Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad

Mainland China: Mga hindi inaasahang pangyayari para sa COVID-19

Na-update noong Hunyo 25, 2020

Ipinapaliwanag sa artikulong ito ang pagsaklaw at mga rekisito para sa mga pagkanselang may kaugnayan sa COVID-19 ayon sa aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para sa mga reserbasyong ginawa ng mga bisita mula sa mainland China para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb sa mainland China. Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi nalalapat ang hindi inaasahang pangyayari na ito. Para sa anumang reserbasyon, maliban sa mga lokal na reserbasyon sa mainland China, sumangguni sa aming pandaigdigang artikulo tungkol sa mga hindi inaasahang pangyayari kaugnay ng COVID-19 para malaman ang mga detalye ng pagsaklaw. Para magkansela ayon sa patakaran, kakailanganin mong magbigay ng pansuportang dokumentasyon para sa iyong hindi inaasahang pangyayari.

Mga saklaw na reserbasyon

Nalalapat ang patakaran sa mga reserbasyong ginawa ng mga bisita mula sa mainland China para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb sa mainland China. Sa pamamagitan nito, makakapagkansela ng reserbasyon kung natutugunan ang lahat ng sumusunod:

 • Apektado ito ng opisyal na babala o paghihigpit sa paglalakbay ng pamahalaan na dahilan para hindi ka makabiyahe mula sa iyong panggagalingan o papunta sa destinasyon at
 • Ginawa ito sa petsa ng pag-aanunsyo sa babala o paghihigpit o bago pa ito at
 • Hindi lalampas nang 30 araw mula sa petsa ng pagkansela ang petsa ng pag-check in

Hindi nalalapat ang patakaran sa mga reserbasyong nakansela na:

 • Bago ang petsa ng mga naaangkop na anunsiyo ng pamahalaan o
 • Batay sa napagkasunduan ng host at bisita

Gawin nating halimbawa ang kumpol ng COVID-19 sa Beijing noong Hunyo 2020. Ipinahayag ng People's Government of Beijing Municipality at ng departamento para sa pagkontrol sa sakit noong Hunyo 13, 2020 na naging medyo o lubhang mapanganib ang mga antas ng panganib sa ilang partikular na bahagi ng Beijing. Sa halimbawang ito, hindi nalalapat ang patakaran sa anumang pagkanselang ginawa bago mag-Hunyo 13, 2020, o sa mga booking na ginawa pagkalipas ng petsang iyon.

Kinakailangang dokumentasyon

Kung kwalipikado ang iyong reserbasyon, makipag-ugnayan sa amin sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagkansela. Hihilingin sa iyong magbigay ng dokumentasyon na nagsasaad sa dahilan kung bakit hindi ka makakabiyahe o makakapag-host. Susuriin namin ang dokumentasyon at makikipag-ugnayan kami sa iyo. Maaaring may mga pagkaantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng COVID-19.

Dokumentasyon para sa mga apektadong indibidwal

Para sa mga bisita o host ng mga tuluyan at Karanasan sa Airbnb:

 • Kung tutukuyin ng mga awtoridad ang lugar kung saan ka nakatira bilang lugar na medyo o lubhang mapanganib dahil sa COVID-19, o kung pula o dilaw ang kulay ng code ng iyong Pangkalusugang Kit, kailangan mong magbigay ng screenshot ng iyong Pangkalusugang Kit, opisyal na anunsyo ng pagtatasa sa antas ng panganib sa lugar na may kasamang patunay ng paninirahan, at/o patunay ng iyong lokasyon gaya ng screenshot ng iyong app ng mapa
 • Kung natukoy na mayroon kang COVID-19, pinaghihinalaan na mayroon kang COVID-19, o naka-quarantine ka dahil sa COVID-19, kailangan mong magbigay ng nauugnay na medikal na katibayan o dokumentasyon na mula sa mga awtoridad

Dokumentasyon para sa mga paghihigpit sa lugar

Kung pinaghihigpitan ang pagbibiyahe sa lugar kung nasaan ang tuluyan o kung saan isasagawa ang Karanasan sa Airbnb dahil sa COVID-19, kailangang magbigay ng host ng dokumentasyon ng lugar kung nasaan ang tuluyan o kung saan isasagawa ang Karanasan sa Airbnb. Kabilang sa mga ito ang:

 • Utos para sa quarantine ng mga lokal na awtoridad
 • Mga opisyal na paghihigpit sa pagbibiyahe o iba pang iniaatas kaugnay ng COVID-19 ng mga lokal na awtoridad
 • Pahayag o paunawa tungkol sa paghihigpit sa pagpasok o paglabas para sa gusali o lugar

Dokumentasyon para sa iba pang sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19

 • Patunay na kinansela ang iyong flight o transportasyong panlupa ng tagapagbigay ng transportasyon dahil sa COVID-19 o mga may kaugnayang pampublikong patakaran
 • Ang iyong badge bilang empleyado o nauugnay na dokumentasyon mula sa iyong employer na nagsasaad sa mga tungkuling kailangan mong gampanan para sa panggagamot o pagkontrol sa sakit kaugnay ng COVID-19

Ang proseso nito

Kung isa kang bisita, maaari mong suriin ang patakaran sa pagkansela ng iyong reserbasyon at mahanap ang mga opsyon sa pagkansela sa pamamagitan ng pagpili sa iyong biyahe sa page na Mga Biyahe. Kung hindi saklaw ang iyong reserbasyon, malalapat gaya ng nakagawian ang patakaran sa pagkansela ng host.

Kung isa kang host, makakahanap ka ng impormasyon sa iyong dashboard sa pagho-host.

Hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa iyong host o bisita para pag-usapan ang mga pagkansela at refund.

Higit pang impormasyon

Nagtipon kami ng mga artikulong makakatulong sa ating komunidad sa panahong ito sa Resource Center. Mahahanap mo ang pinakabagong impormasyon tungkol sa aming pagtugon sa COVID-19, mula sa mga update sa patakaran hanggang sa mga sanggunian para sa mga host at bisita.

Puwede mo ring basahin ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para matuto tungkol sa pagsaklaw sa mga pangyayaring walang kaugnayan sa COVID-19.

Kung isa kang host, inirerekomenda namin na subaybayan mo ang mga lokal na rekisito para sa pag-iwas at pagkontrol sa COVID-19. Inirerekomendang makipag-ugnayan ka nang maaga sa iyong bisita para kumpirmahin ang antas ng panganib sa pagmumulan niyang lugar, at kung mayroon siya ng patunay ng katayuan ng kalusugan na kinakailangan mo.

Hinihiling namin na isaisip ng lahat ng miyembro ng komunidad ang respeto, kawalan ng kinikilingan, at ang aming patakaran sa kawalan ng diskriminasyonkapag nakikipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng ating komunidad.

Patuloy naming susuriin ang pagpapatupad sa patakarang ito. Subaybayan ang page na ito para makakuha ng mga update at bagong impormasyon.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up