Lumaktaw sa nilalaman
MGA KARANASAN SA AIRBNB

Mga natatanging aktibidad na hino-host ng mga lokal

Naka-pause ang mga Karanasan dahil sa coronavirus (COVID-19)

Para protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad, naka-pause ang mga Karanasan sa Airbnb hanggang Abril 30, 2020. Bumisita sa Sentro ng Tulong para malaman ang mga pinakabagong update bago ka mag-book.

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

  • Mga lokal na eksperto

    Pinapangasiwaan ng mga lokal na may pagmamahal sa kanilang pinagmulan at ginagawa.

  • Maliliit na grupo

    Dahil maliit ang mga grupo, hindi ka mahihirapang makasabay.

  • Matataas na pamantayan

    Ang bawat karanasan ay sinusuri para sa natatanging access.