Pagtutulungan bilang isang pandaigdigang komunidad

Magbigay na ng donasyon para mapondohan ang pansamantalang tuluyan para sa mga taong nangangailangan sa panahon ng krisis.

Tulungan kaming bigyan ng matutuluyan ang mas maraming tao

Hindi natin alam kung kailan may magaganap na malaking kaguluhan o kung saan magkakaroon ng natural na sakuna. Pero, sa panahon ng krisis, nais ng Airbnb.org na maging handa para tulungan ang mga tao na makahanap ng lugar na matutuluyan. Makakatulong ang iyong suporta na punan ang kritikal na pangangailangang ito.
Magbigay ng donasyon ngayon

Tulungan kaming bigyan ng matutuluyan ang mas maraming tao

Hindi natin alam kung kailan may magaganap na malaking kaguluhan o kung saan magkakaroon ng natural na sakuna. Pero, sa panahon ng krisis, nais ng Airbnb.org na maging handa para tulungan ang mga tao na makahanap ng lugar na matutuluyan. Makakatulong ang iyong suporta na punan ang kritikal na pangangailangang ito.
Magbigay ng donasyon ngayon

Tulungan kaming bigyan ng matutuluyan ang mas maraming tao

Hindi natin alam kung kailan may magaganap na malaking kaguluhan o kung saan magkakaroon ng natural na sakuna. Pero, sa panahon ng krisis, nais ng Airbnb.org na maging handa para tulungan ang mga tao na makahanap ng lugar na matutuluyan. Makakatulong ang iyong suporta na punan ang kritikal na pangangailangang ito.
Magbigay ng donasyon ngayon

Ang nagawa nating pagbabago sa taong 2022

Sa 2022, nagsanib-puwersa ang mga host ng Airbnb.org, donor, partner, at referral entity para tulungan ang daan-daang libong tao na nawalan ng tirahan dahil sa mga kaguluhan at natural na sakuna—ang pinakaabalang taon namin sa kasalukuyan:
140,000+

Mga bisitang nabigyan ng matutuluyan sa 2022

Kasama sa mga bisita ang mga taong lumilikas mula sa Ukraine, mga Afghan refugee, at mga taong nasa US na nawalan ng tirahan dahil sa mga natural na sakuna.
1.5 Milyon

Libreng gabi ng pamamalagi

Mula 2012 hanggang ngayon, nakapagbigay ng matutuluyan ang mga programa ng Airbnb.org sa kabuuang 250,000 bisita.
112

Organisasyong nakipagtulungan sa amin

Sa 2022, nakipag-ugnayan sa pandaigdigang komunidad ng mga host ng Airbnb.org ang 112 organisasyon, kabilang ang mga nonprofit at ahensya ng gobyerno, para suportahan ang mga taong nangangailangan sa panahon ng krisis.

Paggamit sa iyong mga donasyon

Mapupunta ang 100% ng donasyon mo sa pagbibigay ng libreng panandaliang matutuluyan sa mga bisita sa Airbnb.org.
Paano ang proseso ng pagbibigay ng donasyon?
Ganap na libre ang mga pamamalagi para sa mga bisita ng aming programa. Walang kinukuhang komisyon ang Airbnb.org, kaya gagamitin ang bawat dolyar na ibibigay mo sa pagtulong sa mga tao na makahanap ng matutuluyan kapag kailangang-kailangan nila nito.

Pandaigdigang network ng suporta

Nakikipagtulungan ang Airbnb.org sa mga nonprofit na nagkokonekta sa mga tao sa mga pansamantalang tuluyan at nagbibigay ng mga pangunahing kailangan at suporta sa panahon ng krisis. Magkatulad ang aming layunin: tulungan ang mga taong maaaring napapabayaan kapag may mga krisis.
Magbigay ng donasyon

Community Sponsorship Hub

Sa 2022, tinulungan ng Community Sponsorship Hub ang mga tao na bumuo ng “mga grupo ng sponsor” para salubungin at suportahan ang mga Afghan refugee, na karamihan ay namalagi sa tuluyan ng mga host ng Airbnb.org nang dumating sila sa US.

Community Sponsorship Hub

Sa 2022, tinulungan ng Community Sponsorship Hub ang mga tao na bumuo ng “mga grupo ng sponsor” para salubungin at suportahan ang mga Afghan refugee, na karamihan ay namalagi sa tuluyan ng mga host ng Airbnb.org nang dumating sila sa US.

Community Sponsorship Hub

Sa 2022, tinulungan ng Community Sponsorship Hub ang mga tao na bumuo ng “mga grupo ng sponsor” para salubungin at suportahan ang mga Afghan refugee, na karamihan ay namalagi sa tuluyan ng mga host ng Airbnb.org nang dumating sila sa US.

“Sa pamamagitan ng mga pansamantalang credit sa tuluyan ng Airbnb.org, puwedeng makakuha ang mga grupo ng sponsor ng paunang matutuluyan [para sa mga refugee] at magkaroon ng higit na kumpiyansa sa pagtanggap ng mga bagong dating habang sinisimulan nilang muling itaguyod ang kanilang mga buhay sa America.”

Sarah Krause, Executive Director ng Community Sponsorship Hub

CORE

Tinanggap ng mga host ng Airbnb.org ang mga CORE team na darating sa Florida para tumulong pagkatapos ng Bagyong Ian. Naging mga sentro ng koordinasyon at imbakan ng supply ang ilang tuluyan.

