Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad

Pagprotekta sa iyong privacy

Para bumuo ng kapaligirang nagtataguyod hindi lang ng pisikal na kaligtasan, pero pati na rin kaligtasan at seguridad ng pribadong impormasyon, hindi pinapahintulutan ang ilang partikular na pag-uugali at aktibidad.

Ang pinapahintulutan namin

  • Muling pagpasok ng Host: Sa panahon ng reserbasyon, makakapasok lang ulit ang mga Host sa kanilang property, o sa nakalaang kuwarto ng bisita sa isang pinaghahatiang tuluyan, kapag may makatuwirang emergency, o kapag nagbigay ang bisita ng malinaw na pahintulot at malinaw na nauunawaan ng bisita kung ano ang mangyayaring pakikisalamuha at kailan mangyayari ito.

Ang hindi namin pinapahintulutan

  • Mga pisikal na panghihimasok: Hindi dapat pasukin o subukang pasukin ng mga Host, bisita, at ng mga taong may opisyal na kaugnayan sa kanila o kumikilos para sa kanila ang anumang pribadong espasyo nang walang paunang pahintulot. Sa mga pinaghahatiang tuluyan, tumutukoy ito sa mga banyo kapag nasa loob ang bisita, kuwarto, o kama sa mga pinaghahatiang kuwarto. Sa mga pamamalagi sa buong tuluyan, tumutukoy ito sa mismong tuluyan at sa property na nakapaligid dito.
  • Paggamit sa personal na ari-arian ng iba: Hindi dapat gamitin ng mga Host, bisita, at ng mga taong may opisyal na kaugnayan sa kanila o kumikilos para sa kanila ang ari-arian ng ibang miyembro ng komunidad na hindi kusang ipinapagamit sa iba nang walang paunang pahintulot.
  • Paggambala sa pribadong espasyo: Hindi dapat maging dahilan ang mga Host at bisita para malimitahan ang kaginhawaan ng ibang indibidwal sa pribadong espasyo (maliban sa pre-disclosed na pinaghahatiang lugar), tulad ng hindi paglalagay ng pinto sa pribadong espasyo o pagsasagawa ng mga aktibidad na lumalabag sa patakaran sa privacy tulad ng paninilip.
  • Walang pahintulot na pagbabahagi ng content: Hindi dapat i-post sa publiko ang mga pribado o kumpidensyal na detalye, litrato, o video ng mga miyembro ng komunidad maliban kung nagbigay ng pahintulot ang pinatutungkulan ng post.

Handa kaming tumulong

Kung pakiramdam mo o ng iba pang tao na nasasapanganib ang inyong kaligtasan, makipag-ugnayan muna sa mga lokal na awtoridad na nagpapatupad ng batas para humingi ng tulong. Bukod dito, kung may masaksihan o maranasan kang pag-uugali na labag sa aming mga patakaran, ipaalam ito sa amin.

Hindi man natatalakay sa mga tagubiling ito ang bawat posibleng sitwasyon, idinisenyo ang mga ito para makapagbigay ng pangkalahatang patnubay sa mga patakaran sa komunidad ng Airbnb.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up