Lumaktaw sa nilalaman
MGA KARANASAN SA AIRBNB

Mga pambihirang aktibidad na hino-host ng mga eksperto

Nakahinto ang mga karanasan kung saan makikilahok ka nang personal dahil sa coronavirus (COVID-19)

Para protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad, nakahinto ang mga Karanasan sa Airbnb kung saan makikilahok ka nang personal hanggang Abril 30, 2020. Bumisita sa Sentro ng Tulong para malaman ang mga pinakabagong update bago ka mag-book.

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

  • Mga lokal na eksperto

    Pinapangasiwaan ng mga lokal na may pagmamahal sa kanilang pinagmulan at ginagawa.

  • Maliliit na grupo

    Dahil maliit ang mga grupo, hindi ka mahihirapang makasabay.

  • Matataas na pamantayan

    Ang bawat karanasan ay sinusuri para sa natatanging access.