CORE

Tinanggap ng mga host ng Airbnb.org ang mga CORE team na darating sa Florida para tumulong pagkatapos ng Bagyong Ian. Naging mga sentro ng koordinasyon at imbakan ng supply ang ilang tuluyan.

CORE

Tinanggap ng mga host ng Airbnb.org ang mga CORE team na darating sa Florida para tumulong pagkatapos ng Bagyong Ian. Naging mga sentro ng koordinasyon at imbakan ng supply ang ilang tuluyan.

"Kapag may sakuna, hindi makakapaghintay ang mga pangangailangan ng tao, lalo na para sa mga marginalisadong komunidad. Napakahalaga sa paglulunsad ng suportang makakapagligtas ng buhay ang tuluyan mula sa Airbnb.org para sa mga front line ng CORE.”

Laura Cansicio, VP ng Partnerships and Development

EURORDIS

Mula noong pagsalakay ng Russia, natulungan ng EURORDIS ang mga tao sa Ukraine na apektado ng bihirang sakit na makaalis ng bansa at makahanap ng mga dalubhasang pag-aalaga at matutuluyan.

EURORDIS

Mula noong pagsalakay ng Russia, natulungan ng EURORDIS ang mga tao sa Ukraine na apektado ng bihirang sakit na makaalis ng bansa at makahanap ng mga dalubhasang pag-aalaga at matutuluyan.

EURORDIS

Mula noong pagsalakay ng Russia, natulungan ng EURORDIS ang mga tao sa Ukraine na apektado ng bihirang sakit na makaalis ng bansa at makahanap ng mga dalubhasang pag-aalaga at matutuluyan.

"Ang partnership sa Airbnb.org ay isang halimbawa ng programa sa pagtugon na nagsasaalang-alang sa komplikado at hindi palaging nauunawaang mga pangangailangan ng mga pamilyang may mga bihirang sakit."

Yann Le Cam, CEO ng EURORDIS

Global Empowerment Mission

Sa taong 2022, nakipagtulungan ang GEM sa Airbnb.org para mailipat ang mga estudyanteng African mula sa Ukraine at nang mabigyan ng matutuluyan ang mga pamilyang may mababang kita sa Florida na nawalan ng tirahan dahil sa Bagyong Ian.

Global Empowerment Mission

Sa taong 2022, nakipagtulungan ang GEM sa Airbnb.org para mailipat ang mga estudyanteng African mula sa Ukraine at nang mabigyan ng matutuluyan ang mga pamilyang may mababang kita sa Florida na nawalan ng tirahan dahil sa Bagyong Ian.

Global Empowerment Mission

Sa taong 2022, nakipagtulungan ang GEM sa Airbnb.org para mailipat ang mga estudyanteng African mula sa Ukraine at nang mabigyan ng matutuluyan ang mga pamilyang may mababang kita sa Florida na nawalan ng tirahan dahil sa Bagyong Ian.

“Sa pamamagitan ng programa ng Airbnb.org, mas napalawak namin ang aming tulong at mas nabigyan ng seguridad ang mga naapektuhan.”

Michael Capponi, Founder at Presidente ng Global Empowerment Mission

Nova Ukraine

Sa taong 2022, nakipagtulungan ang Nova Ukraine sa Airbnb.org para matulungan ang mga taong lumilikas mula sa Ukraine na makapagsimula ng bagong buhay sa United States o Europe.

Nova Ukraine

Sa taong 2022, nakipagtulungan ang Nova Ukraine sa Airbnb.org para matulungan ang mga taong lumilikas mula sa Ukraine na makapagsimula ng bagong buhay sa United States o Europe.

Nova Ukraine

Sa taong 2022, nakipagtulungan ang Nova Ukraine sa Airbnb.org para matulungan ang mga taong lumilikas mula sa Ukraine na makapagsimula ng bagong buhay sa United States o Europe.

“Dumulog ako sa Nova Ukraine para tulungan akong makahanap ng matutuluyan para sa akin at sa 4 na taong gulang kong anak na lalaki. Mabilis akong nakatanggap ng tugon. Nagkaroon kami ng reserbasyon [na binayaran ng Airbnb.org] sa loob ng isang buwan!”

Natalia, bisita sa Airbnb.org

Phineo

Matapos ang pagsalakay sa Ukraine, tinulungan ng Phineo at United for Ukraine ang mga solong ina, matatanda, at iba pang taong nasa mahirap na kalagayan na makahanap ng mga lugar na matutuluyan sa mga kalapit na bansa.

Phineo

Matapos ang pagsalakay sa Ukraine, tinulungan ng Phineo at United for Ukraine ang mga solong ina, matatanda, at iba pang taong nasa mahirap na kalagayan na makahanap ng mga lugar na matutuluyan sa mga kalapit na bansa.

Phineo

Matapos ang pagsalakay sa Ukraine, tinulungan ng Phineo at United for Ukraine ang mga solong ina, matatanda, at iba pang taong nasa mahirap na kalagayan na makahanap ng mga lugar na matutuluyan sa mga kalapit na bansa.
“Dahil sa suportang pampinansyal at panteknolohiya ng Airbnb.org, agad kaming nakakatugon sa krisis gamit ang tool sa pagtutugma, mga beripikadong host, at access sa 24/7 na support helpline.”
Alina Nosenko, Head of Strategic Partnerships ng Phineo

Nagpapasalamat kami sa aming mga partner at referral entity

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo

© 2023 Airbnb.org. Nakalaan ang lahat ng karapatan
© 2023 Airbnb.org. Nakalaan ang lahat ng karapatan
© 2023 Airbnb.org. Nakalaan ang lahat ng karapatan