Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Mga pangunahing bagay na dapat malaman tungkol sa Airbnb

  Paano ako gagawa ng karanasan?

  Magsumite ng karanasang nais mong i-host sa airbnb.com/host/experiences.

  Pagkatapos mong isumite ang iyong karanasan, karaniwan kaming tutugon sa lalong madaling panahon kung nababagay ba ito o hindi sa Airbnb. Kung minsan, maaaring mas magtagal bago kami makatugon, depende sa mga aktibidad na kasama sa iyong karanasan.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?
  Hindi mo ba mahanap ang kailangan mo?
  Pumili ng tungkulin para makahanap ng naaangkop na tulong.