Logo ng Airbnb 2022 Release para sa Nobyembre
Release para sa Nobyembre

Mas madali na ngayong i-Airbnb ang patuluyan mo

May nakangiting Superhost sa Airbnb app. Ayon sa teksto, siya si Myranda, tatlong taon na siyang nagho-host sa Little Rock, at may rating siya sa Airbnb na 4.96 stars mula sa kabuuang 5 star.

Airbnb Setup: Ang bago at napakadaling paraan para magsimula

Puwedeng i-list ng kahit sino ang kanilang lugar sa Airbnb—at magsimulang kumita. May libreng iniangkop na patnubay sa buong proseso.
May lumabas na pop-up sa telepono na nagsasaad sa: Makakuha ng iniangkop na patnubay mula sa Superhost. Sa itaas ng pamagat na ito, itinatampok ang Superhost na si Myranda na napapaligiran ng marami pang bilog na may mga nakangiting Superhost.

May teksto sa screen na nagsasaad sa: Itutugma ka namin sa isang bihasang host. Gagabayan ka niya sa tulong ng chat o video habang inili-list mo sa Airbnb ang iyong patuluyan. Puwede ka ring magsimula nang mag-isa at itutugma ka na lang sa ibang pagkakataon.

May dalawang button sa ibaba na nagbibigay ng opsyon na maitugma sa Superhost o magsimula nang mag-isa.

Iniangkop na patnubay mula sa Superhost

Maitugma sa isang Superhost, isang bihasang host na makakapagbigay ng direktang tulong mula sa una mong tanong hanggang sa pagtanggap mo sa unang bisita. Makakausap siya sa pamamagitan ng tawag, video call, o chat sa mahigit sa 80 bansa.
Nakasaad sa telepono ang pamagat na: Piliin kung sino ang papatuluyin para sa unang reserbasyon. Puwedeng magpasya ang mga host na magpatuloy ng kahit na sinong bisita sa Airbnb o ng bihasang bisita. Napili na ang button para sa bihasang bisita.

Bihasang bisita para sa unang booking sa iyo

Para matulungan kang mas makampante kapag nag-host ka sa unang pagkakataon, mapipili mo na ngayong magpatuloy ng bihasang bisita, isang taong mayroon nang kahit man lang tatlong pamamalagi at may magandang katayuan sa Airbnb.
Nasa telepono ang tab na Ngayong Araw para sa mga Airbnb host na may iba't ibang setting para mapangasiwaan nila ang kanilang listing, gaya ng tool na kalendaryo. Sa ibabang bahagi ng screen, may mga opsyon para magawa ng mga bagong host na makipag-chat sa Superhost na gumagabay sa kanila o i-access ang espesyal na suporta mula sa Airbnb sa pamamagitan lang ng pag-tap sa button na nasa screen.

Espesyal na suporta mula sa Airbnb

Sa isang tap lang, makakausap ng mga bagong host ang mga dalubhasang ahente ng Suporta sa Komunidad para humingi ng tulong tungkol sa anumang problema, gaya ng mga isyu sa account at pagtanggap ng bayad. Kasalukuyan silang available sa 42 wika.
Wordmark para sa AirCover para sa mga Host
Wordmark para sa AirCover para sa mga Host

Naghahandog ng higit pang proteksyon

Pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bisita

Sinusuri ng aming komprehensibong sistema ng beripikasyon ang mga detalyeng tulad ng pangalan, address, inisyung ID ng gobyerno, at higit pa para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga bisitang nagbu-book sa Airbnb.

Pagsusuri sa reserbasyon

Sinusuri ng aming pagmamay-aring teknolohiya ang daan-daang salik sa bawat reserbasyon at bina-block nito ang ilang partikular na booking na may malaking posibilidad na gamitin para sa mga nakakaistorbong party at magdulot ng pinsala sa property.

$3M na proteksyon sa pinsala

Ibinabalik sa iyo ng Airbnb ang nagastos mo dahil sa pinsalang dulot ng mga bisita sa iyong patuluyan at mga pag-aari. Kasama rito ang mga espesyal na proteksyong ito:

Mga obra ng sining at mahahalagang gamit

Ibabalik sa dati, papalitan, o babayaran ka ng Airbnb para sa napinsalang obra ng sining o mahahalagang gamit.

Sasakyan at bangka

Pinoprotektahan namin ang mga kotse, bangka, at iba pang sasakyang pantubig na nakaparada o nakagarahe sa iyong patuluyan.

Pinsalang dulot ng alagang hayop

Babayaran namin ang pampaayos ng pinsalang dulot ng alagang hayop ng bisita.

Pagkawala ng kita

Kung kailangan mong magkansela ng mga booking sa Airbnb dahil sa pinsalang dulot ng bisita, babayaran ka para sa nawalang kita.

Masusing paglilinis

Ibabalik namin sa iyo ang nagastos mo sa mga karagdagang serbisyo sa paglilinis na kinailangan pagkatapos ng pamamalagi ng bisita, gaya ng propesyonal na paglilinis sa karpet.

$1M na insurance sa pananagutan

Protektado ka sa bihirang pagkakataon na may bisitang masaktan o kung mapinsala o manakaw ang kanyang mga pag-aari.

24 na oras na linya para sa kaligtasan

Sakaling maramdaman mong hindi ka ligtas, mabilis mong makakaugnayan sa pamamagitan ng aming app, araw man o gabi, ang mga dalubhasang ahenteng pangkaligtasan.

Alamin ang kumpletong detalye kung paano ka pinoprotektahan ng AirCover para sa mga Host at tungkol sa anumang nalalapat na pagbubukod.

