Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad

Patakaran sa Party at Kaganapan

Tandaan: Inihayag ng Airbnb noong Agosto 20, 2020 ang pandaigdigang pagbabawal sa lahat ng party at event sa mga listing sa Airbnb, pati na rin ang pagpapatuloy ng hanggang 16 na bisita lang, na naaayon sa aming mga patakaran sa komunidad. Nalalapat ang pagbabawal sa party na ito sa lahat ng booking sa hinaharap sa Airbnb at patuloy itong malalapat hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso.

Pinagbabawalan ng aming Mga Pamantayan ng Komunidad ang mga miyembro ng Komunidad ng Airbnb na gumawa ng bagay na nakakaistorbo sa nakapalibot na kapitbahayan. Masusunod ng mga host at bisita ang pamantayang ito sa pamamagitan ng pagtiyak na malinaw sa kanila ang mga inaasahan para sa mga pagtitipon sa mga listing. Bagama't naniniwala kaming magalang ang karamihan sa mga bisita, ginawa namin ang aming patakaran sa Mga Party at Event para makapagbigay ng malinaw na patnubay tungkol sa inaasahan namin mula sa lahat. Hanggang sa susunod na abiso, ipinagbabawal ng patakaran ang:

  • Mga pagtitipon ng mahigit sa 16 na tao
  • Lahat ng nakakaistorbong party at event

Maaaring suspindehin o alisin sa platform ng Airbnb ang mga bisitang iuulat na nagsasagawa ng nakakaistorbong party o lumalabag sa aming mga alituntunin sa mga pagtitipon ng mahigit sa 16 na tao. Sa ilang sitwasyon, maaaring alisin ang mga review na ibinigay ng bisita pagkatapos ng naturang mga party. Maaari din naming alisin ang mga listing kung matukoy namin na pinahintulutan ng host ang isang party na lumalabag sa patakarang ito. Kung makatanggap kami ng mga ulat na nakakaistorbo ang isang listing sa nakapalibot na komunidad, maaari naming hilingin sa host na i-update niya ang kanyang mga alituntunin o posibleng suspindehin namin ang listing.

Bukod sa pagpapatibay ng aming mga alituntunin kaugnay ng mga party, bumubuo rin kami ng mga teknolohiya sa pagtukoy ng panganib na nakakatulong sa pagpigil ng mga nakakaistorbong party bago pa magsimula ang mga ito.

Malalaking pagtitipon

Hangga't wala pang bagong abiso, hindi pinapahintulutan ang mga pagtitipon ng mahigit sa 16 na tao—kasama ang mga bisita at panauhin—pinapayagan man ito o hindi ng host.

Mga party at event

Hangga't wala pang bagong abiso, ipinagbabawal ang lahat ng nakakaistorbong party at event, gaano man ito kalaki. Maaaring tanggalin ang account ng mga bisitang magsasagawa ng mga ganitong uri ng event, at kapag lumabag ang mga host sa alituntuning ito at pinahintulutan nila ang mga bisita na magsagawa ng mga party, maaaring patawan ang kanilang account ng karampatang parusa, na hanggang sa at kabilang ang pagtatanggal sa kanilang listing.

Pag-uulat ng abala

Kapag nakakaabala ang isang property na naka-list sa Airbnb—dahil man ito sa sobrang ingay, nakakagambalang party, pagtitipon ng mahigit sa 16 na tao, o hindi ligtas na gawi—puwede itong iulat ng mga miyembro ng lokal na komunidad sa Suporta sa Kapitbahayan na may link papunta sa mga lokal na serbisyong pang-emergency. Magkakaroon din sila ng access sa numero ng telepono ng team ng Suporta sa Kapitbahayan kung saan puwede silang mag-ulat ng party na kasalukuyang nagyayari. Kapag naiulat na ang isyu, magpapadala ang Airbnb ng email ng kumpirmasyon na nagpapaliwanag sa susunod na mangyayari.

Pamamagitan sa hindi awtorisadong party

Matagal nang priyoridad ang pagbabawas sa mga hindi awtorisadong house party sa Airbnb. Kumikilos kami para masuportahan ang ligtas at responsableng pagbibiyahe. Bilang bahagi ng pagbabawal namin sa mga party sa iba't ibang panig ng mundo, maaari kaming mag-block ng ilang partikular na reserbasyon na matutukoy naming may mas malaking posibilidad na magkaroon ng mga hindi pinapahintulutang party.

Mga tagubilin para sa content ng listing

Alinsunod sa patakarang ito, hindi dapat hikayatin ng mga host ang pagsasagawa ng mga nakakaistorbong party at event sa kanilang tuluyan sa pamamagitan ng pag-a-advertise na mainam para sa party o event ang kanilang tuluyan. Hindi rin dapat i-advertise ng mga host ang kanilang tuluyan para sa mga pagtitipon ng mahigit sa 16 na tao.

Maaaring suspindehin ang mga listing na lumalabag sa mga alituntuning ito sa pamamagitan ng pamagat ng listing, paglalarawan, mga alituntunin sa tuluyan, mga litrato, atbp., hanggang sa maalis ang lumalabag na content. Kapag nakatanggap kami ng mga reklamo laban sa isang property na lumalabag sa alituntuning ito, maaari din naming suspindehin ang listing nang hanggang 30 araw at hilingin sa host na i-update ang kanyang listing para maglagay ng malinaw na alituntunin na nagsasaad na hindi pinapahintulutan ang mga party at event.

Sa mga bihirang sitwasyon kung saan mukhang para lamang sa pagho-host ng mga party o event ang listing (halimbawa, mga venue ng party o event), o kung saan lubhang nakaistorbo sa kapitbahayan ang property, maaaring permanenteng alisin ang listing sa Airbnb.

Mga alituntuning nalalapat sa iba't ibang uri ng tuluyan

Mga setting ng tradisyonal na hospitalidad

Nagtitiwala kami sa mga host ng mga venue ng tradisyonal na hospitalidad (gaya ng mga boutique hotel) na tukuyin ang mga sarili nilang alituntunin para sa mga event. Puwedeng pahintulutan ng mga host ng tradisyonal na hospitalidad ang mga naaangkop na event ayon sa sarili nilang kagustuhan. Sa mga sitwasyon kung saan makakatanggap kami ng mga reklamo tungkol sa mga listing at event na ito o kung saan hindi naaangkop ang mga uri ng event, makikipag-ugnayan kami sa mga venue kung kinakailangan.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up