Logo ng Airbnb.org
Lumalakad palayo ang isang taong may tinabas na maitim na buhok habang may dalang plastic tub sa bahang kalsada na may lalim na hanggang binti ang maruming tubig.
Lumalakad palayo ang isang taong may tinabasang maitim na buhok habang may dalang plastic tub sa bahang kalsada na may lalim na hanggang binti ang maruming tubig.

TUGON SA PAGBAHA SA RIO GRANDE DO SUL

Sa panahon ng unos, maging host

Winawasak ng matitinding baha ang mga bahagi ng Rio Grande do Sul. Nagbibigay ang Airbnb.org ng libreng pansamantalang tuluyan sa mga nakaligtas, volunteer, at first responder.

Puwede kang makatulong. Mag-sign up para mag-host sa Rio Grande do Sul at Santa Catarina.

Mag-alok ng lugar na matutuluyan

May maiaalok ka bang patuluyan? Puwede mong i-list ito nang libre o nang may diskuwento sa pamamagitan ng Airbnb.org para suportahan ang mga nakaligtas, first responder, at iba pang apektado ng mga problemang humanitaryan.
Tatlong tao ang tumatawid sa mabilis na gumagalaw na maruming tubig na hanggang tuhod ang lalim habang hawak ang lubid at ang isa't isa.
Tatlong tao ang tumatawid sa mabilis na gumagalaw na maruming tubig na hanggang tuhod ang lalim habang hawak ang lubid at ang isa't isa.

Ang proseso ng pagho-host

  • Magbibigay ka ng komportableng higaan at mga pangunahing amenidad sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Matuto pa tungkol sa pagho-host ng mga bisita sa Airbnb.org.

  • Nakikipagtulungan ang Airbnb.org sa gobyerno at mga nonprofit na sumusuri sa pagiging kwalipikado ng mga bisita at tumutulong sa kanila bago, sa panahon ng, at pagkatapos ng kanilang mga pamamalagi.

  • Hindi sinisingil ng Airbnb ang lahat ng bayarin sa serbisyo para sa mga pamamalagi sa Airbnb.org. Gaya ng dati, binibigyan ng Airbnb ang mga host ng AirCover na may kasamang USD1 milyon na insurance sa pananagutan, USD3 milyon na proteksyon sa pinsala, at marami pang iba.

Magbigay ng donasyon

Nakakatulong ang bawat donasyon para maibsan ang kritikal na pangangailangan sa mga pang-emergency na tuluyan. Alamin ang proseso ng mga donasyon

Mapupunta ang 100% ng donasyon mo sa pagbibigay ng panandaliang matutuluyan sa mga tao.

Ganap na libre ang mga pamamalagi para sa mga bisita ng Airbnb.org.

Sinusuportahan ng Airbnb.org ang komunidad anuman ang nasyonalidad, lahi, etnisidad, o inihahayag na pagkakakilanlan.

Mga Madalas Itanong

Mga litratong kuha ni Carlos Macedo/Trilho Narrativas

© 2024 Airbnb.org. Nakalaan ang lahat ng karapatan
© 2024 Airbnb.org. Nakalaan ang lahat ng karapatan
© 2024 Airbnb.org. Nakalaan ang lahat ng karapatan