Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari at ang coronavirus (COVID-19)

  Na-update noong Marso 19, 2020

  Noong Marso 11, ipinahayag ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO) na pandaigdigang pandemya ang paglaganap ng coronavirus na tinatawag na COVID-19. Simula noon, mabilis na nagbago ang paglaganap kasabay ng maagap na pagkilos ng mga pamahalaan sa iba't ibang panig ng mundo para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19.

  Bilang tugon, ibinibigay namin ang sumusunod na pagsaklaw para sa COVID-19 ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari upang matulungang protektahan ang ating komunidad at makapagbigay ng kapanatagan ng isip. Subaybayan ang page na ito para malaman ang mga update tungkol sa pagsaklaw.

  Buod

  Ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito, na may petsa ng pag-check in na mula Marso 14, 2020 hanggang Abril 14, 2020, ay saklaw ng patakaran at maaaring kanselahin bago ang pag-check in. Makakatanggap ng buong refund ang mga bisitang magkakansela, at maaaring magkansela ang mga host nang libre at walang epekto sa kanilang katayuan bilang Superhost. Ire-refund ng Airbnb ang lahat ng bayarin sa serbisyo para sa mga saklaw na pagkansela.

  Ia-apply gaya ng nakagawian ang patakaran sa pagkansela ng host sa mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020, at sa mga reserbasyong ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito na may petsa ng pag-check in na pagkalipas ng Abril 14, 2020. Papangasiwaan ang mga pagkanselang isinumite bago ang Marso 14, 2020 alinsunod sa umiiral na pagsaklaw sa mga hindi inaasahang pangyayari sa oras ng pagsusumite (naiiba sa pagsaklaw na inilalarawan dito).

  Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi naa-apply ang hindi inaasahang pangyayari na ito.

  Ang mga reserbasyon sa loob ng mainland China ay nasasaklawan ng kasalukuyang pahayag sa mga hindi inaasahang pangyayari para sa COVID-19 sa mainland China. Saklaw ng Patakaran sa Pag-refund sa Bisita ng Luxe ang mga reserbasyon sa Luxe o Luxury Retreats.

  Mga saklaw na reserbasyon

  Mga reserbasyong ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito

  Ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito, na may petsa ng pag-check in na mula Marso 14, 2020 hanggang Abril 14, 2020, ay maaaring kanselahin bago ang pag-check in. Ibig sabihin nito, makakatanggap ng buong refund ang mga bisitang magkakansela, maaaring magkansela ang mga host nang libre at walang epekto sa kanilang katayuan bilang Superhost, at ire-refund ng Airbnb ang lahat ng bayarin sa serbisyo.

  Ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa noong Marso 14, 2020 o bago pa ito, na may petsa ng pag-check in na pagkalipas ng Abril 14, 2020, ay kasalukuyang hindi saklaw para sa mga hindi inaasahang pangyayari na may kaugnayan sa COVID-19. Malalapat gaya ng nakagawian ang patakaran sa pagkansela ng host.

  Kung nagsimula na ang reserbasyon (lumipas na ang pag-check in), hindi nalalapat ang hindi inaasahang pangyayari na ito.

  Mga reserbasyong ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020

  Ang mga reserbasyon para sa mga pamamalagi at Karanasan sa Airbnb na ginawa pagkalipas ng Marso 14, 2020 ay hindi masasaklawan ng aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari, maliban kung may COVID-19 ang bisita o host. Kabilang sa mga hindi saklaw na sitwasyong may kaugnayan sa COVID-19 ang: mga pagkaudlot at pagkansela ng transportasyon; mga babala at paghihigpit sa paglalakbay; mga payong pangkalusugan at quarantine; mga pagbabago sa naaangkop na batas; at iba pang ipinag-uutos ng pamahalaan—tulad ng mga kautusang lumikas, pagsasara ng mga border, pagbabawal sa mga panandaliang pagpapatuloy, at pag-aatas na mamalagi sa tahanan. Ia-apply gaya ng nakagawian ang patakaran sa pagkansela ng host.

  Ginawa ang aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para protektahan ang mga bisita at host sa mga hindi inaasahang pangyayari na magaganap pagkatapos ng pagbu-book. Matapos ipahayag ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan ang COVID-19 bilang pandaigdigang pandemya, hindi na ia-apply ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari dahil hindi na nakakagulat o di-inaasahan ang COVID-19 at mga epekto nito. Tandaang suriin nang mabuti ang patakaran sa pagkansela ng host kapag nagbu-book at pag-isipang pumili ng opsyong nagbibigay ng pleksibilidad.

  Ang proseso nito

  Kung sakop ang reserbasyon mo, mamarkahan ito nang ganoon sa page ng mga detalye ng reserbasyon (matatagpuan sa Mga Biyahe kung isa kang bisita, o sa dashboard mo sa pagho-host kung isa kang host).

  Para sa mga bisita: Kung nagkansela ka ng isang sakop na reserbasyon, makakatanggap ka ng buong refund at ire-refund ng Airbnb ang lahat ng bayarin sa serbisyo. Hindi mo kailangang makipag-ugnayan sa amin sa kasong ito. Higit pa tungkol sa proseso ng mga refund.

  Para sa mga host: Kung nagkansela ka ng isang sakop na reserbasyon, hindi ka sisingilin, walang magiging epekto sa katayuan mo bilang Superhost, at ire-refund ng Airbnb ang lahat ng bayarin sa serbisyo. Hindi mo kailangang makipag-ugnayan sa amin sa kasong ito.

  Kung hindi sakop ang reserbasyon mo, ilalapat tulad ng dati ang patakaran sa pagkansela ng host. Hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa iyong host o bisita para talakayin ang mga pagkansela at mga refund.

  Mga update at sanggunian tungkol sa coronavirus

  Nagtipon kami sa Sentro ng Sanggunian ng mga artikulo para matulungan ang ating komunidad sa panahong ito. Mahahanap mo ang pinakabagong impormasyon tungkol sa aming pagtugon sa COVID-19, mula sa mga update sa patakaran hanggang sa mga sanggunian para sa mga host at bisita. Ilan sa mga ito ang:

  Maaari mo ring basahin ang patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari para matuto pa tungkol sa saklaw ng mga pangyayaring hindi kaugnay ng COVID-19.

  Hinihiling namin sa lahat ng miyembro ng komunidad na maging magalang, walang kinikilingan, at tandaan ang aming patakaran sa kawalan ng diskriminasyon kapag nakikisalamuha sa iba pang miyembro ng ating komunidad.

  Patuloy naming susuriin ang paglalapat ng patakarang ito. Subaybayan ang page na ito para sa mga update at bagong impormasyon.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mag-log in para sa iniangkop na suporta

  Magpatulong sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
  Mag-sign up