Lumaktaw sa nilalaman
Magiging Airbnb.org na ang Open Homes
Isa na ngayong bagong 501(c)3 na nonprofit na tinatawag na Airbnb.org ang programang Open Homes ng Airbnb. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pakikiisa mo sa amin para mabuo ang komunidad ng Open Homes. Nasasabik kaming makasama ka sa bagong kabanata na ito.
Bumisita sa Airbnb.org
Ipagamit ang iyong tuluyan para sa kabutihan
Sumali sa isang komunidad ng mapagbigay na mga host. Ialok ang iyong sobrang lugar nang libre sa mga taong nangangailangan ng pansamantalang pabahay.
Ipagamit ang iyong tuluyan para sa kabutihan
Sumali sa isang komunidad ng mapagbigay na mga host. Ialok ang iyong sobrang lugar nang libre sa mga taong nangangailangan ng pansamantalang pabahay.

Mahigit 50,000 katao na ang nakahanap ng pansamantalang matutuluyan sa tulong ng mga host sa Open Homes.

Paano ang proseso ng pagho-host

1
Gumawa ng profile
Bigyan kami ng impormasyon tungkol sa iyong tuluyan at kung bakit mo gustong mag-host
2
Maghintay ng kahilingan
Makakatanggap ka ng mga mensahe mula sa mga nonprofit o nagsilikas
3
Maghandang mag-host
Sasang-ayon ka sa mga petsa at makakapagtakda ka ng mga dapat asahan nang maaga

Paano ka makakapag-host

Pabahay para sa refugee

Mainit na tanggapin ang mga bagong dating habang nagsisimula sila sa mga bagong buhay nila

Karaniwang lumilipat ang mga bisitang ito sa bagong lungsod at nais nilang mapabilang sa komunidad. Isinasaayos ang mga pamamalagi ng mga organisasyong tumutulong sa mga refugee sa ngalan ng kanilang mga kliyente.
Tugon sa kalamidad

Maging bahagi ng plano ng tulong sa kalamidad ng iyong komunidad

Nangyayari ang mga ganitong pamamalagi kapag naapektuhan ang isang komunidad ng isang pangyayari, tulad ng wildfire o unos. Ang mga bisita ay maaaring mga taong nagsilikas o mga relief worker na tumutulong.

Paano ka namin sinusuportahan

Alam naming maaari mong maramdaman na parang napakalaking obligasyon nito. Kaya naman ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para mag-alok ng mga mapagkukunan at proteksyon bago at sa panahon ng pamamalagi.
Mga advanced na pagsasala at pagsusuri
Bagama't walang perpektong sistema ng pagsasala, sinusuri namin ang mga kinatawan ng ahensya at mga bisita na direktang nagbu-book sa pamamagitan ng Airbnb sa mga panregulatoryo, panterorista, at pinaghihigpitang watchlist sa buong mundo.
Mga pagbabayad para sa pinsala sa property
Bagama't bihirang magkaroon ng hindi sinasadyang pinsala, nauunawaan namin na maaaring mangailangan ka ng proteksyon. Babayaran ng Garantiya para sa Host ang bawat host para sa mga pinsala sa property na hanggang $1,000,000.
Mga rekisito at beripikasyon para sa bisita
Bago ang anumang pamamalagi, dapat gumawa ng account sa Airbnb ang mga kawani ng nonprofit o ang mga nagsilikas. Hihilingin sa kanila na magbigay ng mga detalye tulad ng kanilang buong pangalan, petsa ng kapanganakan, litrato, numero ng telepono, email address, at impormasyon sa pagbabayad.
24/7 na suporta sa telepono at mga sanggunian
Hindi ka nag-iisa rito. Bilang karagdagan sa 24/7 na team ng customer support ng Airbnb, magkakaroon ka ng access sa dalubhasang team para sa anumang katanungan tungkol sa reserbasyon ng Open Homes.

Kanino kami nakikipagtulungan

Nakipagsosyo kami sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon para tunay na maunawaan ang mga komunidad na aming pinaglilingkuran at kung paano pinakamahusay na makakatulong sa kanila. Ginagamit ng mga nonprofit na ito ang Open Homes para humanap ng mga matutuluyan para sa kanilang mga kliyente at magbigay ng suporta sa mga host sa panahon ng pamamalagi.
Gusto ba ng iyong nonprofit na makipagtulungan sa Open Homes? Magpadala sa amin ng note.

Sumali sa isang komunidad na gustong magbalik ng kagandahang-loob sa bago at mas personal na paraan.

May mga tanong ka ba?
Alamin ang mga sagot sa aming Sentro ng Tulong o makipag-ugnayan sa amin.
Bumisita sa Sentro ng Tulong