Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Patakaran ng komunidad

Patakaran sa Pagbibigay ng Review ng Airbnb

Upang makabuo ng platform ng pagtitiwala, hinihiling namin sa aming komunidad na tumulog sa pagtiyak na kapaki-pakinabang, nagbibigay ng impormasyon, at hindi nagsasapanganib sa komunidad ang mga review sa Airbnb. Kaya, inaasahan namin na sumusunod ang lahat ng review sa mga sumusunod:

1. Hindi dapat lumabag ang mga review sa aming patakaran sa nilalaman

Hindi kailanman pinapahintulutan ang ilang nilalaman sa Airbnb. Puwede mong suriin ang Patakaran sa Nilalaman ng Airbnb para matuto pa.

2. Dapat walang kinikilingan ang mga review

Lubos na kapaki-pakinabang ang mga review kapag nagbibigay ang mga ito ng walang kinikilingan at tapat na impormasyon. Kaya, hindi namin pinapahintulutan ang mga indibidwal o entidad na nagmamay-ari o may kaugnayan sa listing o karanasan na mag-post ng mga review ng kanilang negosyo. Hindi rin namin pinapahintulutan ang mga indibidwal na kumpirmadong nag-aalok ng mga magkakumpitensyang listing o karanasan na mag-post ng mga review ng kanilang direktang kakumpitensya.

Hindi ka pinapahintulutang magbigay ng insentibo para sa mga positibong review, gamitin ang banta ng negatibong review para manipulahin ang nilalayong kalabasan, o impluwensyahan ang review ng iba gamit ang pangakong kabayaran.

Hindi ka rin pinapahintulutang tumanggap ng mga pekeng reserbasyon kapalit ng positibong review, gumamit ng pangalawang account para mag-iwan ng review sa iyong sarili, o makipag-ugnayan sa mga kasosyo sa negosyo para makakuha ng mga positibong review.

Bilang karagdagan, maaaring alisin sa platform ang mga review ng mga tuluyan kung saan may naganap na malaking paglabag sa Patakaran sa Party at mga Event. Para ito makatulong sa mga host na maging mas komportableng mamagitan kapag may naganap na magulong party, nang hindi natatakot sa review na may kinikilingan bilang resulta.

3. Dapat makabuluhan ang mga review

Panatilihing makabuluhan ang iyong mga review sa Airbnb at sa iyong pamamalagi o karanasan, dahil binabasa ng mga bisita ang iyong mga review para matuto pa tungkol sa host at sa kanyang listing. Maaaring makalito ang mga review na malayo sa paksa at hindi nakakatulong sa ibang bisita na matalinong makapagpasya tungkol sa pagbu-book. Sa kadahilanang ito, dapat nakatuon ang mga review sa iyong mga pakikisalamuha sa ibang miyembro ng komunidad at sa panahon ng iyong pamamalagi o karanasan.

Para panatilihing makabuluhan ang mga review, inirerekomenda naming iwasan ang mga sumusunod:

  • Komentaryo tungkol sa panlipunan, pampulitika, o panrelihiyong pananaw ng isang tao
  • Paglapastangan, pagbabansag, at pagpapalagay tungkol sa pagkatao o personalidad ng isang tao
  • Nilalaman na tumutukoy sa mga pangyayaring ganap na hindi makokontrol ng tao
  • Nilalaman tungkol sa mga serbisyong hindi nauugnay sa Airbnb (halimbawa, isang airline, rideshare, restawran, atbp.)
  • Komentaryo tungkol sa mga nakaraang reserbasyon sa Airbnb, host, o bisita, o tungkol sa produkto ng Airbnb kung saan hindi ito nauugnay sa listing, host o bisita na binibigyan mo ng rating

Kapag nakatanggap kami ng ulat ng isang review na lumalabag sa patakarang ito, maaari naming alisin ang review mula sa aming platform. Maaaring humantong ang mga paulit-ulit na paglabag sa pagkasuspinde o permanenteng pagka-deactivate ng (mga) account na responsable para sa mga review.

Pag-uulat sa review na lumalabag sa aming patakaran

Para iulat ang isang review dahil sa paglabag nito sa patakaran sa pagbibigay ng review ng Airbnb, makipag-ugnayan sa amin.

Kung sa tingin mo ay hindi totoo ang review

Bagama't hinihimok at inaasahan naming mag-post ang lahat ng miyembro ng komunidad ng mga review na naglalaman ng walang-kinikilingan at tumpak na impormasyon, hindi namamagitan ang Airbnb sa mga pagtutol patungkol sa katotohanan ng mga review. Inaasahan namin na paninindigan ng may-akda ang nilalaman ng kanyang review. Kung gusto mong tumugon sa isang review, alamin kung paano.

Para sa karagdagang impormasyon kung paano namin iniimbestigahan at mino-moderate ang mga pagtutol sa review, magbasa tungkol sa Pagmo-moderate sa Pagtutol para sa mga Review ng Airbnb.

Nakatulong ba ang artikulong ito?
Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up