Lumaktaw sa nilalaman
MGA KARANASAN SA AIRBNB

Mga pambihirang aktibidad na hino-host ng mga eksperto

Inihinto ang mga Karanasan dahil sa COVID-19
Inihinto ang mga Karanasan sa Airbnb na nilalahukan nang personal sa rehiyong ito hanggang Hulyo 31, 2020.

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

  • Mga lokal na eksperto

    Pinapangasiwaan ng mga lokal na may pagmamahal sa kanilang pinagmulan at ginagawa.

  • Maliliit na grupo

    Dahil maliit ang mga grupo, hindi ka mahihirapang makasabay.

  • Matataas na pamantayan

    Ang bawat karanasan ay sinusuri para sa natatanging access.