Lumaktaw sa nilalaman

Maghanap ng lugar na matutuluyan na nakalaan sa mga tagatugon para sa COVID-19

Nakalaan ang mga matutuluyan para sa mga unang tumutugon sa mga taong aktibong nagtatrabaho para magbigay ng suporta sa paglaban sa COVID-19.
Ano ang matutuluyan para sa unang tumutugon?
Inililibre o binababaan ng mga host ang mga presyo ng kanilang mga tuluyan para suportahan ang ginagawa ng mga tagatugon para sa COVID-19 sa kanilang komunidad. Kung magiging kwalipikado ka, matitingnan mo ang mga libre at may diskuwentong matutuluyan.
Ang mga matutuluyang ito ay para sa:
  • Mga unang tagatugon
  • Mga propesyonal sa panggagamot
  • Mga manggagawang pangkalusugan sa komunidad
Kukumpirmahin namin na kwalipikado ang iyong pasilidad para sa programa.
Maaari kang mag-book ng matutuluyan para sa unang tumutugon kung:
  • Kailangan mong mas mapalapit sa trabaho, sa iyong lugar o sa bagong lokasyon para sa tungkulin sa trabaho
  • Gusto mong ibukod ang iyong sarili para protektahan ang kalusugan ng pamilya o mga kasama sa bahay, at wala kang COVID-19 sa kasalukuyan
Alamin kung kwalipikado ka
Kakailanganin mong magsagot ng ilang tanong at kumpirmahin ang iyong tungkulin sa trabaho. Kapag nakipag-ugnayan na kami sa iyong employer at naberipika na namin ang iyong impormasyon, iimbitahan ka naming mag-book ng matutuluyan.