Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Patakaran sa mga Hindi Inaasahang Pangyayari at ang Coronavirus (COVID-19)

  Na-update noong Oktubre 1, 2020

  Noong Marso 11, ipinahayag ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) na pandaigdigang pandemya ang paglaganap ng coronavirus na tinatawag na COVID-19. Simula noon, mabilis na nagbago ang paglaganap kasabay ng maagap na pagkilos ng mga pamahalaan sa iba't ibang panig ng mundo para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19.

  Bilang tugon, ibinibigay namin ang sumusunod na saklaw para sa COVID-19 ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari upang matulungang protektahan ang ating komunidad at makapagbigay ng kapanatagan ng isip. Subaybayan ang page na ito para makakuha ng mga update tungkol sa saklaw.

  Tip: Kung isa kang bisita, mahahanap mo ang mga opsyon sa pagkansela at refund kapag pumunta ka sa page na Mga Biyahe at pinili mo ang iyong biyahe—alamin kung paano. Kung isa kang host, makakahanap ka ng impormasyon sa iyong dashboard sa pagho-host.

  Buod

  Saklaw ng patakaran at maaaring kanselahin bago ang pag-check in ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito, na nasa loob ng susunod na 45 araw mula ngayon ang petsa ng pag-check in. Magkakaroon ng mga opsyon sa pagkansela at pag-refund ang mga bisitang magkakansela, at puwedeng magkansela ang mga host nang libre o nang walang epekto sa kanilang katayuan bilang Superhost. Maaaring magbigay ang Airbnb ng refund ng, o ng credit sa biyahe kung saan kasama ang, lahat ng bayarin sa serbisyo para sa mga saklaw na pagkansela. Upang magkansela ayon sa patakaran, kakailanganin mong patunayan ang mga detalye ng iyong hindi inaasahang pangyayari at/o magbigay ng pansuportang dokumentasyon para dito.

  Malalapat gaya ng nakagawian ang patakaran sa pagkansela ng host sa mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020.

  Papangasiwaan ang mga pagkansela ayon sa ipinapatupad na pagsaklaw para sa mga hindi inaasahang pangyayari sa oras ng pagsusumite, at hindi muling isasaalang-alang ang mga reserbasyong kinansela na.

  Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi nalalapat ang hindi inaasahang pangyayari na ito.

  Ibang patakaran ang nalalapat sa mga lokal na reserbasyon sa mainland China at sa mga reserbasyon sa Luxe o Luxury Retreats.

  Ang mga saklaw na reserbasyon

  Ang mga reserbasyong ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito

  Maaaring kanselahin bago ang pag-check in ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito, na nasa loob ng susunod na 45 araw mula ngayon ang petsa ng pag-check in. Ibig sabihin nito, makakatanggap ang mga bisitang magkakansela ayon sa patakaran ng buong refund o ng credit sa biyahe na kasinghalaga ng binayaran nila (kapag available ang credit sa biyahe), magagawa ng mga host na magkansela ayon sa patakaran nang libre o nang walang epekto sa kanilang katayuan bilang Superhost, at magbibigay ang Airbnb ng refund ng, o ng credit sa biyahe kung saan kasama ang, lahat ng bayarin sa serbisyo.

  Kasalukuyang hindi saklaw para sa mga hindi inaasahang pangyayari na may kaugnayan sa COVID-19 ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito, na higit pa sa 45 araw mula ngayon ang petsa ng pag-check in. Malalapat gaya ng nakagawian ang patakaran sa pagkansela ng host.

  Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi nalalapat ang hindi inaasahang pangyayari na ito.

  Mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020

  Hindi masasaklawan ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020, maliban kung may COVID-19 ang bisita o host. Kabilang sa mga hindi saklaw na sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19 ang: mga pagkaudlot at pagkansela ng transportasyon; mga babala at paghihigpit sa paglalakbay; mga babala sa kalusugan at quarantine; mga pagbabago sa naaangkop na batas; at iba pang ipinag-uutos ng pamahalaan—tulad ng mga kautusang lumikas, pagsasara ng mga hangganan, pagbabawal sa mga panandaliang pagpapatuloy, at pag-aatas na mamalagi sa tahanan. Malalapat gaya ng nakagawian ang patakaran sa pagkansela ng host.

  Ginawa ang aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para protektahan ang mga bisita at host mula sa mga hindi inaasahang pangyayari na nagaganap pagkatapos ng pagbu-book. Matapos ipahayag ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (o WHO) ang COVID-19 bilang pandaigdigang pandemya, hindi na nalalapat ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari dahil hindi na nakakagulat o di-inaasahan ang COVID-19 at mga epekto nito. Tandaang suriin nang mabuti ang patakaran sa pagkansela ng host kapag nagbu-book at pag-isipang pumili ng opsyong nagbibigay ng pleksibilidad.

  Ang proseso nito

  Kung isa kang bisita, mahahanap mo ang mga opsyon sa pagkansela at refund kapag pumunta ka sa page na Mga Biyahe at pinili mo ang iyong biyahe—alamin kung paano. Kung isa kang host, makakahanap ka ng impormasyon sa iyong dashboard sa pagho-host.

  Mga update at sanggunian tungkol sa coronavirus

  Nagtipon kami sa Sentro ng Sanggunian ng mga artikulo para matulungan ang ating komunidad sa panahong ito. Mahahanap mo ang pinakabagong impormasyon tungkol sa aming pagtugon sa COVID-19, mula sa mga update sa patakaran hanggang sa mga sanggunian para sa mga host at bisita.

  Puwede mo ring basahin ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para malaman ang tungkol sa pagsaklaw sa mga sitwasyong walang kaugnayan sa COVID-19.

  Hinihiling namin sa lahat ng miyembro ng komunidad na maging magalang at walang kinikilingan, at tandaan ang aming patakaran sa kawalan ng diskriminasyon kapag nakikipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng ating komunidad.

  Patuloy naming susuriin ang pagpapatupad sa patakarang ito. Subaybayan ang page na ito para makakuha ng mga update at bagong impormasyon.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mga kaugnay na artikulo