade namin ang sistema sa pagbibigay ng review para malaman mo ang mga review sa mga bisita mula sa iba pang host at matutulan mo ang anumang review na paghihiganti.

  Higit pang detalye sa mga review

  Bibigyan namin ang mga host ng kakayahang maglagay ng higit pang detalye sa mga review nila sa mga bisita at mababasa mo ang mga iyon. Halimbawa, bukod pa sa kabuuang rating ng bisita, malalaman mo ang rating sa kanya ng iba pang host para sa kalinisan, pakikipag-ugnayan, at pagsunod sa mga alituntunin sa tuluyan. Makakatulong din ang iyong feedback para maipatupad ang mga pangunahing alituntunin para sa mga bisita at maiulat mo ang sinumang bisita na hindi susunod sa mga iyon.

  Ganito rin ang magiging proseso para sa mga review na gagawin ng mga bisita para sa iyo. Pipili pa rin ang mga bisita ng isa hanggang limang star para sa kabuuang pamamalagi nila. Makakapaglagay na rin sila ngayon ng star rating at matutukoy nila kung ano ang maganda o puwede pang mapaganda sa ilang kategorya.

  Halimbawa, kung sobrang linis ng iyong patuluyan, maaaring piliin ng bisita na magbigay ng limang star at ang “napakalinis na banyo.” Hindi makakaapekto sa pagiging Superhost mo ang mga star rating at feedback sa mga partikular na kategorya. Ganap na nakasalalay pa rin ang pagiging Superhost mo sa kabuuang star rating mo.

  Mas maigting na proteksyon laban sa mga review na paghihiganti

  Nararapat lang na kampante kang makapagpatuloy ng mga bisita at hindi mo alalahanin ang posibilidad na makatanggap ka ng review na paghihiganti.

  Puwede mong hilinging alisin ang anumang review na paghihiganti, gaano man katagal na itong na-post. Makakapag-flag ka rin ng mga review ng mga bisitang:

  • Gagawa ng malubhang paglabag sa patakaran, tulad ng pagdudulot ng pinsala sa iyong property o pamamalagi nang lampas sa takdang petsa ng kanilang reserbasyon
  • Lalabag sa iyong mga alituntunin sa tuluyan, halimbawa, kung magdaos siya ng hindi pinapahintulutang party o event sa iyong patuluyan

  Halimbawa, nanigarilyo ang bisita sa iyong patuluyan at labag ito sa iyong mga alituntunin sa tuluyan. Sinabihan mo ang bisita na may nahanap kang mga upos ng sigarilyo sa sala at naghain ka ng kahilingan para sa pagbabalik ng nagastos para sa masusing paglilinis. Bilang tugon, tumangging magbayad ang bisita at nagbigay siya ng galit na review. Matututulan mo na ngayon ang review na ito.

  Sa unang bahagi ng 2023, maglalagay kami ng chatbot para mas madali kang makatutol sa review nang hindi na kailangang makipag-ugnayan sa Suporta sa Komunidad.

  Ia-update namin ang proseso ng pagbibigay ng review bilang tugon sa iyong mga kahilingan. Hinihiling namin na patuloy kang magbahagi sa amin ng mga saloobin mo para magawa namin ang mga update na kailangan mo.

  Alamin ang mga detalye ng Airbnb 2022 Release para sa Nobyembre

  Maaaring nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Get details about the Airbnb 2022 Winter Release

  Information contained in this article may have changed since publication.

  Airbnb
  Nob 16, 2022
  Nakatulong ba ito?