Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Update tungkol sa COVID-19
  Maaari mong baguhin o kanselahin ang mga reserbasyon mula sa iyong dashboard. Kung mayroon kang katanungan tungkol sa $250 milyong USD para tulungan ang mga host na naapektuhan ng mga pagkansela, bumisita sa Sentro ng Sanggunian.

  Mga pangkalahatang tanong tungkol sa Patakaran sa Kawalan ng Diskriminasyon ng Airbnb

  Kailan magkakabisa ang bagong patakarang ito?

  May bisa kaagad ang bagong patakaran. Simula Nobyembre 1, hihilingin sa lahat ng gumagamit ng Airbnb sa buong mundo na pagtibayin ang Obligasyon sa Komunidad ng Airbnb.

  Paano ang mga host sa ibang bahagi ng mundo? Mukhang sa United States kadalasang nakatuon.

  Bagama't nakatuon ang detalyadong patnubay sa mga user sa United States, nalalapat ang patakaran at mahahalagang prinsipyo ng mainit na pagtanggap at paggalang sa lahat ng host sa ating pandaigdigang komunidad.

  Kailan bubuo ng pandaigdigang patakaran? Maaabisuhan ba ako?

  Nalalapat ang patakaran sa lahat ng gumagamit ng Airbnb sa buong mundo. Ang detalyadong patnubay para sa mga host at bisita sa labas ng United States ay ilalabas sa mga susunod na linggo at buwan.

  Paano kung hindi ako sumasang-ayon sa patakarang ito? Gusto kong makontrol kung sino ang pumapasok sa aking tuluyan.

  Ang mga prinsipyo ng mainit na pagtanggap at paggalang ay mahalaga para sa amin at sa ating komunidad, at inaatasan naming sumunod sa patakarang ito ang lahat ng aming user. Kung hindi ka sumasang-ayong sumunod sa patakaran, hindi ka makakapag-host o makakabiyahe gamit ang Airbnb. Kung kinakailangan, maaari mong puntahan ang artikulong ito sa Sentro ng Tulong para malaman kung paano kanselahin ang iyong account.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?