Airbnb lang ang nagbibigay sa iyo ng AirCover

AirbnbMga Kakumpitensya
Pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bisita
Pagsusuri sa reserbasyon
$3M na proteksyon sa pinsala
Mga obra ng sining at mahahalagang gamit
Sasakyan at bangka
Pinsalang dulot ng alagang hayop
Pagkawala ng kita
Masusing paglilinis
$1M na insurance sa pananagutan
24 na oras na linya para sa kaligtasan

Ginawa ang paghahambing batay sa pampublikong impormasyon at mga libreng alok ng mga nangungunang kakumpitensya na huling na-update noong 10/22.

Mga Kategorya sa Airbnb: Higit pang tuluyang walang katulad

Inihahandog namin ang anim na bagong kategorya at pinapahusay namin ang pag-aangkop.
Bago
Magagandang tuluyan na idinagdag sa Airbnb sa loob ng nakalipas na 10 linggo.
Tuktok ng mundo
Mga tuluyang nasa matataas na lugar na humigit-kumulang 10,000 talampakan mula sa kapatagan ng dagat at kadalasang may mga nakakamanghang tanawin.
Trending
Mga tuluyang may mataas na rating na talagang napapansin sa Airbnb.
Iniangkop
Beripikadong walang baitang ang mga daan papunta sa tuluyan, banyo, at kuwarto.
Libangan
Mga tuluyang may game room, water slide, at higit pa.
Hanok
Mga tradisyonal na tuluyan sa Korea na gawa sa mga likas na materyales.
Nasa laptop at telepono ang homepage ng Airbnb na may dalawang hilera ng mga tuluyang mula sa bagong kategoryang kasama sa Airbnb Release para sa Nobyembre na tinatawag na Bago. Nagtatampok ito ng mga tuluyang idinagdag sa Airbnb sa loob ng nakalipas na 10 linggo.Nasa laptop at telepono ang homepage ng Airbnb na may dalawang hilera ng mga tuluyang mula sa bagong kategoryang kasama sa Airbnb Release para sa Nobyembre na tinatawag na Tuktok ng Mundo. Nagtatampok ito ng mga tuluyang nasa matataas na lugar na humigit-kumulang 10,000 talampakan mula sa kapatagan ng dagat.Nasa laptop at telepono ang homepage ng Airbnb na may dalawang hilera ng mga tuluyang mula sa bagong kategoryang kasama sa Airbnb Release para sa Nobyembre na tinatawag na Trending. Nagtatampok ito ng mga tuluyang talagang napapansin kamakailan.Nasa laptop at telepono ang homepage ng Airbnb na may dalawang hilera ng mga tuluyang mula sa bagong kategoryang kasama sa Airbnb Release para sa Nobyembre na tinatawag na Iniangkop. Nagtatampok ito ng mga tuluyang may wheelchair access at nakumpirmang walang baitang ang daanan papunta sa mga kuwarto at banyo.Nasa laptop at telepono ang homepage ng Airbnb na may dalawang hilera ng mga tuluyang mula sa bagong kategoryang ng Airbnb Release para sa Nobyembre na tinatawag na Libangan. Nagtatampok ito ng mga tuluyang may masasayang aktibidad tulad ng mga game room, water slide, basketball court, at higit pa.Nasa laptop at telepono ang homepage ng Airbnb na may dalawang hilera ng mga tuluyang mula sa bagong kategoryang kasama sa Airbnb Release para sa Nobyembre na tinatawag na Hanok. Nagtatampok ito ng mga tradisyonal na tuluyan sa South Korea na mula sa ika-14 na siglo at gawa sa mga likas na materyales.
Bago
Pinahusay na pag-aangkop
Ginagawa naming mas may kabuluhan ang mga kategoryang inihahatid namin sa iyo. Halimbawa, kung nag-browse ka ng mga tuluyan sa Napa, Mga Vineyard ang unang lalabas sa susunod na buksan mo ang app.
Idinagdag na detalye
Makakahanap ka rin ng higit pang detalye tungkol sa bawat tuluyan habang nagba-browse ka. Halimbawa, isasaad sa mga tuluyan sa kategoryang Mga Pambansang Parke ang distansya papunta sa pasukan ng parke.

Mga karagdagang upgrade para sa mga host

Mas madaling proseso ng paghahabol sa AirCover para sa mga Host

Makakapaghain na ngayon ang mga host ng kahilingan para sa pagbabalik ng nagastos sa ilang madaling hakbang lang at masusubaybayan nila ang katayuan nito sa tab na Ngayong Araw.

Inihahandog ang Mabilisang Payout

Mapipili na ngayon ng mga host na makatanggap ng mga payout sa kanilang debit card sa loob ng 30 minuto o mas mabilis pa (sa US lang available).

Mga mas detalyadong review

Makakapagdagdag na ngayon ang mga bisita at host ng mga tag sa mga review nila para magbigay ng mga mas partikular na detalye tungkol sa pamamalagi.

Mga proteksyon sa review na paghihiganti

Dinagdagan namin ang mga dahilan para sa pagtutol sa review at magagawa na ng mga host na hilinging alisin sa kanilang page ang anumang review na paghihiganti.

Mga pangunahing alituntunin para sa mga bisita

Sa pamamagitan ng mas simpleng mga pangunahing alituntunin na sinusuportahan ng mas mahihigpit na patakaran sa pananagutan, makakatulong na matiyak na papangalagaan at igagalang ng mga bisita ang bawat patuluyan.

Mga bagong kontrol sa kategorya

Simula sa unang bahagi ng 2023, magagawa na ng mga host na alamin kung saang kategorya napapabilang ang kanilang patuluyan at makakapagdagdag sila sa listing nila ng mga detalyeng partikular sa kategorya.